Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opłata drogowa

dotyczy opodatkowania czynności pobierania opłat w transporcie drogowym, czyli rozprowadzania winiet oraz możliwości zniszczenia rolek kasowych za 2003 r.

Działając na podstawie art. 14b § 1 i 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie zmienia (uzupełnia) udzieloną przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w piśmie z dnia 20.12.2004 r. (znak: PUS.II./443/237/2004), udzieloną w odpowiedzi na z ...

Dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności pobierania opłat z tytułu rozprowadzania kart drogowych.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży paliw silnikowych i gazów. Na podstawie zawartego porozumienia Nr 16/2004 z Biurem Obsługi Transportu Międzynarodowego, będącym gospodarstwem pomocniczym Ministerstwa Infrastruktury, podatnik pośredniczy w pobieraniu opłat za przejazd po drogach krajowych (jest tzw. dystrybuto ...

Dot. opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu rozprowadzania kart drogowych.

POSTANOWIENIE Na podstawie art.l4a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jedn. tekst Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kłobucku stwierdza, że stanowisko pana ..., przedstawione we wniosku z dnia 31 stycznia 2005 r., który wpłynął do tut. organu w dniu 1 lutego 2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania praw ...

Czy usługę pobierania opłaty za przejazd po drogach krajowych należy traktować jako usługę pośrednictwa finansowego, której świadczenie jest zwonione z podatku od towarów i usług oraz jak ją dokumentować?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona na podstawie umowy zawartej z Biurem Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie pośredniczy w dystrybucji kart drogowych. Zgodnie z w/w umową Strona n ...

Jak prawidłowo powinna być udokumentowana sprzedaż kart drogowych?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność w zakresie transportu i spedycji zarówno krajowej jak i międzynarodowej oraz wewnątrzwspólnotowej, a także świadczy usługi agencji ce ...

Pytanie Podatnika dotyczy sposobu dokumentowania wydatków poniesionych za korzystanie z autostrady w Niemczech, pozwalającego zaliczyć te wydatki w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż działalnością Spółki jest produkcja i sprzedaż mebli tapicerowanych, które w większości trafiają na rynek niemiecki. Wnioskująca transportuje meble za pomocą własnych środków transportu. Od stycznia 2005r. w Niemczech wprowadzono opłatę za korzystanie z autostrady. Opłaty za korzystanie z autostrady są obligatoryjne. Odnotowywanie p ...


Czy firma świadcząca usługi transporowe na terenie Unii Europejskiej może dokonać refakturowania kosztów związanych z ekspoatacją ciągników dzierżawionych i kosztów związanych z opłatami za drogi, ponoszonymi przez właściciela pojazdu?

W dniu 11.03.2005r., do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli wpłynął wniosek (uzupełniony pismami z dnia 14.04.2005r.) o udzielenie informacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). Jednostka zwróciła się do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie p ...

Jaką stawką opodatkowane są prowizje z tytułu dystrybucji kart opłat drogowych?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona pośredniczy w pobieraniu opłat z tytułu dystrybucji kart opłaty drogowej uprawniającej przedsiębiorców do przejazdów pojazdami samochodowymi po drogach ...

Czy opłata za zajęcie pasa drogowego pobierana przez Gminę od osób fizycznych i prawnych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086) opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług? Opłatę pobiera się na podstawie wydanego zezwolenia na wejście w pas drogowy dróg gminnych przez zainteresowane osoby w formie decyzji administarcyjnej.

Zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze zm.) drogi stanowią własność Skarbu Państwa lub właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy. Określenie " pas drogowy " zdefiniowane jest w art. 4 tej ustawy i oznacza: wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane d ...

Generowanie strony w 28 ms