Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: winiety

dotyczy opodatkowania czynności pobierania opłat w transporcie drogowym, czyli rozprowadzania winiet oraz możliwości zniszczenia rolek kasowych za 2003 r.

Działając na podstawie art. 14b § 1 i 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie zmienia (uzupełnia) udzieloną przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w piśmie z dnia 20.12.2004 r. (znak: PUS.II./443/237/2004), udzieloną w odpowiedzi na z ...

Dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności pobierania opłat z tytułu rozprowadzania kart drogowych.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży paliw silnikowych i gazów. Na podstawie zawartego porozumienia Nr 16/2004 z Biurem Obsługi Transportu Międzynarodowego, będącym gospodarstwem pomocniczym Ministerstwa Infrastruktury, podatnik pośredniczy w pobieraniu opłat za przejazd po drogach krajowych (jest tzw. dystrybuto ...

Czy usługę pobierania opłaty za przejazd po drogach krajowych należy traktować jako usługę pośrednictwa finansowego, której świadczenie jest zwonione z podatku od towarów i usług oraz jak ją dokumentować?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona na podstawie umowy zawartej z Biurem Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie pośredniczy w dystrybucji kart drogowych. Zgodnie z w/w umową Strona n ...

Jak prawidłowo powinna być udokumentowana sprzedaż kart drogowych?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność w zakresie transportu i spedycji zarówno krajowej jak i międzynarodowej oraz wewnątrzwspólnotowej, a także świadczy usługi agencji ce ...


Jaką stawką podatku od towarów i usług powinna być opodatkowana uzyskiwana przez Stronę prowizja?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku ze zm.), po rozpoznaniu wniosku Pani Y o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, skierowanym do tutejszego organu podatkowego w dniu 18 października 2005 roku (uzupełnionym ...

1. Czy sprzedaż winiet stanowi obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2. Czy prowizja za dystrybucję winiet podlega opodatkowaniu stawką 22%? 3. Czy przy obliczaniu proporcji częściowego odliczenia podatku naliczonego należy uwzględnić sprzedaż winiet? 4. Czy na sprzedaż winiet dla kierowców TIR można odmówić wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną, ewentualnie wystawić fakturę zwykłą, tzn. nie podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, stwierdza, iż przedstawione ...

Czy prowizja od wykonywanych przez Stowarzyszenie czynności w ramach działań statutowych polegających na rozprowadzaniu wśród członków Stowarzyszenia zezwoleń uprawniających do wykonywania przewozów zagranicznych oraz krajowych kart opłaty drogowej podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług ?

Stan faktyczny i stanowisko Podatnika: Stowarzyszenie jest zarejestrowanym w rejestrze KRS stowarzyszeniem, którego celem jest między innymi reprezentowanie interesów jego członków wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz udzielanie pomocy i informacji zrzeszonym członkom w sprawach związanych z prowadzeniem krajowego i międzynarodowego transportu drogowego, w tym pomoc w uzyskan ...

Czy druki pokwitowania zakupu kart opty drogowej wystawione przez urząd pocztowy wystarcza do zaewidencjonowania zakupu w księdze przychodów i rozchodów?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pana (...), właściciela (...) z siedzibą w (...) przy ulicy (...), NIP (...) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, skierowanego do tut. organu podatkowego w ...

Czy świadczenie usług polegających na dystrybucji kart opłat drogowych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w okresie od 25.02.2004 roku do 30.04.2004 roku i w okresie od 01.05.2004 roku do chwili obecnej?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 w związku z art. 14 a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz.60) po zapoznaniu się z treścią wniosku Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej postanawia ...

Generowanie strony w 20 ms