Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zagraniczna osoba fizyczna

Dotyczy opodatkowania odsetek wypłaconych przez podmiot krajowy Spółka z o.o. zagranicznej osobie fizycznej z tytułu udzielonych spółce pożyczek.

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu działając na podstawie przepisów art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia udzieloną Spółce informację zawartą w piśmie Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 27 lutego 2004r. nr PDP-423-4-3/MM/04, odnośnie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania odsetek wyp ...

W jakim terminie należy złożyć zeznanie podatkowe i zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych za rok 2004 w przypadku, gdy podatnikiem jest osoba podlegająca w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (rezydent Francji), która uzyskuje od podmiotu zagranicznego dochody z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku pracy?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w ..... stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku, który wpłynął do tut. organu podatkowego w dniu 23.12.2004 r., sprecyzowany jako wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu ...

Czy i jak należy opodatkować dochody uzyskane z tytułu umowy o dzieło przez Obywatela Kanady posiadającego czasowe zameldowanie w Polsce ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.05.2003 r. uzupełnione o własne stanowisko oraz znaczek opłaty skarbowej w dniu 27.06.2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z umowy o dzieło zawartej z obywatelem Kanady zamieszkałym w Polsce, Urząd Skarbowy Kraków - Stare Miasto działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z a ...

Czy dochód może być obniżony o wysokość składki ubezpieczenia zapłaconego w Austrii?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków – Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) w odpowiedzi na pismo bez znaku z dnia 17.12.2003 r. (data wpływu do tut. Organu 18.12.2003 r.) dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii prawa do obniżenia w 2004 r ...

Czy osobie mającej miejsce zamieszkania na Ukrainie i osiągającej w Polsce dochody z tytułu nauczania przysługuje zwrot nadpłaty podatku?

Urząd Skarbowy Kraków – Śródmieście działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) w odpowiedzi na pismo Podatniczki z dnia 24.01.2003 r. uzupełnionego pismem z dnia 01.06.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 01.07.2003 r.) dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia: Zwrot na ...

Czy spółka cywilna której udziałowcem jest zagraniczna osoba fizyczna, może prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż jest Pani osobą fizyczną posiadającą obywatelstwo niemieckie. Nie posiada Pani stałego ani czasowego adresu zameldowania w Polsce. W aktach rejestracyjnych wykazała Pani adres zamieszkania w Niemczech. W listopadzie 2004 roku podjęła Pani w x działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów ciastkarskich oraz handlu. Działalność prowad ...

Obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu z tytułu umowy zlecenia uzyskanego przez osobę zagraniczą.

Z wniosku z dnia 24.02.2005 r. wynika, iż podatnik jest obywatelem Japonii i przebywa w Polsce czasowo. Ośrodek jego interesów życiowych, podobnie jak zamiar stałego pobytu koncentruje się w Japonii. W 2004 roku wykonywał usługi na podstawie umowy zlecenia zawartej ze spółką utworzoną wg prawa brytyjskiego, posiadającą siedzibę w Wielkiej Brytanii. W związku z tą umową otrzymywał miesięczne wynagr ...

Czy osoba zagraniczna może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej od przychodu ewidencjonowanego opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem, wydatki za korzystanie w Polsce z uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego?

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i w pismach uzupełniających wynika, że mieszka Pan w Niemczech. W Polsce uzyskuje Pan przychody z tytułu najmu garaży opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Jest Pan inwalidą i rencistą co udokumentował Pan następującymi dowodami: -orzeczeniem Obwodowej Komisji Lekarskiej d/s. Inwalidztwa i Zatrudnienia z ... Nr sprawy: ... -decyzją Zakład ...

Czy osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo niemieckie , zamieszkała w Berlinie musi prowadzić księgi rachunkowe w odniesieniu do działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce, czy może prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów.

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a §1,3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60), Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań - Nowe Miasto ocenia stanowisko przedstawione we wniosku podatnika z dnia 07.04.2005r., jako nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 07.04.2005r. wpłynął do tut. urzędu wniosek Pani...., uzupełniony pismem z 28.04.2005r., o udzielenie p ...

Czy od dywidend i dochodów z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa wypłacanych przez zagraniczny fundusz - Bank pełniąc funkcję agenta płatności - ma obowiązek, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, przy wypłacie tych należności polskim inwestorom, pobierać podatek dochodowy?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Banku przedstawionej w złożonym wniosku z dnia 03 ...

Generowanie strony w 3 ms