Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zwrot nieruchomości

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zwrot nieruchomości na podstawie decyzji administracyjnej z mienia komunalnego na rzecz osoby uprzednio wywłaszczonej lub na rzecz jej następców prawnych?

Gmina S. zwróciła się z zapytaniem o stosowanie przepisów podatkowych w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Przedstawiając stan faktyczny podaje: Zapytanie dotyczy zwrotu, na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741, art. 136 - 141), części nieruchomości położonej w S., niewykorzystanej na c ...

Czy w przypadku sprzedaży prawa własności nieruchomości nabytej na zasadzie przepisu art. 7 dekretu z dnia 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze miasta st. Warszawy w toku postępowania reprywatyzacyjnego, a dokonanego przez następców prawnych byłych właścicieli, jej sprzedaż jest źródłem przychodu w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 pkt. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, także wtedy, gdy sprzedaż ta została dokonana przed upływem pięciu lat od nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i przekształcenia tego prawa w prawo własności.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a, art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany potwierdza, jako prawidłowe, stanowisko Strony przedstawione we wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osó ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT spłacane przez podatnika raty jako zwrot odszkodowania z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości?

POSTANOWIENIEDziałając na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zawierciu stwierdza, że stawnowisko strony - przedstawione we wniosku z dnia 04.02.2005 r., uzupełnione pismem z dnia 24.03.2005 r. o udzielenie pisemnej insterpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywi ...

Czy w sytuacji, gdy wywłaszczona nieruchomość została zwrócona poprzedniemu właścicielowi - a on zwraca odszkodowanie dotychczasowemu właścicielowi Gminie, która z kolei zwraca koszty związane z jego przeprowadzeniem Skarbowi Państwa należy doliczyć podatek VAT?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie przepisu art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) oraz przepisów art. 2 pkt 6, art. 5 ust. 1, art. 7, art. 8 i art. 15 ust. 6 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), z urzędu zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej ...

Czy przy podziale majątku likwidowanej spółki z o.o. zwrot nieruchomości wniesionej aportem przez wspólnika będzie wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art.14a § 1, w związku z art.14a § 4 i art.216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jt. Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60) oraz art.17 ust.1 pkt 4 lit.c, art.24 ust.5 pkt 3, art.30a ust.1 pkt 4 i ust.6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jt. z 2000r. nr 14 poz. 176 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żarach w o ...

Czy najemca powinien zaliczyć do przychodu zwrot niezamortyzowanej części poczynionych za zgodą wynajmującego wydatków na przebudowę (inwestycji w obcym środku trwałym), dokonany przez wynajmującego na rzecz najemcy po zakończeniu najmu - zgodnie z umową i odrębnym porozumieniem, w którym strony ustalają wielkość poczynionych nakładów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie S ...

W dniu 18 maja 2005 roku ( i uzupełnionym w dniu 29 czerwca 2005 roku) zwrócił się Pan z wnioskiem o interpretację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z następującym zapytaniem:Czy oddana decyzją z dnia 19 kwietnia 2005 roku Starosty ----- spadkobiercom niezabudowana nieruchomość oznaczona nr ��.. położona w �� wywłaszczona w roku 1983 z chwilą planowanej odsprzedaży będzie podlegała 10 % podatkowi dochodowemu.Z przedłożonego w pismie stanu faktycznego oraz z dołączonej kserokopii decyzji Starosty z dnia 19 kwietnia 2005 roku wynika, że na rzecz Pana i pozostałych spadkobierców orzeczono zwrot udziałów we współwłasności niezabudowanej nieruchomości , oznaczonej numerem działki 1734/46 o powierzchni 0,0729 ha położonej w ------ wraz z zobowiązaniem zwrotu wypłaconego odszkodowania za grunt. Jak wynika z powyższej decyzji zwrotu powyższego dokonano z uwagi na fakt, że powyższa działka nie została wykorzystana zgodnie z celem, określonym w akcie jej nabycia oznaczonym Rep. A ------ z dnia ------ roku - nie jest zabudowana, stanowi teren zachwaszczony, porośnięty samosiewami drzew i krzewów.

Zgodnie z art. 10 ust.1 pkt.8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 14 , poz. 176 ze zm.) źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od koń ...

Czy przy zwrocie nieruchomości ma zastosowanie ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

W dniu 16 marca 2005 r. Starostowo Powiatowe w ... zwróciło się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Powyższy wniosek uzupełniło pismem w dniu 7 kwietnia 2005 r. Z treści pisma wynika następujący stan faktyczny. Starostwo Powiatowe ... prowadzi postępowanie w trybie rozdzialu 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościam ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem dotyczącym obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a, art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany uznaje jako prawidłowe, stanowisko Strony przedstawione we wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z ...


Generowanie strony w 13 ms