Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sankcja

Czy odprowadzenie podatku należnego od usług biurowych w miesiącu wystawienia faktury a nie w miesiącu, w którym przypada zapłata (jest to miesiąc następujący po miesiącu wystawienia faktury VAT) skutkować będzie zastosowaniem sankcji określonych w ustawie o podatku VAT ?

informuję, że zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535) obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w stosunku do usług stałej obsługi biurowej powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze. W piśmie skierowanym do tut. ...

Czy opłaty za nielegalny pobór energii elektrycznej należy traktować jako sankcję nie podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 10.02.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedst ...

Dotyczy kwestii sankcji za nieujawnienie w zeznaniu rocznym składanym do urzędu skarbowego w Polsce dochodów osiąganych na terenie Wielkiej Brytanii.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. nr 8 z 2005r. poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.03.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 10.03.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii sankcji za nieujawnienie w zeznaniu rocznym składanym do ...

Pytanie podatnika dotyczy: 1. stawki podatku VAT na wykonanie nawierzchni asfaltowej po przekopach związanych z budową sieci kanalizacyjnej,2. wyjasnienia czy wystarczającym dowodem na zastosowanie preferencyjnej stawki podatku VAT jest oświadczenie inwestora o związku inwestycji z budownictwem mieszkaniowym,3. kto ponosi ewentualne sankcje za błędnie zastosowaną stawkę podatku VAT?

Wnioskiem z dnia 06.04.2005 r. /data wpływu 11.04.2005r./ uzupełnionego dnia 03.06.2005r. /data wpływu 07.06.2005 r./ Podatnik zwrócił się do Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji odnośnie: 1/ stawki VAT na wykonywanie nawierzchni asfaltowej po przekopach związanych z budową sieci kanalizacyjnej, 2/ wyjaśnienia czy wystarczającym dowodem na zastosowanie preferencyjn ...

Strona z uwagi na fakt, że nie zawsze ewidencjonowała sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalność gospodarczą za pomocą drukarki fiskalnej zwraca się z zapytaniem czy powinna zastosować przepisy wynikające z art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 ze zm.)

Dnia 22 grudnia 2005r. Spółka złożyła w trybie art.14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, Spółka rozpoczęła w 2004 roku ewidencjonowanie za pomocą drukarki fiskalnej obrotu na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Strona z uwagi na ...

Czy podatnik zachowuje prawo do zwrotu/odliczenia 50% kwoty z tytułu zakupu kasy fiskalnej oraz zastosowanie sankcji w postaci braku możliwości odliczenia 30% podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy w okresie od 01.01.2006r. do momentu fiskalizacji kasy ?

Wnioskiem z dnia 02.02.2006r. Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym prawa do otrzymania zwrotu/do odliczenia 50% kwoty w związku z zakupem kasy fiskalnej oraz zastosowania sankcji w postaci braku możliwości odliczenia 30% podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy w okresie od 01.01.2006r. do momentu fiskalizacji kasy. Jak wynika z treści pisma w sprawie interpretacji wnioskodawca ...

Czy utrata prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego dotyczy zakupu wszystkich towarów i usług, czy tylko tych, które związane są ze sprzedażą podlegającą ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kas rejestrujących ?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 21.01.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 23.02.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podat ...

Czy prawidłowa jest interpretacja przepisu art. 111 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, który mówi o objęciu 30% obniżeniem kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług w związku z naruszeniem obowiązku instalacji kasy rejestrującej?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach działając na podstawie art.14 a §1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku nr FK 0717/34/06 z dnia 24 maja 2006r w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usłu ...

Czy w przypadku, gdy skorygowane zostaną deklaracje podatkowe VAT-7 za okresy przed dniem l maja 2004r. na podstawie przepisów prawa obowiązujących po tej dacie, to czy istnieją podstawy prawne (w przypadku wydania decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w prawidłowej wysokości) do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 30 % kwoty zaniżenia tego zobowiązania?

DECYZJA Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 109 ust. 4 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w związku z wnioskiem dotyczącym udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie ...

Czy do Podatnika będzie miał zastosowanie przepis art. 111 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, który nakłada na podatnika sankcję w postaci utraty 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług z powodu nieterminowego rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących ?

Pismem z dnia 31 maja 2006r. Strona zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łowiczu z prośbą o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w okresie od 01.10.2002r. do 29.12.2002r. Podatnik ewidencjonował sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej w związku z powstaniem obowiązku ewidencjonowania po przekroczeniu limitu ...

Generowanie strony w 23 ms