Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: personel

Jaką stawkę podatku VAT stosuje się dla usług wyszukiwania miejsc pracy dla biurowego personelu pomocniczego i innych pracowników?

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.07.2003 r. Urząd Skarbowy w Nowym Sączu stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje, że „usługi wyszukiwania miejsc pracy dla biurowego personelu pomocniczego i innych pracowników" mieszczące się w symbolu PKWiU 74.50.12-00.00 podlegają opodatkowaniu podatkiem od tow ...

Czy zapłata zaległych wynagrodzeń przejmowanym od Szpitala pracownikom oraz zaległości z tytułu zobowiązań budżetowych Szpitala (w szczególności zaległości podatkowe wobec przejmowanych pracowników, zaległości z tytułu płatności na ZUS, należności budżetowych z tytułu wynajmowanych pomieszczeń) stanowi koszt uzyskania przychodów Spółki?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem Spółki z dnia 29.03.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 29.03.2005.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu ...

Czy od usługi udostępniania pracowników, wykonywanej na rzecz kontrahenta unijnego posiadającego stałą siedzibę poza granicami Polski, Spółka jest zobowiązana naliczyć i odprowadzić podatek VAT, czy też podatek będzie rozliczał kontrahent unijny w swoim kraju?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art.14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zm.),postanawiawydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego spółce z o.o. X, oceniając jej stanowisko przedstawione we wniosku z dnia ...

1. Czy pojęcie usług reklamy, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 2 Ustawy o VAT mieszczą się usługi promocyjne (marketingowe) polegające na informowaniu potencjalnych klientów o istnieniu danej firmy oraz jakości świadczonych przez nią towarów lub usług, organizacji spotkań promocyjnych, kampanii informacyjnych oraz świadczeniu innych usług związanych z rozwojem rynku zbytu dla produktów lub usług danej firmy? 2. Czy w ramach usług wykonywanych przez pośredników, działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, związanych bezpośrednio z dostawą towarów (o których mowa w art.28 ust.5 pkt 2 lit.c ustawy o podatku od towarów i usług) mieszczą się usługi promocyjne polegające na informowaniu potencjalnych klientów o istnieniu danej firmy (zleceniodawcy) oraz jakości świadczonych przez te firmę towarów lub usług oraz na świadczeniu innych usług związanych z rozwojem rynku zbytu dla produktów lub usług danej firmy oraz usługi związane z odbieraniem od klientów i przekazywaniem tej firmie zamówień na jej produkty (pośrednik nie zawiera umów w imieniu i na rzecz zleceniodawcy) jak również z pomocą techniczną dla klientów? 3. Czy w pojęciu dostarczania (oddelegowania) personelu, o którym mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5 Ustawy o VAT mieści się przypadek, w którym delegowani pracownicy świadcząc pracę na rzecz pracodawcy przyjmującego i podlegając funkcjonalnie kierownictwu tego pracodawcy pozostają zarazem w zakładzie pracy pracodawcy delegującego i korzystają z pomieszczeń i urządzeń tego pracodawcy?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 grudnia 2005r (data wpływu do tutejszego urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów art.22 ust.1 pkt 1, art. 27 ust. 4 pkt 2 i 5 oraz art. 28 ust. 5 pkt 2 lit.c.) ustawy z dn ...

Pytanie Podatnika dotyczy miejsca opodatkowania usług polegających m.in. na rekrutacji pracowników i poszukiwaniu presonelu na stanowiska średniej i wyższej kadry menadżerskiej świadczone na rzecz osób prawnych z siedzibą w krajach Unii Europejskiej oraz na rzecz firm z państw trzecich.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 11.10.2005r. (uzupełnionym w dniu 28 i 29.11.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa ...

Czy są w pełnej kwocie koszami uzyskania przychodu wydatki ponoszone na rzecz spółek z grupy kapitałowej, do której należy też Spółka, z tytułu wynagrodzenia za świadczone usługi: zarządzanie międzynarodowymi klientami koncernu, rozwój produktów międzynarodowych, koordynacja działań w ramach całego koncernu, doradztwo finansowe i personalne?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Czy istnieje możliwość opodatkowania usług wynajmu pracowników – kierowców podatkiem zryczałtowanym od przychodów oraz jaką stawkę należałoby zastosować?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chodzieży postanawia stanowisko zawarte we wniosku z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego uznać za prawidłowe. Wnioskiem z dnia 15 lutego 2007 r., złożonym 20 lutego i uzupeł ...

Czy świadczone przez Spółkę na rzecz kontrahenta posiadającego siedzibę poza terytorium Wspólnoty usługi polegające na udostępnianiu za wynagrodzeniem personelu Spółki stanowi usługę dostarczania (oddelegowania) personelu, o której mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług i czy w związku z tym usługa ta nie będzie opodatkowana podatkiem VAT w Polsce oraz czy Spółka będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z tą usługą ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan fakty ...

Czy faktury sprzedaży za wykonane usługi dla firmy zagranicznej należy wystawiać z podatkiem, jeżeli tak to z jaką stawką, jeżeli nie to w jakiej formie powinna być wystawiona faktura?Czy do faktury dotyczącej zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonaną usługą dla firmy zagranicznej należy doliczyć podatek VAT?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4, w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. nr 8, poz. 60 ze zm.),postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, oceniając stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 22.06.2007r. o ...

Miejsce świadczenia usług w przypadku oddelegowania pracowników.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Generowanie strony w 92 ms