Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi rozprowadzania wody

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu pobranej przedpłaty w zakresie świadczenia usług wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usług sanitarnych i pokrewnych.

Działając na podstawie art.14a §1 i §4 oraz art.216 §1 Ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. Nr 8 poz.60 z 2005 r), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w piśmie bez nr z dnia 05.01.2005r (data wpływu 2005.01.06) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie do ...

Jak uzyskanym przychodom o charakterze ciągłym przypisać koszty uzyskania przychodu; czy wszystkie koszty uzyskania przychodu poniesione w danym miesiącu a dotyczące działalności podstawowej jaką jest produkcja i rozprowadzanie wody oraz gospodarka ściekami należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu ich poniesienia tj. koszty stycznia do rozliczenia w deklaracji za styczeń i analogicznie pozostałe miesiące

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu, działając na podstawie art. 14a §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ) - po rozpatrzeniu wniosku Zakładu z dnia 6.01.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochod ...

1. Czy zwolnienie zawarte w pkt 14 § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, dotyczy również usług świadczonych przez zakład budżetowy na rzecz gminy w zakresie zadań publicznych? 2. Czy dostawa wody dla urzędu gminy będącej jednostką macierzystą dla podmiotu wykonującego tą usługę jest zadaniem publicznym w świetle ustawy o podatku od towarów i usług?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach wyjaśnia: Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych ...

Pytanie podatnika dotyczy terminu korygowania kosztów uzyskania przychodów o zwrócone lub dopłacone cło na podstawie decyzji Urzędu Celnego.

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 17.01.2005 r. (data wpływu do MUS 18.01.2005 r.) uzupełnionego dn. 18.02.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkow ...

Podatnik w 2004 r., świadczył usługi rozprowadzania wody i odbioru ścieków wyłącznie dla Urzędu Miasta i Gminy, natomiast od stycznia 2005 r. ww. usługi świadczy także dla indywidualnych klientów i instytucji. Czy w zwiazku z powyższym wnioskodawca do dnia 31 grudnia 2005 r. jest zwolniony z obowiązku ewidencjonowania obrotów za pomocą kasy rejestrującej?

Wnioskiem z dnia 8 września 2005 r., uzupełnionym pismem z dnia 15 września 2005 r. Podatnik zwrócił się o udzielenie interpretacji o zakresie zastosowania przepisów prawa podatkowego. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie rozprowadzania wody i odbioru ścieków. Do końca 2004 r. odbiorcą ww. usług był wyłącznie Urząd Miasta i ...

Czy opłaty pobierane przez Zakład od osób, które nie brały udziału w kosztach budowy wodociągów realizowanych w ramach społecznych komitetów należy opodatkować, a jeżeli tak to jaką stawką 7% czy 22% VAT ?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a, § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.11.2006 r. Zakłdu Usług Komunalnych w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwie ...

Czy dokonywana odprzedaż usług eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem pomieszczeń biurowych, na rzecz jednostek budżetowych, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie:art. 14 a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce po zapoznaniu się z wnioskiem Podatnika z dnia 22.02.2007 r. ( data wpływu do tut. Urzędu 02.03.2007 r. ) postanawia uznać za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy wyrażające się w twierdzeniu, ...

Czy opłaty dodatkowe za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków przemysłowych do urządzeń kananlizacyjnych, dotyczące usług w zakresie rozprowadzania wody i usług w zakresie gospodarki ściekami, są opodatkowane stawką 7%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Stawka podatku VAT dla usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne PKWiU 90.0, usług w zakresie rozprowadzania wody PKWiU 41.00.2 oraz robót związanych z montażem instalacji wodno-kanalizacyjnych PKWiU 45.33.20.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

1. Jaka stawka VAT obowiązuje na usługi w zakresie udrażniania kanalizacji oraz udrażniania studzienek kanalizacyjnych oraz czy nadal obowiązuje na wywóz nieczystości płynnych stawka VAT 7%? 2. Czy jedna stawka obowiązuje dla wszystkich (czy to osoby indywidualne czy firma)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra ...

Generowanie strony w 76 ms