Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzedaż prasy

Jakie są warunki konieczne do uzyskania zwrotu bezpośredniego nadwyżki podatku od towarów i usług w terminie 25 dni od dnia złożenia deklaracji VAT-7 (art. 21 ust. 6a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym)? Czy prawidłowym jest wystawienie faktur korygujących zmniejszających wartość sprzedaży z tytułu zwrotu towarów?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie w odpowiedzi na pismo z dnia 8.05.2003 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, wyjaśnia, co następuje: 1. Z zapytania zawartego w piśmie z dnia 8.05.2003 r. wynika, że ma Pan wątpliwości dotyczące wy ...

1) Czy prawidłowym jest rozwiązanie polegające na wystawieniu not obciążeniowych i naliczaniu VAT należnego w przypadku, gdy występuje różnica pomiędzy wartością prasy dostarczonej przez dostawcę a sprzedanej przez osobę prowadzącą kiosk ? 2) Czy nie jest prawidłowym potraktowanie tego zdarzenia jako sprzedaży, która powina być udokumentowana fakturą VAT i ujęta w rejestrze sprzedaży, a nie potraktowanie tego zdarzenia jako różnicy inwentaryzacyjnej ?

Z treści pisma wynika, że spółka prowadzi sprzedaż towarów w formie zaewidencjonowanej oraz sprzedaż prasy w formie nie ewidencjonowanej ? brak ewidencji magazynowej. Na punkcie sprzedaży detalicznej /PSD/ sprzedawcą jest osoba świadcząca dla Spółki usługę pośrednictwa sprzedaży w ramach swojej działalności gospodarczej, zwana dalej ?partnerem?. Usługa ta polega na sprzedaży towaru spółki, w punkc ...

Pytanie Podatnika dotyczy podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży prasy zagranicznej i związanego z nią kosztu transportu.

P O S T A N O W I E N I E W odpowiedzi na Państwa wniosek z dn. 10 stycznia 2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 18 stycznia 2005 r.), dotyczący stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie nie wyodrębniania na fakturze kosztów transportu z tytułu dokonywanej sprzedaży prasy, działając w trybie art. 14a § 4 w związku z art. 14a §1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z ...

Spółka zawrze umowę kolportażu wydawnictw prasowych, w celu ich dalszej sprzedaży na rynku. Kiedy powstanie przychód należny dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku sprzedaży wydawnictw prasowych i dziełowych, gdy umowa z firmą świadczącą usługi kolportażowe przewiduje faktury po rozliczeniu zwrotów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 28 lutego 2006 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 03.03.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej spr ...

Czy wydatki na zakup płyt CD które zostały dołączone do czasopisma – biuletyn X jako integralna całość elektronicznego archiwum rocznika 2005r. i opatrzone słowem „gratis” stanowią koszt uzyskania przychodu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.10.2006r. (data wpływu do Urzędu 03.11.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wyd ...

Jak należy określić podstawę do ustalenia limitu decydującego o rejestracji do VAT oraz obowiązku instalcji kasy fiskalnej -w wypadku sprzedaży prasy

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie stwierdza, że Pana stanowisko zawarte we wniosku z dnia 07.02.2007r. (data wpływu 09.02.2007r.) dotyczące określenia podstawy do ustalenia limitu decydującego o rejestracji do VAT oraz obowiązku inst ...

W którym momencie Spółka powinna rozpoznawać przychód z tytułu sprzedaży prasy dokonanej do P.., do której znajduje zastosowanie szczególny obowiązek podatkowy w podatku VAT (art. 19 ust. 13 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

stawki podatku VAT;

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 32 ms