Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: eksport bezpośredni

W ramach prowadzonej działalności Spółka dokonuje eksportu towarów. Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę wynika, że Kontrahent zagraniczny nabywa eksportowane towary w siedzibie Spółki (w siedzibie Spółki następuje przekazanie towarów do dyspozycji nabywcy) i jednocześnie Spółki wydawana jest kontrahentowi faktura dokumentująca dostawę towarów. Wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty dokonuje nabywca samodzielnie lub poprzez działającego w jego imieniu przewoźnika. W zgłoszeniu celnym SAD jako „Nadawca/Eksporter” widnieje Spółka, a jako odbiorca podmiot zagraniczny nabywający towary w kraju. Spółka zauważa, że zgodnie z otrzymanymi z urzędu celnego wyjaśnieniami dokumenty celne nie mogą być wypełnione w inny sposób. W związku z powyższym Spółka składa następujące pytania: 1) czy przedstawiona transakcja jest eksportem bezpośrednim czy pośrednim? 2) czy kwoty wykazane w walutach obcych na fakturach eksportowych powinny być przeliczane na złotówki wg kursu waluty z dnia wystawienia faktury, czy z dnia powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów? 3) czy wyliczenie należnego podatku od towarów i usług w przypadku braku dokumentu SAD potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty powinno następować w ten sposób, że kwota należna od nabywcy obejmuje podatek należny, czy też należy przyjmować, iż należna od kontrahenta zagranicznego kwota jest kwotą netto? 4) Ponadto Spółka zwraca się z prośba o wyjaśnienie czy w przypadku nieodpłatnego przekazania towarów na cele reprezentacji i reklamy podstawą opodatkowania jest: – cena nabycia rozumiana jako cena zakupu wraz z kosztami zakupu, czy cena zakupu bez kosztów związanych z tym zakupem oraz czy jest to cena brutto czy netto ? – w przypadku braku ceny zakupu czy jest to koszt techniczny wytworzenia towarów, czy całkowity koszt własny wytworzenia towarów ?

Ad. 1) Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny wyjścia wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, jeżeli wywóz dokonywany jest przez: a) dostawcę lub w jego imieniu, lub (eksport ...

Zakres i sposób zastosowania ustawy o podatku od towrów i usług w sprawie dotyczącej dokumentu uprawniającego do zastosowania stawki 0 % w eksporcie bezpośrednim.

Zgodnie z przedstawionym przez Stronę stanem faktycznym Spółka jest podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej znaczący udział w sprzedaży wyrobów stanowi eksport do krajów z poza UE oraz sprzedaż do krajów UE, wynoszący łącznie około 80% sprzedaży. W związku z integracją Polski z UE, a tym samym zmianą regulacji w zakresie przepisów dotyczących VAT, uległa zmianie zasada zwro ...

Czy czynność opisaną we wniosku należy uznać za eksport bezpośredni (zdefiniowany w art. 8 pkt 8 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług) czy eksport pośredni (określony w art. 8 pkt 8 lit. b w/w ustawy) ?

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego do tutejszego organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w przedmiocie podatku od towarów i usług określonego w ustawie z ...

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wystawiona została w dniu 29.07.2005r. faktura eksportowa. Towar przekroczył granicę w dniu 04.08.2005r. W dniu 13.08.2005r. Spółka otrzymała dokumenty potwierdzające wywóz towaru poza granicę Wspólnoty. W deklaracji VAT-7 za miesiąc lipiec tej sprzedaży nie wykazano, ujęto ja w deklaracji VAT-7 za miesiąc sierpień 2005r. ze stawką 0%.Nabywca towar odbierał własnym transportem. Czy w opisanej sytuacji faktury na sprzedaż eksportową poprawnie ujęto w deklaracjach VAT-7 ?

W dniu 07.10.2005r. spółka ..... wystąpiła do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, ...


Czy jest obowiązek opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji sprzedaży przeprowadzonych przez wnioskodawcę (polska firma) z firmą angielską?

Wnioskiem z dnia 20.10.2005r. (uzupełnionym w dniu 16.11.2005r.) Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji sprzedaży przeprowadzonych przez wnioskodawcę (firma polska) z firmą angielską. Jak wynika z treści pisma w sprawie udzielenia interpretacji oraz z dokumentów stanowiących uzupełnienie do złożonego zapytania firma polska - Spółdzielnia ...

Czy oposaną we wniosku czynność można uznać za eksport bezpośredni?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 09.02.2006 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 13.02.2006 r.) uzupełnionym w dniu 08.03.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do za ...

Czy postępujemy prawidłowo naliczając podatek VAT w wysokości 22% w miesiącu dokonania sprzedaży, w sytuacji gdy nie posiadamy dokumentu SAD3 potwierdzającego wywóz poza terytorium Wspólnoty przed złożeniem deklaracji podatkowej za miesiąc, w którym dokonaliśmy dostawy towarów?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 pkt 8, art. 41 ust. 4-9 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.05.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ...

Kiedy stosuje się stawkę podatku od towarów i usług 0% przy eksporcie towarów, a kiedy należy stosować stawkę krajową 22%. Kiedy należy sporządzić korektę podatku należnego?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia ... (data wpływu do tut. Urzędu ...), uzupełnionego pismem z dnia ...(data wpływu do tut. Urzędu ...) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu z ...

W myśl art. 83 ust. 2 ustawy o VAT opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7-18 i 20-22, w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 5 ms