Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wywłaszczenie

Czy sprzedaż nieruchomości zabudowanej (część budynku mieszkalnego i inne zabudowania rolnicze wybudowane w okresie przedwojennym) na rzecz Zarządu Dróg Miejskich pod budowę drogi będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez towary zgodnie z art. 2 pkt 6 cyt. ustawy rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przed ...

Czy w przypadku zamiany działek z miastem, w transakcji bezgotówkowej na zasadzie wymiany równorzędnej, powinni podatnicy zapłacić podatek od przychodu uzyskanego z zamiany nieruchomości dokonanej przed upływem pięciu lat od daty nabycia?

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 , art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stargardzie Szczecińskim po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 stycznia 2005 r. o udzielenie interpretacji ...

Czy podlega zwolnieniu od VAT odszkodowanie z tytułu zwrotu nieruchomości określonego decyzją administracyjną wydaną przed 1 maja 2004 r.?

Przedmiot żądania stanowi prośba o wskazanie właściwej interpretacji przepisów w zakresie zwolnienia od podatku VAT odszkodowania z tytułu zwrotu nieruchomości określonego decyzją administracyjną wydaną przed 1 maja 2004 r. Sprawa dotyczy czterech decyzji na rzecz .......... wydanych przez starostę ............... Odszkodowania zostały rozłożone na 10 rocznych rat: płatność pierwszej raty przypadł ...

Czy w związku ze zwrotem nieruchomości wcześniej wywłaszczonej, spadkobiercy po tym zmarłym winni uiścić podatek od spadku? Jeżeli tak, to co jest przedmiotem opodatkowania: nieruchomość rolna, nieruchomość budowlana czy roszczenie o zwrot którejś z tych nieruchomości?Jeżeli przedmiotem opodatkowania jest roszczenie o zwrot nieruchomości, to jak powinna być określona wartość tego prawa skoro jest ono niezbywalne (art.136 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa(jedn.tekst z dnia 4 stycznia 2005 roku Dz.U.nr 8 poz.60) po rozpatrzeniu wniosku P.............. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn zwrotu wcześniej wywłaszczonej nieruchomości N ...

Czy jednorazowe odszkodowanie otrzymane tytułem rekompensaty za utratę wartości użytkowej nieruchomości na skutek budowy napowietrznej linii elektroenergetcznej podlega podatkowi dochodowemu?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14 a § 1 i 4 , art. 216 § 1 oraz art.217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa / jednolity tekst z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 /, art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 26.07.1991r.o podatku dochdowym od osób fizycznych / tekst jednolity z 2000r. , Dz.U. Nr 14, poz. 176 z późn. zm./ oraz art. 112, art. 124-126 ustawy z dnia 21.08.1997r. ...


Czy wypłacone na mocy decyzji administracyjnej odszkodowanie za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa polega opodatkowaniu podatkiem VAT?

dotyczy: informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach z dnia 30.12. 2004 r., nr PP/443-184/04 w sprawie udzielenia informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku VAT. Dokonując na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r., weryfikacji ww. informacji ...

Czy prawo własności do powyższej nieruchomości wynikające ze zwrotu nieruchomości spadkobiercom byłych właścicieli powoduje obowiązek zapłaty 10% podatku,czy też sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z tego obowiązku, gdyż nastąpiła po upływie 5 lat od jej nabycia.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /t. j. Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 28 marca 2006 roku, uzupełnionym w dniu 19 kwietnia 2006 roku, za ...

Miesiąc powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, z tytułu odszkodowania otrzymanego za budynek, wynikającego z wydanej przez Wojewodę decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości, tj. budynku sklepu wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka w 2001 r. zakupiła budynek wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu. W listopadzie 2005 r. Wojewoda wydał Spółce decyzję o wywłaszczeniu z przedmiotowej nieruchomości oraz o wypłacie z tego tytułu odszkodowania. W takim stanie faktycznym wątpliwości Spółki dotyczą określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu należnego odszkod ...

W którym miesiącu powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu otrzymanego odszkodowania za wywłaszczenie prawa użytkowania wieczystego gruntu - czy w miesiącu otrzymania decyzji, czy w miesiącu uprawomocnienia się decyzji czy też w miesiącu otrzymania środków pieniężnych po uprawomocnieniu się decyzji. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że spółka w 2001 r. dokonała zakupu towaru używanego, zwolnionego z podatku VAT w postaci: budynku sklepu za kwotę 219.756 zł oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu za kwotę 789.244 zł. W 2002 r. spółka dokonała modernizacji sklepu ponosząc przekraczające 30% ceny nabycia, nakłady inwestycyjne w wysokości 124.603,65 zł oraz dokonała odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na modernizację sklepu. W miesiącu listopadzie 2005 r. spółka otrzymała decyzję Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31.10.2005 r. o wywłaszczeniu nieruchomości. W wydanej decyzji orzeczono wypłatę odszkodowania: za prawo wieczystego użytkowania 814.300 zł a za budynek sklepu - 278.300 zł. Zdaniem podatnika, obowiązek podatkowy powstanie w miesiącu otrzymania środków pieniężnych, po uprawomocnieniu się decyzji.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że odszkodowanie otrzymane za użytkowanie wieczyste, wynikające z wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości - budynku sklepu, wraz z prawem użytkowania wieczystego, zostało w odrębny sposób ustalone dla budynku i odrębnie w odniesieniu do użytkowania wieczystego gruntu, na którym wywłaszczana nieruchomość jest posa ...

Generowanie strony w 6 ms