Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rejestracja pojazdu

(Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy)

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.02.2003 r. skierowane przez podatnika do tut. Urzędu w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym importowanego samochodu, następnie sprzedanego bez uprzedniej rejestracji na terytorium RP Urząd Skarbowy w Skarżysku - Kam. na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) ...

uzupełnić

W odpowiedzi na pana pismo z dnia 25.02.2004 r. w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii prawa do odliczenia podatku VAT z dokumentów odprawy celnej od sprowadzonych z zagranicy samochodów osobowych przeznaczonych do dalszej odsprzedaży w przypadku ich zarejestrowania na nazwisko właściciela prowadzonej działalności gospodarczej Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzozowie, działając na podstawie art. 14 ...

Starostwo Powiatowe w XXX - w związku z obowiązkowym żądaniem przez organ rejestrujący przedłożenia przez właściciela pojazdu przy jego rejestracji zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku VAT bądź zaświadczenia o braku takiego obowiązku, zwraca się o wyrażenie stanowiska odnośnie wydawania takich zaświadczeń dotyczących pojazdów sprowadzonych z zagranicy przez podmioty zajmujące się obrotem pojazdami,a następnie sprzedanych przez nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W odpowiedzi na pismo nr K.5500/11/104/04 z dnia 03.06.2004 r., data wpływu do US Łuków 03.06.2004 r., dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie, zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami – ostatnia zmiana Dz. U. z 2004 r. Nr 64 p ...

Czy zakup środka transportu na terytorium innego państwa członkowskiego przez podatnika podatku od towarów i usług zarejestrowanego dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych od podatnika który rozlicza się z podatku od wartości dodanej na zasadzie opodatkowania marży jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towaru ?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielam pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatków pośrednich w indywidualnej sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 30.06.2004r. (data wpływu do tutejszego organu podatkowego: 01.07.2004r.) uzupełnionym w dniu 29.07.2004r.: Ze s ...

1) Czy podatnik powinien uzyskać we właściwym urzędzie skarbowym zaświadczenie ? 2) Czy zaświadczenie to może zostać zastąpione fakturą ? 3) Czy zapis na fakturze informujący o podatku VAT wynoszącym 0,00 zł. oznacza, że kwota podatku od towarów i usług została wyszczególniona ?

Na podstawie art. 14a § 1 i 14b § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w odpowiedzi na Państwa pismo, znak SO.I-5520-332/04, które wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego w dniu 14.06.2004 r., wyjaśnia: Zaświadczenie określone w art. 141 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U ...

Czy można dokonać rejestracji pojazdu na podstawie faktury VAT marża wystawionej przez komisanta?

Dokonując na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) weryfikacji informacji, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie uzupełnia: Stan faktyczny opisany w zapytaniu przedstawia się następująco: Komisant sprowadził na terytorium kraju pojazd z państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium ...

Podatnik zakupił w Szwajcarii samochód osobowy na umowę kupna-sprzedaży. Na granicy szwajcarsko-niemieckiej zapłacił podatek VAT wraz z akcyzą. Po sprowadzeniu samochodu do kraju zwrócił się z prośbą do Wydziału Komunikacji o zarejetrowanie przedmiotowego samochodu, jednak Wydział Komunikacji odmówił mu rejestracji z powodu braku zaświadczenia VAT-25. Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy dla krajów z poza Unii Europejskiej również wydawane jest zaświadczenie VAT-25?

Uregulowania w zakresie obowiązków w podatku od towarów i usług związanych z importem towarówm zawiera art. 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535). I tak, podatnicy na których ciąży obowiązek zapłaty cła, również w przypadku, gdy na podstaiwe przepisół celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub c ...

Czy w przypadku nabycia samochodu w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej, w celu odsprzedaży w ramach prowadzonej działalności polegającej na kupnie i sprzedaży samochodów używanych, a następnie przed sprzedażą dokonania jego rejestracji (w związku z obowiązkiem jego rejestracji w ciągu 30 dni od momentu zakupu), może być on traktowany w świetle przepisów o podatku od towarów i usług, nadal jako towar handlowy oraz czy odsprzedaż takiego samochodu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług od pełnej kwoty netto sprzedaży, czy też należy go sprzedać przy zastosowaniu systemu marży na podstawie art. 120 § 4 ustawy o podatku od towarów i usług.Przedstawiając swoje stanowisko podatnik wskazał, że skoro po rejestracji nie użytkuje zakupionych w celu odsprzedaży samochodów, a jedynie mogą być one przemieszczane na giełdę (ewentualnie w ramach jazdy próbnej z klientem) to jest to ciągle towar handlowy, który przy spełnieniu warunków określonych przepisem art. 120 ust. 4 i 10 ustawy o podatku od towarów i usług może być sprzedany w systemie marży.

Naczelnik Urzędu Skarbowego dokonując na podstawie oceny stanowiska przedstawionego w zapytaniu, stwierdza, że co do zasady, jest ono słuszne. Przepisy w zakresie podatku od towarów i usług nie odnoszą się wprost do pierwszej z opisanych kwestii. Oznacza to, że skoro dokonywana rejestracja auta zakupionego jako towar handlowy (w celu odsprzedania) nie zmienia jego przeznaczenia w ramach prowadzone ...

Podatnik podatku od towarów i usług, zarejestrowany jednocześnie dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego, prowadzący działalność w zakresie importu i handlu samochodami zapytuje o możliwość otrzymania zaświadczenia VAT-25 lub zaświadczenia o zapłacie podatku VAT od przywożonych przez niego z zagranicy samochodów, które są następnie odsprzedawane przed ich rejestracją w kraju.

Zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) naczelnicy urzędów skarbowych dla celów związanych z rejestracją środków transportu są obowiązani do wydawania zaświadczeń potwierdzających: 1. uiszczenie przez podatnika podatku – w przypadkach, o których mowa w art. 103 ust. 3 i 4, lub, 2. brak obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przy ...

Czy urząd skarbowy wyda zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku VAT od zbycia pojazdu dokumentowanego fakturą z wyszczególnioną kwotą poodatku VAT?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów ( Dz. U. z 2002 roku, Nr 133, poz. 1123 z późniejszymi zmianami ) § 3 ust. 3 wymagane zaświadczenia wydane przez właściwy organ, potwierdzające uiszczenie lub brak obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług ( patrz § 3 ust.1 pkt. 5 ) może być zastąpione fakturą z wyszczególnion ...

Generowanie strony w 5 ms