Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rachunek walutowy

W prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej na rachunek walutowy wpływa waluta obca z tytułu sprzedaży eksportowej. Czy różnice kursowe powstające przy zamianie waluty obcej na złote są kosztem uzyskania przychodów ?

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej zjawisko powstawania różnic kursowych wiąże się z wieloma rodzajami zdarzeń gospodarczych, dlatego też skutki podatkowe mogą być zróżnicowane w zależności od rodzaju tych zdarzeń. Przy uzyskiwaniu zapłaty za sprzedaż usług lub towarów, rozliczenie powstałych różnic kursowych następuje na podstawie art. 14 ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku d ...

Czy straty poniesione w oszczędnościach gromadzonych w walutach obcych na rachunku osobistym w związku ze spadkiem kursu waluty można odliczyć od przychodów z kapitałów pieniężnych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach stwierdza, że stanowisko Pana ..................... – przedstawione we wniosku z dnia 07.03.2005 r., który wpłynął w dniu 07.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu za ...

Czy powstaje różnica kursowa podlegająca opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w sytuacji sprzedaży w kantorze waluty obcej podjętej z walutowego rachunku bankowego prowadzonego na potrzeby działalności gospodarczej?

Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 14 ust. 1a i 1b, art. 22 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), art. 15 ustawy z dnia 27.07.2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178 ze zm.), po rozpa ...

Jak ustalić wartość przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów z tyt. różnic kursowych od własnych środków w walutach obcych?

W nawiązaniu do odpowiedzi Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olkuszu z dnia 14.12.2004 r. nr PDP-423-94-03AZ-125-04 w sprawie udzielenia pisemnej informacji zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14b § 2 w/w ustawy zmienia interpretację: Podatnik pismem z dnia 1 ...

Jak rozpoznać koszt nabycia towarów handlowych przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym towarów w Austrii? Czy wystąpią różnice kursowe od włanych środków pieniężnych? Spółka zakupiła walutę euro w podmiocie nie posiadajacym statusu banku.

P O S T A N A W I A Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie ...

Pytanie podatnika Czy powstałe w wyniku takiej operacji przelania środków zgromadzonych na rachunku walutowym na inny rachunek prowadzony w walucie polskiej różnice kursowe (ujemne i dodatnie) Spółka prawidłowo – zgodnie z art. 15 ust. 1 i ust. 1 a oraz art. 12 ust. 2 a i 3 ustawy o pdop – zalicza odpowiednio ujemne do kosztów uzyskania przychodów lub dodatnie do przychodów podatkowych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii powstania różnic kursowych w wyniku dokonania operacji przelania środków zgromadzonych na rachu ...

Czy powstałe w wyniku wyceny rachunku walutowego na dzień bilansowy statystyczne różnice kursowe stanowią przychody lub koszty uzyskania przychodów?

Spółka pismem z dnia 29.04.2005 r. zwróciła się z pytaniem:Czy powstałe w wyniku wyceny rachunku walutowego na dzień bilansowy statystyczne różnice kursowe stanowią przychody lub koszty uzyskania przychodów ... Zdaniem Spółki statystyczne różnice kursowe powstałe w wyniku wyceny rachunku walutowego na dzień bilansowy nie są uwzględniane dla celów podatkowych. Spółka posiada bankowy rachunek waluto ...

Czy bank prawidłowo przelicza na złote osiągnięte w dolarach amerykańskich przychody uczestnika funduszu z tytułu wykupu przez fundusz inwestycyjny nominowanych w dolarach certyfikatów uczestnictwa w tym funduszu? Inwestorzy składający zapisy na certyfikaty inwestycyjne funduszu dokonali wpłat w dolarach ze swojego rachunku walutowego w Banku

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z pismem z dnia 14.03.2005 r. złożonym w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) dotyczącym udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Banku z siedzibą w Warszawie Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarboweg ...

Czy bank prawidłowo przelicza na złote poniesione w dolarach amerykańskich koszty uczestnika funduszu z tytułu inwestowania w nominowane w dolarach certyfikaty uczestnictwa w funduszu kapitałowym?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z pismem z dnia 14.03.2005 r. złożonym w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 - tekst jednolity), dotyczącym udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Banku z siedzibą w Warszawie, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Ur ...

Czy w przypadku zakupu waluty obcej w kantorze i wpłaceniu jej na rachunek walutowy, z którego regulowane są zobowiązania wobec zagranicznych kontrahentów powstają różnice kursowe od własnych środków pieniężnych?

Z przedstawionego we wniosku stanowiska wynika, że w przypadku zakupu waluty obcej w kantorze i wpłaceniu jej na rachunek walutowy w banku, z którego regulowane są zobowiązania wobec zagranicznych kontrahentów powstają różnice kursowe od własnych środków pieniężnych. Odnosząc się do powyższej kwestii Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew stwierdza, co następuje. Zgodnie z przepisem art. 14 ust. ...

Generowanie strony w 6 ms