Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: cena zakupu

Moment powstania przychodu powstałego z tytułu refundacji leków.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 19.01.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa poda ...

“W oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa z dnia. 29.08.1997 r. (z poz. zm.) powołując się na Art. 14a zwracamy się z prośbą o wydanie wiążącej interpretacji prawa w przedstawionej sprawie. P.F.H.U jest firmą prowadzoną przez osobę fizyczną (jedoosobowo). Przeważający rodzaj działalności to handel hurtowy. Zakupy towarów są dokonywane w oparciu o umowy handlowe dotyczące warunków współpracy (udzielanych rabatów, płatności, korekt cenowych produktów). Jednym z przedmiotów działalności jest handel (na terenie RP) środkami ochrony roślin, których sprzedaż ma charakter sezonowy. Wspomniane towary są fakturowane przez sprzedawcę wg. cen wyższych od cen rynkowych. Z umowy zawartej pomiędzy P.F.H.U i naszym dostawcą wynika, iż ceny zawarte na fakturach zakupu zostaną zmniejszone (poprzez f-ry korygujące) o kwoty rabatów dystrybucyjnych (za terminowe płatności, za udział w akcjach promocyjnych, akcjach specjalnych oraz rabaty indywidualne). Ze względu na fakt, iż ceny rynkowe środków ochrony roślin są niższe niż nasze ceny zakupu przed otrzymaniem korekt a rabaty (zgodnie z umową) są nam udzielane po upływie kolejnych okresów rozliczeniowych- prowadzimy sprzedaż SOR zgodnie z ceną rynkową tych produktów. W chwili sprzedaży ceny jednostkowe kształtują się na poziomie niższym niż ceny zakupu lecz jest to jedyne realne rozwiązanie aby doszło do transakcji z naszymi odbiorcami. Finalnie (po otrzymaniu rabatów od dostawcy) osiągamy zysk ze sprzedaży tych produktów. Opisane zasady sprzedaży i ustalenia podstawy opodatkowania stosujemy od początku współpracy z dostawcami środków ochrony roślin (czyli od początku rozpoczęcia działalności w zakresie handlu tymi produktami). Naszym zdaniem, przy takich założeniach podstawa opodatkowania sprzedawanych środków ochrony roślin jest prawidłowa (zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dn. 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług). Istotnym jest również fakt, iż w transakcjach zakupu i sprzedaży wspomnianych środków ochrony roślin nie zachodzą przesłanki zawarte w art. 32 ustawy o podatku od towarów i usług. Pytanie: Czy tak ustalana przez nas podstawa opodatkowania opisanych towarów jest prawidłowa? “ - pismo z dnia 19.01.2005 r. ( data wpływu do Urzędu 19.01.2005 r. ). “ W nawiązaniu do prośby o wydanie wiążącej interpretacji prawa w sprawie przedstawionej w piśmie z dnia 2005-01-19, wyjaśniam co następuje.Przez podstawę opodatkowania sprzedaży środków ochrony roślin rozumiemy obrót, który stanowi kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku, co jest zgodne z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. – pismo z dnia 02.03.2005 r. ( data wpływu do Urzędu 04.03.2005 r. ).

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łomży informuje, że stanowisko Pana dotyczące podstawy opodatkowania jest prawidłowe, ale tylko w sytuacji braku przesłanek do szacowania podstawy opodatkowania na podstawie art. 23 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ) . U Z A S A D N I E N I E Zgodnie z art.14a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie d ...

Czy korzystne ceny za zakup towarów i usług uzyskiwane przez Spółkę w wyniku prowadzonych negocjacji są świadczeniem częściowo odpłatnym?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 3 lutego 2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 15 lutego 2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Wa ...

Niektóre towary handlowe prowadzonego przez podatnika sklepu zalegają na półkach od 1995 r. Podatnik w związku z tym chce skorzystać z przepisu § 29 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów i dokonać wyceny tych towarów stosując wskaźnik rynkowy, który mocno będzie odbiegał od cen zakupu.Czy prawidłowe są przeceny towarów oraz czy w spisie likwidacyjnym wycenia się towary uprzednio przecenione w cenach przecenionych, czy w cenach zakupu.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku, działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami), postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, oceniając stanowisko Wnioskodawcy odnośnie prawidłowości dokonanej przeceny ...

Czy bank prawidłowo przelicza na złote osiągnięte w dolarach amerykańskich przychody uczestnika funduszu z tytułu wykupu przez fundusz inwestycyjny nominowanych w dolarach certyfikatów uczestnictwa w tym funduszu? Inwestorzy składający zapisy na certyfikaty inwestycyjne funduszu dokonali wpłat w dolarach ze swojego rachunku walutowego w Banku

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z pismem z dnia 14.03.2005 r. złożonym w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) dotyczącym udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Banku z siedzibą w Warszawie Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarboweg ...

Czy bank prawidłowo przelicza na złote poniesione w dolarach amerykańskich koszty uczestnika funduszu z tytułu inwestowania w nominowane w dolarach certyfikaty uczestnictwa w funduszu kapitałowym?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z pismem z dnia 14.03.2005 r. złożonym w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 - tekst jednolity), dotyczącym udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Banku z siedzibą w Warszawie, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Ur ...

Czy dla potrzeb naliczenia zryczałowanego podatku dochodowego od przychodów osób prawnych z tytułu dyskonta po wykupieniu papierów wartościowych przez emitenta, Płanik prawidłowo zastosował metodę FIFO w sytuacji, gdy nie jest możliwa identyfikacja daty nabycia przez podatnika wykupywanych papierów wartościowych (obligacji)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z pismem z dnia 29.04.2005 r. złożonym w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 - tekst jednolity) dotyczącym udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Banku, zwanego dalej Spółka, z siedzibą w Warszawie, Naczelnik Dru ...

Czy Spółka-płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego prawidłowo zastosowała w odniesieniu do osób prawnych metodę średniej ważonej w celu określenia przychodu z dyskonta po wykupieniu papierów wartościowych przez emitenta w sytuacji, gdy nie jest możliwa identyfikacja nabytych w tym samym dniu, lecz po innych cenach wykupywanych papierów wartościowych (obligacji)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z pismem z dnia 29.04.2005 r. złożonym w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 - tekst jednolity) dotyczącym udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Banku - zwanego dalej Spółka - z siedzibą w Warszawie, Naczelnik D ...

Czy zafakturowane w cenie promocyjnej rzeczy - za 1 zł, 0,01 zł, określone gadżety, stanowią dla firmy częściowo odpłatne świadczenie i należy je ująć w pozostałych przychodach zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 i art. 11 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. z późn. zm.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego następującej kwestii: zaliczenia zakupionych w cenie promocyjnej rzeczy do częściowo odpłatnego świadczeni ...


Generowanie strony w 4 ms