Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rozbudowa

Czy można odliczyć podatek VAT od zakupów działki budowlanej oraz towarów i usług związanych z rozbudową obiektu handlowo-usługowego?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Panu X, oceniając jego stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 05.01.2005 r. (data wpł ...

Czy do przychodów spółdzielni powinno się doliczać „statystycznie” różnicę pomiędzy wartością czynszu obliczoną według stawek stosowanych w stosunku do istniejącej części budynku, a wartością czynszu obliczoną według stawki obniżonej, dotyczącej dobudowanej przez najemcę części budynku? Czy z przyjęciem nadbudowy przez spółdzielnię w dniu oddania inwestycji do eksploatacji lub w dniu przejęcia nadbudowy przez spółdzielnię po zakończeniu umowy najmu – wiążą się jakieś skutki podatkowe?

Stan faktyczny: Spółdzielnia mieszkaniowa zawarła z przedsiębiorcą umowę najmu na czas określony (10 lat) pawilonu handlowego i parkingu, stanowiących własność spółdzielni. Strony ustaliły, że za zgodą wynajmującego najemca może dokonać adaptacji i modernizacji najętego obiektu, przy czym poniesione przez najemcę nakłady po wygaśnięciu umowy najmu przechodzą na własność wynajmującego bez prawa reg ...

Czy partycypacja w kosztach budowy ulic realizowanej przez Miasto, w związku z rozbudową firmy może być w jakiejkolwiek formie kosztem uzyskania przychodów dla firmy?

Pismem z dnia 6 stycznia 2005 roku zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skar-bowego w Łomży z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie przedstawiając jednocześnie następujący stan faktyczny: „Prowadzę działalność gospodarczą w budynku przy ul. X. Budynek ten w 2005 r. zostanie rozbudowany aż do ul. Y.. Warunkiem uz ...

Czy w przypadku zmiany umowy o kredyt terminowy nominowany w dolarach amerykańskich, polegającej na przeniesieniu praw i zobowiązań wynikających z umowy kredytowej (na podstawie aneksu do umowy) na inny bank, powstaną różnice kursowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem Spółki z o. o. z dnia 08.03.2005 r. (data wpływu do tut. urzędu 09.03.2005.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego M ...

Czy kwotę przysługującego odliczenia z tytułu wydatków poniesionych na rozbudowę budynku mieszkalnego należy pomniejszyć o kwotę stanowiącą zwrot kosztów poniesionych na zabezpieczenie przed powstaniem szkód górniczych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko podatników przedstawione we wniosku z dnia 24 marca 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie d ...

Wnioskodawca, jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie budownictwa uczestniczy w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.). Przedmiotem zamówienia publicznego jest rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej. Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy rozbudowie i modernizacji Domu Pomocy Społecznej, w którym zapewniona jest opieka medyczna ?

Wnioskodawca, jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie budownictwa uczestniczy w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.). Przedmiotem zamówienia publicznego jest rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej. Do Zamawiającego (samorządu powiatowego) ...

Dla celów prowadzonej działalności gospodarczej zakupiono w 2002r. nieruchomość zabudowaną budynkiem warsztatowym, halą produkcyjną oraz stacją paliw w skład której wchodzi budynek stacji o powierzchni 20 m2, dwa podziemne zbiorniki paliwa i dwa dystrybutory paliwa. Przez ostatnie lata rozbudowano warsztat i hale produkcyjne, natomiast stacja paliw była oddana pod wynajem. W ewidencji środków trwałych stacja paliw wykazana jest i amortyzowana jako oddzielny środek trwały. Obecnie planuję zainwestować w stację paliw i dokonać jej remontu i rozbudowy. Budynek stacji paliw będzie rozbudowany i modernizowany, jak również budowane będzie zadaszenie nad dystrybutorami. Wysokość planowanych nakładów na ten cel kształtować się będzie w kwocie ok. 60 000,00zł. Planuje również wymienić stare zbiorniki paliwa na jeden duży zbiornik oraz stare dystrybutory na nowy dystrybutor, ponieważ stare nie spełniają określonych norm technicznych i nie mogą być zalegalizowane. Wartość planowanych wydatków na wymianę zbiorników i dystrybutorów wyniesie również ok. 60 000,00 zł.

POSTANOWIENIE w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stosownie do postanowień art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego, po zapoznaniu się ze stanowiskiem zawartym we wniosku z dnia. 28.11.2005 roku, uzupełnionym w d ...

Czy Stronie w przedstawionym stanie faktycznym przysługuje prawo do ujmowania w kosztach uzyskania przychodów wydatków poniesionych na opracowanie wniosku o dopłatę, nawet w sytuacji gdy środki z Funduszu nie zostaną Spółce przyznane?

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: ...

Czy przy rozbudowie Wiejskiego Domu Kultury będzie Gminie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego?

Działając na podstawie art. 216, art. 14a par.1 i par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Janowie Lub. postanawia:- uznać stanowisko Pytającego zawarte we wniosku z dnia 02.03.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego za prawidłowe. Urząd Gm ...

Czy koszty poniesione w celu opracowania koncepcji dotyczącej modernizacji i rozbudowy linii przeróbki osadów, mogą zostać zaksięgowane jako wydatki na środki trwałe w budowie i po przyjęciu środka trwałego amortyzowane i zaliczane w koszty uzyskania przychodów jako amortyzacja środka trwałego?.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 13 marca 2006 r. (data wpływu - do tut. Urzędu 13 marca 2006r.) L.dz.1195/2005 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkoweg ...

Generowanie strony w 44 ms