Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: olej opałowy ciężki

Czy istnieje obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym z tytułu importu i sprzedaży w kraju: - mieszaniny węglowodorów aromatycznych o zawartości węglowodorów aromatycznych powyżej 50%, w której minimum 65% destyluje w temperaturze 250° C - kod PCN 2707 50 90 0, - oleju bazowego - kod PCN 2710 19 99 0, - toluenu - kod PCN 2902 30 00 0, - mieszaniny izomerów ksylenu - kod PCN 2902 44 00 0, - eteru metylo-tert-butylowy - kod PCN 2909 19 00 0 po dniu 1 września 2003 r.?

Urząd Skarbowy Kraków - Krowodrza, w odpowiedzi na pisma z dnia 27.08.2003 r. dotyczące zapytania z zakresu podatku akcyzowego, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje: Z wymienionego wyżej pisma wynika, że Spółka importuje i sprzedaje w kraju następujące towary: - mieszaninę węglowodorów a ...

Czy w przypadku zakupu oleju opałowego ciężkiego, nie barwionego, którego mniej niż 50% destyluje przy temperaturze 350°C z uiszczoną akcyzą celem dalszej odsprzedaży, na sprzedawcy ciąży obowiązek uzyskania od nabywcy oświadczenia o przeznaczeniu przedmiotowego produktu do celów grzewczych oraz nie należy prowadzić ewidencji nabywców tego oleju?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) p o s t a n a w i a m uznać stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2005r.( data wpływu do Urzędu Celnego w Lublinie - 05 kwietnia 2005r.), uzupełnione pismem z dnia 20.04.2005r. i 02.05.2005r. co do zakresu obow ...Czy olej opałowy ciężki, którego mniej niż 30% destyluje przy 350°C i który to olej jednocześnie ma gęstość poniżej 890 kg/m3 nie podlega obowiązkowi znakowania i barwienia?

P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie znakowania i barwienia paliw silnikowych oraz olejów opałowych do celów kontroli obrotu (Dz. U. Nr 96 poz. 815) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 08.07.2005r. (wpływ do tut. Urzę ...

Czy olej opałowy ciężki, którego mniej niż 30% destyluje przy 350°C i któy to olej jednocześnie ma gęstość poniżej 890 kg/m#179; nie podlega obowiązkowi znakowania i barwienia a także czy ten olej, spełniający wymogi Taryfy Celnej do kodu CN 2710 19 61 podlega stawce podatku akcyzowego w wysokości 60 zł/1000kg?

P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie znakowania i barwienia paliw silnikowych oraz olejów opałowych do celów kontroli obrotu (Dz. U. Nr 96 poz. 815), § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia ...

Czy olej opałowy ciężki, którego mniej niż 30% destyluje przy 350° C i który to olej jednocześnie ma gęstość poniżej 890 kg/m3 nie podlega obowiązkowi znakowania i barwienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005r. w sprawie znakowania i barwienia paliw silnikowych oraz olejów opałowych dla celów kontroli obrotu (Dz. U. Nr 96, poz. 815)?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 3-4, art. 14b § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku -Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 05 sierpnia 2005r., wniesionym przez XXXXXX w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. braku obowiązku znakowania i barwienia oleju opałowe ...

"Czy sprzedaż oleju opałowego ciężkiego przemieszczanego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy pomiędzy składami podatkowymi tj. pomiędzy składem podatkowym, w którym podatnik dokona zakupu wyżej wymienionych wyrobów akcyzowych a składem podatkowym będącym klientem podatnika, rodzi po stronie podatnika jako pośrednika sprzedaży obowiązek uiszczenia podatku akcyzowego?".

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku akcyz ...

Wnioskodawca jest pośrednikiem w sprzedaży wyrobów akcyzowych zharmonizowanych i zwraca się z zapytaniem czy w opisanych w postanowieniu sytuacjach powstaje wobec wnioskodawcy obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14 a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 28.10.2005r. (data wpływu dnia 03.11.2005r.) postanawiam uznać za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy, w którym stwierdza, że na firmie działającej jako pośrednik, który ...

Czy w sytuacji, gdy nabywca ciężkiego oleju opałowego – Elektrociepłownia posiada status elektrociepłowni i wykorzystuje nabyty olej na własne potrzeby, Spółka mogła nie obciążać sprzedaży przedmiotowego oleju opałowego akcyzą. Jeśli tak, to czy naliczona i ujęta przez podatnika w deklaracjach dla podatku akcyzowego oraz odprowadzona do budżetu państwa kwota podatku akcyzowego od sprzedaży mazutu na rzecz elektrociepłowni w okresie 01.05.2004 r. – 01.06.2005 r. była nienależna oraz stanowi podlegającą zwrotowi nadpłatę podatku zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

Wniosek podatnika dotyczył udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.04.2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Zgodnie z opisanym stanem faktycznym Podatnik dokonywał m.in. sprzedaży ...

Generowanie strony w 14 ms