Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: amortyzacja degresywna

Podatnicy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie regularnego i nieregularnego przewozu osób. Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej zamierzają zakupić autobusy przeznaczone do przewozu powyżej 9 osób łącznie z kierowcą. Autobusy zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przedsiębiorstwa. Czy podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych od ww. autobusów metodą degresywną, tj. przy zastosowaniu stawki podwyższonej o współczynnik nie wyższy niż 2,0?

W myśl art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23. Zgodnie z art. 22h ust. 2 ww. ustawy podatnicy, z zas ...

1. W jaki sposób należy ustalić wartość początkową środka trwałego zakupionego w kwietniu 2004r. poraz pierwszy wprowadzonego do ewidencji środków trwałych w styczniu 2005r. w związku ze zmianą formy opodatkowania?2. Czy odpisy amortyzacyjne przypadające za okres opodatkowania w formie karty podatkowej stanowią koszt uzyskania przychodów?3. Czy mam możliwość amortyzacji środka trwałego trwałego metodą degresywną?

Podatnik zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego odnośnie: - ustalenia wartości początkowej środka trwałego, - zaliczenia w koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych za okres opodatkowania w formie karty podatkowej, - wyboru degresywnej metody amortyzacji. Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że p ...

Czy w następnych latach – stosując degresywną metodę amortyzacji może zwiększyć stawkę amortyzacyjną z Wykazu o współczynnik 2,0, czy o współczynnik 3,0, jako że Nowy Dwór Gdański leży na terenie gminy o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym?

Stan faktyczny Podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą na terenie gminy Nowy Dwór Gdański. W działalności wykorzystuje zakupiony w 2004r. środek trwały - koparkę, od którego jako „fabrycznie nowego środka trwałego” dokonał w 2004r. odpisu amortyzacyjnego w wysokości 30% od jego wartości początkowej. Ocena prawa stanu faktycznego Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipc ...

Czy obliczając amortyzację za 2004r. i kolejne lata podatkowe podstawę wyliczenia amortyzacji należy pomniejszyć o dokonany w 2003r. 30% odpis amortyzacyjny?

Stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w Malborku. W 2003r. nabył fabrycznie nowy środek trwały (grupa 3 – 6 KŚT) i dokonał odpisu amortyzacyjnego w wysokości 30% jego wartości początkowej. W kolejnych latach podatkowych stosuje degresywną metodę amortyzacji podwyższając wysokość stawki amortyzacyjnej z Wykazu o współczynnik 3,0. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z treścią ...

Jeżeli podatnik będący osobą fizyczną ma siedzibę /czyli miejsce zamieszkania/ na terenie gminy zagrożonej strukturalnym bezrobociem, a usługi ogólnobudowlane wykonuje na terenie całego kraju, to czy ma prawo do odpisów amortyzacyjnych wyliczonych metodą degresywną, od samochodów ciężarowych z zastosowaniem stawki podwyższonej o współczynnik 3,0.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie usług ogólnobudowlanych, opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na ogólnych zasadach na terenie całego kraju. Natomiast siedziba firmy zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej znajduje się w Grajewie. Poruszony we wniosku problem regulują przepisy art.22k ust.2 ust ...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy: prawidłowe jest zastosowanie degresywnej metody amortyzacji ciągnika siadłowego ujętego w ewidencji środków trwałych?

Strona złożyła w dniu 04.03.2005 roku wniosek o udzielenie pisemnej informacji dotyczącej prawidłowości zastosowania degresywnej metody amortyzacyjnej dla ciągnika. Przedstawiono w nim następujący stan faktyczny: 1/symbol zakupionego ciągnika KST – 746, 2/wartość zakupionego ciągnika jest wyższa niż 3.500zł , 3/wprowadzenie do ewidencji środków trwałych nastąpiło z dniem 28.10.2004 roku.. Zdaniem ...

Pytanie dotyczy ustalenia podstawy naliczania odpisów amortyzacyjnych w roku następującym po pierwszym roku podatkowym, w którym wprowadzono nowe środki trwałe do ewidencji i zastosowano odpis amortyzacyjny w wysokości 30 % wartości początkowej.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w grudniu 2002r. podatnik wprowadził do ewidencji środków trwałych nowe środki trwałe zaliczane do grup 3-6 Klasyfikacji Środków Trwałych i na podstawie art.22k ust.4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. - Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz.176 z późn. zm.) dokonał jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w wysokości 30% wartości początkowej. W 2003 ...

Czy przyjęte do ewidencji środków trwałych samochody, użytkowane uprzednio przez okres 6-11 miesięcy w celach testowych i demonstracyjnych, uznać - na podst. art. 16j ust. 2 pkt 1 updop - za używane środki trwałe i ustalić indywidualną stawkę amortyzacyjną wynoszącą 30 miesięcy, czy na podstawie art. 16i ust. 2 pkt 2 zastosować podwyższoną stawkę?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Pod ...

pytanie dotyczy zastosowania degresywnej metody amortyzacji samochodu posiadającego homologację dla samochodów ciężarowych

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w X stwierdza, że stanowisko Podatnika - przedstawione we wniosku z dnia 17.08.2005 r. który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 19.08.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indyw ...

Jaką metodą należy amortyzować fabrycznie nowy środek trwały w następnym roku podatkowym, po wprowadzenu go do ewidencji środków trwałych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 23.05.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwi ...

Generowanie strony w 163 ms