Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dyrektywy

1. Czy obowiązek uwzględnienia dotacji (przeznaczonej na dofinansowanie kosz-tów uczestnictwa w imprezie targowej, a więc nie stanowiącej obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT) przy obliczaniu współczynnika sprzedaży dotyczy wyłącznie podatników wykonujących jednocześnie czynności podlega-jące VAT i wyłączone z jego zakresu? 2. Czy korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ust. 2 ustawy o VAT jest wymagalna również w stosunku do środków trwałych, które amortyzowane są jednorazowo w miesiącu oddania do używania lub w miesiącu następnym?

Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia pisemną informację udzieloną przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku w piśmie z dnia 30.12.2004r. Nr PBI/443/34/AŁ/04 wyjaśniając poniżej co następuje: Pismem z dnia 09.12.2004r. podatnik zwrócił się z prośbą o ...

Czy przy wypłacie dywidendy zagranicznemu udziałowcowi z siedzibą w Holandii, na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powstanie obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, czy też znajdzie zastosowanie art. 22 ust. 4 updop, jeśli nie jest spełniony w 2004 roku jeden z warunków zwolnienia wskazany w tym przepisie, tj. posiadania 25% udziałów nieprzerwanie przez 2 lata przez holenderskiego udziałowca, gdyż udziały zostały nabyte w styczniu 2004 roku.

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawieart. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pisemne zapytanie Spółki z dnia 29 września 2004 r. (data wpływu 1 października 2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego, uprzejmie wyjaśnia: Pytanie Spółki ...

Pytanie Wnioskodawcy:Czy zmiany te dotyczą definicji środków transportu na użytek nabycia wewnątrzwspólnotowego naczep i przyczep? Czy w tym zakresie dotychczasowe przepisy nadal będą obowiązywać i nadal dla sprowadzanych z innych krajów UE naczep, przyczep i wagonów kolejowych nie stosuje się procedury potwierdzania uiszczenia podatku VAT od nabycia wewnątrzwspólnotowego na druku VAT-25?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r, Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Rz dnia 23.06.2006r (data wpływu do tut. urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji przepisów art. 103, art. 105, art. 27 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późniejs ...

W przypadku gdy art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług będzie zmniejszał zakres ograniczenia podatku naliczonego na korzyść podatników, to właśnie jemu należy przyznać pierwszeństwo w stosowaniu przed VI Dyrektywą.

Pismem z dnia 17 lipca 2006 r. I, sp. z o. o. złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturze VAT dokumentującej zakup, dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, samochodu osobowego. Wnioskodawca wskazał, że art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o pod ...


I. Uwzględniając przy tym utrwalony w teorii i orzecznictwie pogląd, że w sprawach wspólnotowych (a takimi są sprawy z zakresu VAT) prawo wspólnotowe ma zasadniczo prymat nad prawem krajowym należy zwrócić uwagę, że dyrektywy zawierają regulacje, które pozwalają państwom członkowskim na wprowadzenie określonych rozwiązań prawnych w zakresie dostawy towarów, lecz nie wymagają ich bezwzględnego ustanowienia. W myśl regulacji art. 6 (5) VI dyrektywy za dostawę towarów może być uznane również wykonanie określonych robót budowlanych. Polska ustawa VAT pozostaje jednak przy traktowaniu powyższych świadczeń jako usług. Należy zwrócić uwagę, że art.7 ust. 2 ustawy o VAT wyraźnie wskazuje na to, że opodatkowaniu podlegają czynności przekazania przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa "na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem", jeśli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie tych towarów, w całości lub w części. Ponadto organy podatkowe nie mogą powoływać się na niekorzystną dla podatników proeuropejską wykładnię przepisów, gdyż na zasadę bezpośredniego stosowania przepisów dyrektyw mogą powoływać się jedynie podatnicy, a nie organy państwa. To, że czynność nieodpłatnego przekazania towarów na cele związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem nie podlega VAT, nie oznacza, że podatnik nie może odliczyć VAT naliczonego przy zakupach z tym związanych. Jeśli bowiem generalnie przekazanie ma związek z działalnością przedsiębiorstwa opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, nie ma podstawy, by ograniczać prawo do odliczenia VAT przy zakupach, które służą tej działalności. Z przepisu art. 7 ust. 2 ustawy VAT wynika, że jeśli czynność nieodpłatnego przekazania towarów spełnia wymóg "związku z prowadzonym przedsiębiorstwem", to nie podlega ona w ogóle opodatkowaniu - gdyż nie mieści się ani w zakresie objętym art.7 ust. 1, ani art. 7 ust. 2 ustawy. Dokonana zmiana, treści art. 7 ust. 3 ustawy o VAT to potwierdza. Aktualnie z tego zaś przepisu wynika, że opodatkowane jest tylko takie nieodpłatne przekazanie, które następuje na cele inne, niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, oczywiście dodatkowo przy zachowaniu warunku, że podatnik miał prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem (wytworzeniem) przekazywanych towarów. II. Zgodnie zatem z art. 8 ust.2 ustawy o VAT, aby świadczenia te podlegały opodatkowaniu muszą zostać łącznie spełnione, określone w tym przepisie trzy warunki: 1 / świadczenia muszą być wykonane na potrzeby osobiste (i jedynie takie) podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, 2/ usługi te nie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, 3/ podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części. Jest to więc konstrukcja analogiczna do zastosowanej w przypadku dostawy towarów określonej w art. 7 ust. 2. (Tomasz Michalik VAT Komentarz Rok 2004).

Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm., dalej powoływanej jako „Ordynacja podatkowa"), odmówił zmiany postanowienia Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2006 r. w przedmioci ...

obniżenie podatku należnego o podatek naliczony od nabytych paliw silnikowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Rzeczy pochodzące z niedoręczonych przesyłek nie spełniają przesłanek do zakwalifikowania ich jako towary używane w rozumieniu ww. ustawy, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT jako dostawa towarów. Do poszczególnych towarów zastosować należy odpowiednią stawkę VAT wynikającą z przepisów ustawy o VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...


Organy państwa członkowskiego w zadnym wypadku nie mogą powołać się na bezpośrednią skuteczność dyrektywy wobec osób fizycznych i prawnych i nakładać na nie poprzez stosowanie wykładni zgodnej z celami dyrektywy - obowiązki z niej wynikające, które jednak nie zostały lub zostały niewłaściwie określone w przepisach krajowego porządku prawnego.

Wyrokiem z dnia 3 stycznia 2008 r., sygn. akt I SA/Gd 340/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, po rozpatrzeniu skargi A. P., Sp. z o. o. z siedzibą w W., uchylił zaskarżoną decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia 10 stycznia 2007 r. (w przedmiocie interpretacji przepisów podatkowych) oraz poprzedzające ją postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. z dnia 26 października 2006 r., ...

Generowanie strony w 21 ms