Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: oświadczenie spadkobiercy

Czy w związku z nabciem prawa do spadku po śmierci ojca i przynależności do I -szej grupy spadkowej możliwe jest zastosowanie ulgi podatkowej wynikającej z art.16 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

Na podstawie art. 14a § 1, 3, 4 art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. 2005 r., Nr 8, poz. 60) art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ciechanowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.01.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i ...

Czy sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku, podyktowana koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych, przed upływem pięciu lat powoduje utratę prawa do ulgi przewidzianej w art.16 ust.1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, 3, 4 art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. 2005 r., Nr 8, poz. 60) art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ciechanowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.01.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej int ...

Czy jako spadkobierca po zmarłym ojcu Podatnik jest zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług za m-ce styczeń i luty 2004r w związku z prowadzoną przez ojca działalnością gospodarczą do dnia śmierci?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 97 § 1, art. 98 § 1 i art. 100 Ustawy z dnia 29.08.1997 r Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r, Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 12.02.2005 r (data wpływu do US 14.02.2005 r) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakre ...

Pytanie podatnika dotyczy kosztów pogrzebu spadkodawcy i ich dokumentowania

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.05.2006r. stwierdza, iż do długów spadkowych zalicza się poniesione i udokumentowane przez spadkobiercę koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim ...

Generowanie strony w 25 ms