Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umowa wydawnicza


Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest działalność prawnicza, sklasyfikowana PKD 74.1. Ponadto, poza ww. działalnością współpracuje w sposób „dorywczy” z wydawnictwami oraz czasopismami wykonując czynności polegające na: opracowywaniu (tłumaczeniu) tekstów polskich ustaw w języku angielskim, które ukazują się w wydawnictwie w formie książki; autorstwie lub współautorstwie książki naukowej o tematyce prawniczej oraz pisaniu artykułów o tematyce prawniczej publikowanych w czasopismach prawniczych, przy czym współpraca (tj. sporządzanie artykułu prawnego) realizowane jest na podstawie zamówienia danego czasopisma. W odniesieniu do powyższych dzieł, w zależności od wydawnictw oraz typu dzieła, zawierane są umowy wydawnicze (związane z przeniesieniem praw autorskich na wydawcę) bądź też współpraca odbywa się bez pisemnej umowy o przeniesienie praw autorskich.W związku z powyższym wystąpiono z zapytaniem, czy wykonywanie powyższych dzieł podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Wnioskodawca przedstawiając własne stanowisko uznał że:1. W przypadku pisemnych umów z wydawnictwem zawieranych przez autowa w celu przeniesienia praw autorskich na podstawie prawa autorskiego w stosunku do artykułu opublikowanego w czasopismach oraz w przypadku udzielenia licencji na podstawie prawa autorskiego w stosunku do artykułu opublikowanego w czasopismach odpowiedzialnością za publikację obciążona jest redakcja. Ponadto, ww. umowy spełniają pozostałe kryteria wynikające z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT tj.: określenie warunków współpracy oraz zasady wypłaty wynagrodzenia. 2. W przypadku pisemnych umów o przeniesienie praw autorskich zawieranych przez autora w stosunku do publikacji książkowych, wydawnictwo, jako nabywca tych praw – sprzedaje i oferuje książki we własnym imieniu i na własne ryzyko, według własnych zasad dystrybucji ponosi odpowiedzialność za treść zbywanej książki. W przypadku przeniesienia licencji nie może być mowy o odpowiedzialności autora wobec osób trzecich. Ponadto, pozostałe warunki współpracy i wypłaty honorarium określone są w treści umowy wydawniczej. Zatem, w zakresie współpracy z wydawnictwami spełnione są wszelkie kryteria z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT.W związku z faktem, iż spełnione są warunki określone w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT Wnioskodawca uważa, iż przychody osiągnięte z czynności wymienionych w stanie faktycznym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione w złożonym w dniu 19 kwietnia 2005r. wniosku w trybie art. 14a – Ordynacji podatkowej w zakresie opodatkowania ...

1. czy w stanie faktycznym j.w. świadczone przez niego usługi w ramach stałej umowy zlecenia oraz przenoszenie na podstawie odrębnych umów praw autorskich do utworów powstałych w wyniku świadczenia w/w usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie podatnik pyta czy przeniesienie praw autorskich w w/w warunkach stanowi usługę zwolnioną od podatku VAT na podstawie wskazania poz.11 Załącznika Nr 4 do ustawy VAT, czy też podlega opodatkowaniu według stawki VAT 7% w świetle treści poz.162 Załącznika Nr 3 do tej ustawy. 2. czy przekazywanie praw autorskich majątkowych oraz udzielanie licencji do gotowego dzieła podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie podatnik pyta czy: - przeniesienie praw autorskich lub udzielenie licencji w warunkach opisanych w zapytaniu stanowi usługę zwolnioną od podatku VAT na podstawie wskazania poz.11 Załącznika Nr 4 do ustawy VAT, czy też podlega opodatkowaniu według stawki VAT 7% w świetle treści poz.162 Załącznika Nr 3 do tej ustawy; - możliwe jest korzystanie ze zwolnienia podmiotowego na zasadach art.113 ust.9 ustawy VAT ze względu na to, że przed 1.05.2004r. podatnik wykonywał czynności, które nie podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT.

Stan faktyczny: W ramach stałej umowy zlecenia podatnik świadczy usługi w zakresie: utrzymywania i rozwoju merytorycznych baz aktów prawnych, orzecznictwa i piśmiennictwa oraz wydawanych przez zleceniodawcę produktów obejmujących uporządkowane przepisy prawne i orzecznictwo; uczestnictwa w pracach projektowych i realizacji projektów przez Zespół Prawny zleceniodawcy. W treści umowy określony jes ...

Czy możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów przy obliczaniu podatku należnego, od przychodów z wynagrodzenia uzyskanego z tytułu umowy licencyjnej zawartej pomiędzy podatniczką a wydawnictwem na wyłączność na wydawanie utworów literackich napisanych przez ww.?

Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani .. z dnia 05.10.2005 roku (data wpływu do tut. Urzędu - 20.10.2005r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii stosowania 50% kosztów uzyskania przychod ...

Z uwagi na ponoszoną przez twórcę odpowiedzialność wobec osób trzecich za opublikowanie przez wydawnictwo treści jego autorstwa - twórca (autor), który przenosi na wydawnictwo swoje majątkowe prawa autorskie do napisanego przez siebie utworu, jest podatnikiem podatku VAT świadczacym usługi zaliczane do samodzielnej działalności gospodarczej (chyba, że tworzy wyłącznie w oparciu o umowę o pracę) wrozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT.

Decyzją z dnia 16 października 2007r., NR PP-II-4492-0001/07/IW, Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu działając w oparciu o przepisy art. 233 § 1 pkt 1 w zw. z art. 13 § 1 pkt 2 lit. c i art. 221 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm:) utrzymał w mocy swoją decyzję z dnia 3 stycznia 2007r, której adresatem był M. Uzasadniając swoje stanowisko orga ...

Generowanie strony w 380 ms