Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: samochód osobowy

(Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy)

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.02.2003 r. skierowane przez podatnika do tut. Urzędu w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym importowanego samochodu, następnie sprzedanego bez uprzedniej rejestracji na terytorium RP Urząd Skarbowy w Skarżysku - Kam. na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) ...

Obniżenie podatku należnego

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.03.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzys ...

- dotyczy usług weterynaryjnych

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. ) odpowiadając na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 27.10.2003 r. ( data wpływu - 28.10.2003 r. ) uzupełnione dnia 12.11.2003 r. o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje. Opisując stan fakty ...

W związku ze specyfiką działalności, przy wykonywaniu pracy kierownicy budów używają swoich prywatnych samochodów osobowych do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi pracami budowlano-montażowymi mieszczącymi się w różnych, oddalonych od siebie miejscach. Czy wypłacany pracownikom ekwiwalent pieniężny za używanie przy wykonywaniu pracy sprzętu - samochodu osobowego - stanowiącego ich własność jest zwolniony od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl nat ...

Czy opłata ewidencyjna o której mowa w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz U. Nr 227, poz. 2254) stanowi przychód w prowadzonej działalności gospodarczej ?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 12 stycznia 2004 r. (uzupełnione dnia 5 lutego 2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 14a § 1 i art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przyjęciu, że podane w powyższym piśmie, dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie toczy się post ...

W dniu 15.12.2003r. zakupiłam samochód z homologacją, a w dniu 22.12.2003r. zainstalowałam w nim instalację gazową. Samochód wprowadziłam do ewidencji środków trwałych w grudniu 2003r. Czy mogę w grudniu zaliczyć do kosztów uzyskania 30 % wartości początkowej samochodu, zgodnie z art. 22k ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? Jeśli samochód kupiłam na kredyt z 10 % wkładem własnym, to czy mogę do wartości początkowej dodać koszty kredytu, opłat i prowizji ?

W związku z Pani zapytaniem prawnym zawartym w piśmie z dnia 10.02.2004r. (data złożenia w Urzędzie – 10.02.2004r.) w sprawie określenia wartości początkowej samochodu (...) z homologacją i amortyzowania tej wartości według zasad zawartych w przepisie art. 22k ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Ska ...

Czy można odliczyć VAT od zakupów (tj. zakup części zamiennych, oleju, naprawy), związanych z eksploatacją samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych ?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 16 stycznia 2004 r. (data wpływu do tutejszego Organu 20 stycznia 2004 r.) w sprawie odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia części zamiennych, oleju (bez paliwa), naprawy samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja pod ...

uzupełnić

Działając w trybie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pismem podatnika z dnia 17.01.2004 r., Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie wyjaśnia: W myśl art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), podatnik ma prawo obniżenia k ...

W jaki sposób można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu wydatek na zakup samochodu osobowego służącego do tej działalności?

Odpowiadając na pismo z dnia 18.11.2003 r. (data wpływu 20.11.2003 r.) w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje jak niżej: Prz ...

Czy podatnik wykonujący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży samochodów osobowych (na eksport) może odliczyć podatek naliczony przy ich nabyciu jeżeli przed sprzedażą samochody te zostaną zarejestrowane na terytorium RP na jego imię ?

Stosownie do postanowień przepisu art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), podatnikom dokonującym sprzedaży towarów opodatkowanych w całości lub w części, stawką niższą niż określona w art. 18 ust. 1, przysługuje prawo do zwrotu z urzędu skarbowego różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem u ...

Generowanie strony w 46 ms