Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: roboty instalacyjne

Jaką stawkę podatku VAT stosuje się dla usługi ocieplania ścian i stropów, wymiany centralnego ogrzewania, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku szkoły i instytucji badawczej (PKOB 1263)?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem z dnia 07.09.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 09.10.2003 r.) wyjaśnia: Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze ...


Dot. stosowania stawki podatku VAT w wysokości 7% do robót wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania w obiektach mieszkaniowych, do realizacji których podatnik wykorzystuje zakupione na rzecz zleceniodawcy materiały

W przedstawionym stanie faktycznym podatnik świadczy usługi instalatorstwawodno-kanalizacyjnego i centralnego ogrzewania. Usługi te podatnik sklasyfikował wg PKWiU do grupowania 45.33 roboty budowlane wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania. Usługi wykonywane są w obiektach budownictwa mieszkaniowego (PKOB 11). Podatnik dokonuje zakupu stosownych materiałów do wykonania zleconej usługi. Podatn ...

Jaka jest stawka podatku od towarów i usług na roboty budowlano-montażowe w budownictwie mieszkaniowym (instalatorstwo)?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze. zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach, na żądanie strony z dnia 30.06.2004 r. (wpłynęło w dniu 14.07.2004 r.) - udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i ...

JEDNOSTKA NA ZLECENIE KLIENTA PROWADZI SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW WODNO-KANALIZACYJNYCH, CENTRALNEGO OGRZEWANIA A TAKŻE USŁUGI W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI WOD-KAN., CENTRALNEGO OGRZEWANIA I MONTAŻU ARMATURY SANITARNEJ TAKŻE Z WŁASNYCH MATERIAŁÓW. NA POWYŻSZE USŁUGI JEDNOSTKA WYSTAWIA JEDNĄ FAKTURĘ. CZY DO POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI STOSUJE SIĘ OBNIŻONĄ STAWKĘ VAT W WYSOKOŚCI 7% ?

Spółka wystąpiła do tut. Urzędu Skarbowego z pismem o interpretację przepisów dotyczących wysokości stawki podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług w zakresie wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i montażu armatury sanitarnej w budownictwie mieszkaniowym. Na udokumentowanie powyższych usług Spółka wystawia jedną fakturę - rozliczenie następuje global ...

określenie stawki podatkowej przy wycenie zadania polegającego na wykonaniu robót budowlano-instalacyjnych wraz z dostawami przy budowie kompleksu administracyjnego w sytuacji, gdy koszty te będą fakturowane odrębnie stwierdzam

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ), art.41 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 z późn.zm.) po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 19 maja 2005r. ..., o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa po ...

Zapytanie Podatnika dotyczy stawki podatku od towarów i usług dla wykonywanych usług sklasyfikowanych wg PKWiU 45.34.32 - 00.00 jako "roboty instalacyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane" (naprawia lub wymiana drzwiczek wycierowych w przewodach kominowych, wymiana kratek wentylacyjnych przewodów wentylacyjnych, zakładanie wkładów kominowych chroniących przewody przed działaniem spalin) oraz wg PKWiU 74.70.15 - 00.00 jako "usługi czyszczenia pieców i kominów"

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie działając na podstawie art. 14b 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r.. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Kazimierza R. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu z dnia 13.05.2005 r., znak: U.S.V-443/14/05 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów praw ...

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować należności z tytułu usług świadczonych we wskazanym zakresie wykonanych w budynkach mieszkalnych? Zdaniem podatnika zarówno do usługi montażu jak i naprawy instalacji domofonowych i elektrycznych w obiektach budownictwa mieszkaniowego powinien stosować 7% stawkę podatku VAT.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity, Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku strony z dnia 04.02.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie zastosowania 7% stawki VAT do usług instalacji i naprawy domofonów i instalacji elektrycznych, zaklasyfikowanych według PKWiU do podkategorii ...

Czy na usługi obejmujące montaż instalcji wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, armatury sanitarnej (symbol PKWiU 45.33) wykonywane z materiałów własnych w obiektach budownictwa mieszkaniowego należy stosować obniżoną stawkę podatku VAT w wysokości 7%?

Na podstawie art. 14 a § 1 i 4, art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. z późniejszymi zmianami), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opolu Lubelskim, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.10.2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, postanawia uznać stanowisko Wnioskodaw ...

Jaką stawkę opodatkowania podatkiem od towarów i usług należy stosować przy wymianie opraw oświetlenia na terenie osiedla mieszkaniowego?

Działając na podstawie art 14a par. 1 i par.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zmn.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kozienicach po rozpatrzeniu wniosku podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie stawki opodatkowania usług wymiany opraw oświetlenia na ...

Generowanie strony w 42 ms