Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podmiot zarządzający (zarządca)

Czy współwłaściciel nieruchomości będący jej zarządcą ma obowiązek rozliczyć podatek od towarów i usług tylko od sprzedaży usług najmu w części stosownej do wielkości swoich udziałów?

Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 17.03.2003 r. (uzupełnione w dniu 14.04.2003 r.), uprzejmie informuje: Ze stanu faktycznego przedstawionego w Państwa piśmie wynika, iż Pan (...) jest współwłaścicielem nieruchomości mieszczącej się w ...


Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. ordynacji podatkowej uprzejmie proszę o wydanie interpretacji w zakresie stosowania prawa podatkowego w sprawie indywidualnej. Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco: w dniu 30.06.2004 r. pomiędzy mną jako zleceniobiorcą a działającym jako organ założycielski przedsiębiorstwa państwowego X zawarta została umowa. Na mocy przedmiotowej umowy zobowiązałem się do odpłatnego wykonywania funkcji zarządcy komisarycznego przedsiębiorstwa państwowego. Zgodnie z postanowieniami ustawy o przedsiębiorstwach państwowych zarządca komisaryczny wykonuje funkcje organów przedsiębiorstwa. Z powyższego stanu wynika wątpliwość prawna czy w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (art. 15), czynności wynikające z przedmiotowej umowy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W mojej ocenie umowa ta podlega wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT. Stanowisko wydaje się uzasadnione tym, że spełnione są przesłanki dopuszczające zastosowanie wyłączenia, a mianowicie:� pomiędzy mną a przedsiębiorstwem istnieje stosunek prawny określający warunki wykonywania określonych umową czynności,� strony przewidziały wynagrodzenie za wykonywane czynności,� zarówno z istoty funkcji zarządcy komisarycznego wykonującego funkcję organów przedsiębiorstwa państwowego jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa-ustawy o przedsiębiorstwach państwowych wynika, że zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za moje działania. Bezsprzecznie, bowiem występując w stosunkach zewnętrznych uprawniony jestem do zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu, który reprezentuję, a za skutki takich zobowiązań odpowiada przedsiębiorstwo. Trudno jest, zatem w treści umowy umieszczać zapisy regulowane przepisami prawa.� z treści umowy wynika, iż wolą stron było zawarcie umowy zlecenia, a więc umowy, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowo podnoszę, iż zawierając powyższą umowę X jako organ założycielski przedsiębiorstwa dokonywał czynności prawnej za przedsiębiorstwo w ramach ustawowego upoważnienia. Za takim stanowiskiem przemawia fakt, że koszty ustanowienia zarządu komisarycznego w tym moje wynagrodzenie obciążają koszty przedsiębiorstwa państwowego.Ponadto za prezentowanym stanowiskiem przemawiaj ą następujące fakty:� zarządca komisaryczny działa na podstawie programu zatwierdzonego przez organ założycielski i zdaje okresowe kwartalne sprawozdanie z jego realizacji,� brak jest odniesienia w umowie o odpowiedzialności zarządcy,� w ramach wykonywanych czynności korzystam wyłącznie ze środków technicznych i finansowych przedsiębiorstwa.� nie prowadziłem działalności gospodarczej w zakresie czynności zarządzania przedsiębiorstwemNadmieniam, że z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej ( handel detaliczny ) jestem płatnikiem podatku VAT. Przedstawiając powyższe wnoszę jak na wstępie pisma.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1, art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 21.01.2005 r. (data wpływu do urzędu 25.01.2005r.) dotyczące zapytania odnośnie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wynikających z umowy zlecenia w przedmiocie pełnienia funkcji zarządcy komisarycznego ...

Czy zapisobierca winien opodatkować podatkiem od towarów i usług wynajem lokali w nieruchomości, w której udział był przedmiotem dokonanego na jego rzecz zapisu testamentowego?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 12.01.2004 r., uprzejmie informuje: Z analizy stanu faktycznego wynika, iż na rzecz Pani dokonany został zapis testamentowy, którego przedmiotem był udział we współwłasności nieruchomości. Do ...


Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować dla usług w zakresie okresowych przeglądów budynków i obiektów budowlanych wykonywanych dla: spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty lub zarządcy nieruchomości ?

W dniu 25 maja 2005 r. Podatniczka wystąpiła do tut. Urzędu z wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych dotyczących zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT dla usług w zakresie okresowych przeglądów budynków i obiektów budowlanych wykonywanych dla: spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty lub zarządcy nieruchomości. Z pisma Podatniczki wynika, że prowadzi ona działalność gospodarczą w zakres ...

Czy od dnia 1 stycznia 2004 r. Zarządcy Komisarycznemu przysługują koszty uzyskania przychodu: 1. W wysokości 102 zł 25 gr. misięcznie określonej dla przychodów o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od os. fiz.(tj. przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich, itp.)? 2. Czy, tak jak w 2003 r. tj. w wys. 20% uzyskanego przychodu?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany uznaje jako nieprawidłowe stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 25. 04. 2005 r.(data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów praw ...

Podatnik poinformował, że postanowieniem Sądu Rejonowego został ustanowiony zarządcą nieruchomości z domem handlowym, wewnątrz którego zostały wydzielone boksy handlowe. Zarząd został ustanowiony w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego. Dłużnikiem w tym postępowaniu jest spółka z o.o. będąca właścicielem wymienionej nieruchomości. Do obowiązków zarządcy należy, zgodnie z art. 935 kpc wykonywanie wszystkich czynności potrzebnych do prawidłowej gospodarki, w tym pobieranie zamiast dłużnika pożytków z nieruchomości oraz ponoszenie kosztów związanych z bieżącą eksploatacją nieruchomości. Podatnik jako zarządca nieruchomości zawarł umowy najmu boksów handlowych z ich dotychczasowymi najemcami oraz umowy eksploatacyjne związane z bieżącym funkcjonowaniem domu handlowego tj. dostawą mediów, ochroną, sprzątaniem, ubezpieczeniem, remontem i konserwacją, zakupem węgla. Zarządca wykonuje czynności związane z zarządem nieruchomością w imieniu własnym ale na rachunek masy majątkowej dłużnika. Pan XXX podkreślił, że czynności, które wykonuje jako zarządca sądowy prowadzi poza prowadzoną działalnością gospodarczą i w związku z nimi nie został nadany odrębny numer REGON i NIP. Podatnik, powołując się na art. 18 ustawy o podatku od towarów i usług uważa, że nie ma prawa do rozliczenia podatku (VAT) naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług związanych z funkcjonowaniem zarządzanej nieruchomości.

Zgodnie z art. 15 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obe ...

Podatnik zapytuje, czy zarządca nieruchomości może wystawiać faktury bez wiedzy podatnika posługując się jego numerem identyfikacji podatkowej a następnie czy może domagać się od podatnika złożenia odpowiednich deklaracji i zapłacenia należnego podatku skoro pieniądze uzyskane ze sprzedaży udokumentowanej tymi fakturami są w całości (łącznie z podatkiem) przekazywane na konto depozytowe sądu? Podatnik zwrócił się również z pytaniem czy wynajem lokalu mieszkalnego objęty jest zwolnieniem z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

Stan faktyczny w sprawie: Postanowieniem sądu rejonowego zarząd nieruchomością podatnika został powierzony zarządcy. Skutkiem zawartych umów dotyczących rzeczy stanowiących własność Podatnika którymi właściciel nie może zarządzać jest powstanie pożytków. Zarządca wystawił faktury VAT za najem lokalu mieszkalnego, użytkowanie wagi samochodowej, dzierżawę kurnika, dzierżawę zakładu drobiarskiego. Do ...

Czy usługi w zakresie zarządznia nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na zlecenie są zwolnione z podatku VAT ?

W związku z § 8 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r /Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm. / w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania wynagrodzenia zarządcy . Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbo ...

Generowanie strony w 21 ms