Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dokumentacja

Czy istnieje obowiązek wystawiania faktury wewnętrznej dla wewnątrzwspólnotowych nabyć, jeżeli w raportach VAT zarówno podatek należny i naliczony jest prawidłowo zapisywany dla każdej transakcji ?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w odpowiedzi na Państwa pismo złożone w dniu 21.09.2004 r., Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, że zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), w przypadku czynności wymienionych w art. ...

Zakwalifikowanie jako ulepszenie wydatków poniesionych na modernizację środka trwałego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60)postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Sp. Z o.o. w ..., oceniając jej stanowisko odnośnie nie uznania za ulepszenie w rozu ...

Czy Spółka ma prawo do odliczania podatku wynikającego z faktur dokumentujących otrzymane przez dystrybutorów premie pieniężne?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej. W celu zintensyf ...

Spółka wnosi o potwierdzenie stanowiska w sprawie zastosowania stawki 0% przy eksporcie towarów.

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, na podstawie przepisów: - art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. w Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), - art. 2 pkt 8 lit. a i b, art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 19 ust. 6, art. 41 ust. 4 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535, ze zm.), po rozpatrzeniu ...


czy na wystawianych paragonach lub fakturach wyszczególniać odrębnie wartość materiału i usługi w przypadku gdy wykonana usługa jest związana z wymianą części nie powierzonej przez klienta ale własnej, a przychody z tego tytułu uzyskane, są opodatkowane stawką 8,5% .

Podatnik prowadzi warsztat mechaniki pojazdowej opłacając zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5%. Prowadzi również sprzedaż art. motoryzacyjnych , części i akcesoriów samochodowych , która opodatkowana jest stawką 3%. W miesiącu grudniu 2004 roku podatnik dokonał zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej , i zgodnie z nr PKD 52.63B wpis brzmi -sprz ...


Jak potwierdzić odbiór fatury korygującej ?.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach - udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów . Zgodnie z § 19 ust 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania f ...

Czy przy pomocy faktury należy udokumentować świadczenie usługi przetwarzania danych i dostarczania informacji na rzecz kontrahenta z Francji i czy z tego tytułu przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego ?.

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest rozstrzygnięcie kwestii, dotyczącej sposobu udokumentowania świadczenia usługi przetwarzania danych i dostarczania informacji na rzecz kontrahenta z Francji ...

Związek Komunalny Gmin zapytuje, czy jako darczyńca bądź gmina-jako obdarowany będą zobowiązane do zapłacenia z tego tytułu podatku od darowizn bądź podatku VAT.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w złożonym wniosku z dnia 04.02.2005r. wynika, że Związek Komunalny Gmin zamierza przekazać w drodze darowizny na rzecz gmin - członków Związku dokumentację projektową Programu Ochrony Wód. Dokumentację tę Związek nabył od Spółki w likwidacji. Dokumentacja ta obejmuje projekty techniczne oraz budowlane dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej i deszczowej. Nabywaj ...

Generowanie strony w 63 ms