Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podróż

Czy przychód uzyskany z tego tytułu korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego?

Stan faktyczny: Krajowa Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa wypłaca diety i inne należności związane z podróżą członkom rady nadzorczej (osoby te nie są jej pracownikami). Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt. 16 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są ...


Czy ekwiwalenty pieniężne, wypłacane pracownikom za używanie prywatnego samochodu jako narzędzia pracy, są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

W dniu 31 stycznia 2005r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca jest firmą produkcyjną, specjalizującą się w produkcji opakowań lekkich. Każde zlecenie wiąże się z wieloma wyjazdami służbowymi, począwszy od rozmów handlowych, przez akceptację wzorów, proces przygo ...

Czy wypłacane przez stowarzyszenie kultury fizycznej diety z tytułu podróży i ryczałty z tytułu zwrotu kosztów dojazdu oraz ekwiwalenty za pranie odzieży dla młodzieży uprawiającej sport (dojeżdzającej i uczestniczącej w treningach) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, że stosownie do art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Dyrektor Izby Skarbowej obowiązany jest do dokonania zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego informacji, jeżeli stwierdzi, że jest ona nieprawidłowa. Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach uznał, że stano ...

Jaką stawką winien być opodatkowany w/w zwrot kosztów dojazdu? Kwota zwrotu kosztów dojazdu powinna być opodatkowana stawka 22% podatku VAT. Koszt dojazdu do miejsca świadczonej usługi podstawowej nie jest odrębnie klasyfikowany i nie powinien w związku z tym być odrębnie opodatkowany, czy też zwolniony od podatku. Zdaniem podatnika, dojazd jest elementem świadczonej w oparciu o umowę usługi podstawowej.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst z dnia 4 stycznia 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku xxxxxxxxxxxxxxxx z dnia 12.01.2005 roku (wpływ do Urzędu 14.01.2005 roku), uzupełnionego pismem z dnia 10.02.2005 roku (wpływ do Urzędu 15.02.2005 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sp ...

Zapytanie dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wypłacanych diet dla członków Zarządu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.02.2005r. (wpływ do tut. organu 10.02.2005r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, uzupełnionego pis ...

Spółka wprowadziła system rozliczania diet za czas zagranicznych podróży służbowych pracowników w sposób niezgodny z przepisami rozporządzenia w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. Wartość świadczenia wyliczona zgodnie z przyjętym systemem rozliczania diet jest wyższa od kwoty obliczonej zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia. Czy ww. nadwyżka stanowi dla niej koszt uzyskania przychodu?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.01.2005r. Spółki z o.o. (07.02.2005r. data wpływu wniosku do tut. Urzędu Skarbowego) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisó ...

Czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie organizacji rejsów morskich jako kapitan jachtowy na terenie Basenu Morza Śródziemnego w Hiszpanii mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu :1) wyżywienie poza granicami kraju,2)wydatki w zakresie komunikacji i przejazdów,3)wydatki w zakresie korzystania z usług hotelowych

Na podstawie art.14 par.1 i par.4 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa / jedn.tekstz 2005r Dz.U. Nr 8 , poz.60 ze zm./ po rozpatrzeniu pisemnego wniosku z 3 czerwca 2005r w sprawieudzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gnieźnie postanawia , iż : stanowisko wyrażone we wniosku z dnia 3 czerwca 2005r jest niepra ...

1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym przychody zaproszonych gości krajowych i zagranicznych z tytułu zwrotu kosztów podróży i wydatków za noclegi są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit b? 2. Czy podatnik zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania informacji o wysokości dochodu uzyskanego przez gości konferencji ?

Stan faktyczny: Podatnik organizuje konferencje metodyczne dotyczące rozwoju ruchu dot. kas kredytowych, na które zaprasza gości krajowych i zagranicznych (m.in. z Irlandii i Litwy). Osoby te nie są pracownikami podatnika ani też nie są związane z nim żadną umową cywilną. Podatnik ponosi koszty podróży oraz noclegów. Zaproszone osoby biorą udział w prezentacjach o tematyce rozwoju ruchu dot. kas k ...

Czy od zwrotu kosztów podróży powinien być pobrany podatek na podstawie art. 26 ust.1 ustawy pdop, jeżeli zgodnie z zawartą umową z osobą zagraniczną koszt ten nie wchodzi w zakres wynagrodzenia za wykonanie świadczenia, które jest wymienione w katalogu art. 21 ust.1 pkt 2a ustawy pdop ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 01.03.2005 r. (data wpływu 7.03.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy od zwrotu kosztów podróży powinien być pobrany podatek na po ...

Generowanie strony w 6 ms