Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wyroby akcyzowe niezharmonizowane

Czy w sytuacji nabycia samochodu osobowego przed pierwszą jego rejestracją w kraju przez nabywcę z innego kraju członkowskiego i odebrania tego samochodu bezpośrednio w salonie dealerskim, salon może traktować tą sprzedaż jako dostawę wewnątrzwspólnotową w rozumieniu przepisów art. 77 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, jeżeli posiada potwierdzenie odbioru samochodu przez nabywcę, złożone na druku VAT-22 oraz fakturę dostawy z potwierdzeniem odbioru pojazdu przy zastosowanym incotermsie ExW dla tej dostawy przez salon.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a par. 1 i par. 4 oraz art. 217 par. 1 i par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005r., Dz.U. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Celnego w Olsztynie: postanawia uznać stanowisko podatnika przedstawione w niniejszym uzasadnieniu za nieprawidłowe. Uzasadnienie Wnioskiem, bez numeru, z dnia 29 grudnia 2004r. (data wpływu - 07 stycznia 2005 ...


W związku z brakiem podstawy prawnej w przepisach o podatku akcyzowym obowiązujących od 01 maja 2004r., nakazujących wpłaty podatku akcyzowego od dostaw wyrobów niezharmonizowanych do krajów wspólnoty prosimy o wskazanie podstawy prawnej oraz wyjaśnienie na jakiej podstawie musimy dokonywać wpłat podatku w przypadku posiadania w momencie składania deklaracji potwierdzenia dostawy towaru do odbiorcy unijnego. Naszym zdaniem o ile posiadamy potwierdzenie dostawy w momencie składania deklaracji nie mamy obowiązku dokonywania wpłat podatku akcyzowego jak również nie występujemy o zwrot w/w podatku.Według naszych ustaleń brak jest podstaw prawnych nakazujących dokonywania wpłat podatku akcyzowego od dostaw wewnątyrzwspólnotowych w przypadku posiadania potwierdzenia odbioru towaru akcyzowego niezharmonizowanego. Na mocy art. 77 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym podmiotowi, który dostarczył wyroby akcyzowe niezharmonizowane na terytorium państwa członkowskiego, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju przysługuje na wniosek podmiotu zwrot akcyzy. Przepis ten jednoznacznie stanowi, iż powyższa norma ma zastosowanie w przypadku zapłaconej akcyzy. Nie dotyczy natomiast podatnika, który akcyzy nie zapłacił. W związku z powyższym prosimy o potraktowanie naszego zapytania jako sprawy pilnej. Jednocześnie informujemy, że w powyższej sprawie nie toczy się wobec nas postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a par.1, par.3 i par. 4, art. 13 par. 1 ust. 1, art. 217 i art. 218 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005r., Dz.U. Nr 8, poz. 60), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 ze zm.), par. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasię ...

Jak należy rozumieć nieprecyzyjnie zdefiniowane pojęcia „dokonanie przywozu” i „dzień dokonania nabycia”, o których mowa w art. 76 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym? Czy pojęcie „dokonanie nabycia” tożsame jest z datą zakończenia procedury przemieszczania wyrobów?

Pytanie podatnika dotyczyło udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.). Spółka dokonuje nabyć wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, to jest dodatków uszlachetniających do produkcji olejów i dodatków do produkcji paliw, które klasyfikowane są do kodu CN 29091900. W krajach wy ...

Zasady zwrotu akcyzy w dostawie wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych na podstawie art. 77 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.).

W przedstawionym stanie faktycznym Podatnik, prowadzący działalność w Polsce, nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe niezhramonizowane – kosmetyki, od których, zgodnie z dyspozycją art. 76 ustawy o podatku akcyzowym, składa deklarację AKC-U oraz reguluje należny podatek akcyzowy. Następnie dokonuje dostawy wewnątrzwspólnotowej tego samego towaru. Podatnik stoi na stanowisku, że zgodnie z art. ...

Czy oświadczenia kontrahentów (zawierające numery nadwozia i potwierdzenie, że towary zostały odebrane) są konieczne do uzyskania zwrotu akcyzy na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym? Zdaniem podatnika dokument ten jest zbędny, gdyż powyższe dane zawiera już dokument CMR.

DECYZJA Dyrektor Izby Celnej w Gdyni działając na podstawie: art. 14b §5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 - tekst jednolity), art. 77 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.), §2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy we ...

Rejestracja czasowa samochodu a obowiązek wynikający z treści przepisu art. 80 ustawy o podatku akcyzowym.

POSTANOWIENIE Na podstawie przepisu art.14a §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Celnego w Gdańsku uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych z dnia 14.03.2005r. UZASADNIENIE W dniu 15.03.2005r. do kancelarii Urzędu Celnego ...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym kwestii pomniejszania podatku akcyzowego należnego z tytułu sprzedaży samochodów osobowych na terenie kraju o podatek naliczony od samochodów sprzedanych do innego państwa członkowskiego UE w deklaracjach miesięcznych AKC-3.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. Nr 8 poz. 60 z 2005r.), art. 79 i art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 23.01.2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29 poz. 257 i Nr 68 poz. 623) postanawiam uznać stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W treści swojego zapytania Stro ...

Jakim wymogom i obowiązkom z punktu widzenia przepisów akcyzowych podlegają transakcje nabycia wewnątrzwspólnotowego i sprzedaży na terenie kraju preparatów higienicznych do nosa (PKWiU 24.52.19-90.39, CN 3307 90 00) oraz wg jakiej stawki akcyzy powinien być opodatkowany przedmiotowy towar?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8 z 2005 roku poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Firmy z dnia 1 kwietnia 2005 roku, uzupełnionego pismami z dnia 19 maja 2005 roku (data wpływu: 24 maja 2005 roku) oraz z dnia 25 maja 2005 roku (data wpływu: 27 ma ...

Czy przeróbka samochodu ciężarowego zakupionego w Niemczech i zarejestrowanego na terytorium kraju na samochód osobowy powoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku akcyzowego?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie działając na podstawie art.14a § 1 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego (data wpływu do tut. ...

Generowanie strony w 50 ms