Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dyrektor

Czy diety i inne należności za czas podróży służbowej osoby nie będącej pracownikiem podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

W złożonym wniosku podatnik wystąpił o interpretację przepisów podatkowych w zakresie opodatkowania diet i innych należności za czas podróży służbowej osoby nie będącej pracownikiem, przedstawiając następujący stan faktyczny: Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej był zatrudniony na podstawie umowy cywilno-prawnej. W 2004 r. dyrektor wyjeżdżał na szkolenia i konferencje oraz ...

Czy koszty konferencji, w których uczestniczył dyrektor zatrudniony na podstawie cywilnoprawnej umowy o zarządzanie stanowią dla niego przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, zatrudniony na podstawie cywilno-prawnej umowy o zarządzanie uczestniczył w konferencjach, z których tylko część była związana z realizacją umowy o zarządzanie. Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem, czy koszt konferencji związanej bądź niezwiązanej z realizacją umowy cywilno-prawnej należy ...

Czy akcja motywacyjna - premiowanie sprzedaży produktu, organizowana przez Spółkę dla pracowników działu sprzedaży dystrybutora produktów Spółki jest działaniem o charakterze wsparcia sprzedaży i tym samym nie mieści się w zakresie regulacji art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i jest kosztem uzyskania przychodów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych ...

Jakie kryteria powinny być uwzględnione w celu kwalifikowania uzyskanych przychodów przez Dyrektora z tytułu świadczonej pracy na podstawie w/w umowy - na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?Czy przychody z tego tytułu powinny być zaliczone zgodnie z art. 13 pkt 8 do przychodów z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia, czy też powinny być uważane za przychody, o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o interpretację z dnia 14.09.2006r. Muzeum w sprawie kwalifikowania uzyskanych przez Dyrektora przychodów z tytułu świadczonej pracy na podstawie zawartej umowy s ...

Czy w świetle postanowień polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w polskiej spółce podlega opodatkowaniu w Polsce?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 14 maja 2003 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku ...

Czy dochód uzyskiwany przez osobę posiadającą miejesce zamieszkania w Polsce z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce posiadającej siedzibę na Cyprze podlega w Polsce opodatkowaniu.

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 4 czerwca 1992 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i ma ...

Czy mam obowiązek opodatkowania w Polsce dochodów uzyskanych z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 4 czerwca 1992 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatkó ...

Czy dochód uzyskiwany przez osobę posiadającą miejsce zamieszkania w Polsce z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w cypryjskiej spółce podlega w Polsce opodatkowaniu.

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1590), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z ...

Czy podlegają opodatkowaniu w Polsce dochody uzyskane z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru.

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 4 czerwca 1992 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatkó ...

Do wynagrodzeń Wnioskodawcy, który będzie pełnił funkcje dyrektora i wykonywał czynności nadzorcze w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na Cyprze, znajdzie zastosowanie art. 16 umowy, zgodnie z którym dochód podatnika może być opodatkowany na Cyprze oraz w państwie rezydencji tj. w Polsce

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 3 ms