Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: koszty dodatkowe

Czy koszty konferencji, w których uczestniczył dyrektor zatrudniony na podstawie cywilnoprawnej umowy o zarządzanie stanowią dla niego przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, zatrudniony na podstawie cywilno-prawnej umowy o zarządzanie uczestniczył w konferencjach, z których tylko część była związana z realizacją umowy o zarządzanie. Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem, czy koszt konferencji związanej bądź niezwiązanej z realizacją umowy cywilno-prawnej należy ...

Podatnik prowadzi działalność w zakresie handlu samochodami używanymi, stosując szczególną procedurę w zakresie dostawy towarów używanych. Czy przy ustalaniu marży można podwyższyć cenę nabycia towaru poprzez włączenie do tej wartości poniesionych kosztów?

Pismem z dnia 11 lutego 2005r. zwrócił się Pan z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług w Pana indywidualnej sprawie. Przedstawiony przez Pana stan faktyczny; Prowadzi Pan działalność w zakresie handlu używanymi samochodami osobowymi, stosując szczególną procedurę w zakresie dostawy towarów używanych, zgodni ...


Podatnik zwrócił sią z zapytaniem, czy można włączyć koszty transportu do podstawy opodaktowania dostarczanych towarów i opodaktować powyższą transakcję jedną stawką podatku VAT?

Postanowienie Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku Strony złożonego w tut. Urzędzie w dniu 22 lutego 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku ...

Pytanie dotyczy zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej nieodpłatnego udostępniania w siedzibie Spółki internetu droga bezprzewodową oraz kosztów uzyskania przychodów w związku z zakupem urzadzenia służącego do tego typu działań.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko Spółki w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych przedstawione we wniosku z dnia 17.03.2005 r. który wpłynął w dniu 29.03.2005 r., uzupełnionego na wezwanie tut. org ...

- dotyczy opodatkowania wynagrodzenia lekarzy weterynarii w części podstawowej, z jednoczesnym wyłączeniem z opodatkowania zwrotu udokumentowanych kosztów dojazdów

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie na podstawie art. 14a § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w brzmieniu nadanym art. 27 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808) w związku z wnioskiem z dnia 06.01.2005 r. (wp ...

Czy mogę odliczyć od przychodu uzyskanego ze sprzedaży akcji koszty zaciągnięcia kredytu na ich zakup (tj. prowizję pobieraną przez bank z tytułu rozpatrzenia wniosku o kredyt oraz należne odsetki) w przypadku, gdy kwota kredytu nie została wykorzystana na zakup akcji?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, 3-4 i art.216 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) p o s t a n a w i a m uznać za nieprawidłowe stanowisko podatnika wyrażone w złożonym w dniu 12.04.2005 r. wniosku o interpretację prawa podatkowego, bowiem: Kwota prowizji bankowej z tytułu rozpatrzenia wniosku o kredyt na zakup akcji PKO BP, który z ...

Czy koszt związany z finansowaniem przez firmę dodatkowego ubezpieczenia medycznego pracowników stanowi koszt uzyskania przychodów ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatn ...

Czy powstałe dodatkowe koszty (opłaty za przejazd niemieckimi autostradami) powinny podwyższać podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowej usługi transportowej.

Z zapytania w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego wynika, iż Wnioskodawca zajmuje się m.in. świadczeniem usług spedycji, przeładunku, transportowych oraz pośrednictwa związanego z usługami transportowymi. W ramach świadczonej usługi transportowej na terenie Unii Europejskiej spółka wykonuje przewozy przez terytorium Niemiec dla polskich firm (prz ...

Jaką stawką podatku powinny być opodatkowane kwoty refakturowane?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst z dnia 4 stycznia 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 06.05.2005 roku, uzupełnionego pismem z dnia 23.06.2005 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług odnośnie s ...

Generowanie strony w 5 ms