Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: faktura VAT

(Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy)

Urząd Skarbowy w Jędrzejowie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem z dnia 27-01-2003 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatku od towarów i usług - prawidłowość wystawiania faktur przy sprzedaży paliwa, wyjaśnia: Zgodnie z § 35 ust. 4 rozporządzenia Minis ...

Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2003 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie informuje, iż, w sytuacji opisanej przez Panią nie ma możliwości wystawienia przez Panią dla siebie faktury VAT RR. Stosownie do zapisu art. 32 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) za pomocą faktury wewnętrznej dokumentowane są takie czynności jak: ...

Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.03.2003 r. (data wpływu do Urzędu 05.03.2003 r.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż w przepisie § 46 rozporządzenuia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy (Dz. U. Nr. 27 poz. 268 ze zm.) określono zasady dokumentowania komisu. Komisant dokonujący sprzedaży towaru w wykonaniu umowy komisu wystawia nabywcy fa ...

Obniżenie podatku należnego

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.04.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną następuje nie wcześniej niż w rozliczeniu za ...

Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.04.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, jeżeli strony umówiły się, że koszty remontu lokalu ponoszą wspólnie to w tej sytuacji najemca po otrzymaniu faktury VAT za wykonanie remontu powinien refakturować (z podatkiem VAT) umówioną część należnego wynagrodzenia za remont na wynajmującego, który nie zapłaci za tę fakturę w formie pieniężnej ale poprzez k ...

Kasy rejestrujące

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.05.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązani są podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi, w tym również w ...

Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.07.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, że art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stanowi, iż urząd skarbowy na pisemne żądanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w któryc ...

Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.08.2003 r. (data wpływu 02.09.2003 r.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż zgodnie z § 35 ust. 1 pkt 1 - 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 216, poz. 1828 ze zm.) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży po ...

Obniżenie podatku należnego

W związku z pismem z dnia 16.06.2003 r. (data wpływu do Urzędu 20.06.2003 r.) w sprawie odliczenia podatku VAT przez spółkę cywilną z faktur VAT wystawionych na jednego ze wspólnika, a opatrzonej NIP-em spółki Urząd Skarbowy w Pińczowie uprzejmie informuje, że kwestię obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego reguluje art. 19 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i ...

Stawki podatku

W nawiązaniu do pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu z dnia 23.10.2003 r. (znak: U.S.V-443/33/03) odpowiadającego na zapytanie z dnia 1.10.2003 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), stwierdza, iż zgodnie z art. 33b ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od tow ...

Generowanie strony w 4 ms