Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ryzyko działalności gospodarczej

Jaką stawką podatku VAT powinny być opodatkowane roboty budowlane wykonane w budynku szkoły podstawowej ?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pismem, znak: Zn. ZRB/42/VII/04 z dnia 24.08.2004 r., uzupełnionym pismem znak: Zn. ZRB/48/VII/04 z dnia 09.09.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług, tj. ustalenia stawki podatku VAT na wykonanie robót budowlanych na terenie G ...

czy składka ubezpieczeniowa płacona kwartalnie ubezpieczycielowi stanowi koszt uzyskania Spółki w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: ...

dotyczy możliwości zwiększenia kosztów i przychodów wspólników spółki z pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30c cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o kwoty zysków i strat wynikających z kontraktu forward

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, po rozpatrzeniu wniosku wspólnika s.c. "E." z dnia 4.11.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej in ...

Czy odszkodowanie otrzymane od firmy ubezpieczeniowej jest przychodem spółki, a wartość przelanej wierzytelności jest kosztem uzyskania przychodów spółki?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 15 ust. 1, ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.11.2005 r. (...) o udziele ...

Czy poniesione koszty w związku ze świadczeniem usług wsparcia budowy elektrowni wiatrowych w przypadku niezrealizowania projektu będą stanowiły koszt uzyskania przychodu, a jeśli tak, to w którym momencie wydatki te winny zostać zaliczone do kosztów podatkowych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony, z dnia 20.03.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 20.03.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy poniesione koszty w związku ze świadczenie ...

1. czy - w świetle przepisu art. 5b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1.01.2007r. zgodnie z nowelizacją wprowadzoną ustawą z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006r. Nr 217, poz. 1588) – pomimo, iż wykonywane czynności tj. świadczenia medyczne przez podmioty wskazane jak wyżej w stanie faktycznym spełniają warunki określone w pkt 1-3 powołanego art. 5b ust. 1 czynności te, jeśli świadczone będą przez spółkę niemającą osobowości prawnej tj. spółkę partnerską lub cywilną nadal będą traktowane jako wykonywanie działalności gospodarczej przez te podmioty?, 2. czy odnośnie czynności przykładowo opisanych w stanie faktycznym, wykonywanych przez podmioty tam określone na rzecz szpitala należy uznać, iż nigdy nie zachodzi przesłanka opisana w art. 5b ust. 1 pkt 1 i tym samym czynności te należy traktować jako pozarolniczą działalność gospodarczą?, 3. czy powołane w art. 5b ust. 1 pkt 3 ryzyko gospodarcze wykonującego te czynności należy odnieść do ryzyka gospodarczego jakie ponosi podmiot w swojej całej działalności gospodarczej, czy należy wyłącznie każdorazowo ustalać, czy w danej konkretnej czynności wykonywanej z danym kontrahentem zachodzi takie ryzyko wykonawcy?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 5a pkt 6, art. 5b ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie po rozpatrzeniu wniosku S ...

Czy przychód uzyskiwany z tytułu świadczenia na rzecz przewoźnika usług związanych z transportem drogowym jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej?

Działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5a pkt 6 i art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 06.02.2007 r., złożonym w dniu 05.03.2007 r., o udzielenie pisemnej interpretac ...

Czy stosunek prawny jaki łączy podatnika ze spółką X, w świetle postanowień art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie kwestionowany jako pozarolnicza działalność gospodarcza z uwagi na brak łącznego spełnienia warunków wymienionych w art. 5b ust. 1 w/w ustawy.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.01.2007 r. (data wpływu do tut. Urzędu 30.01.2007 r.) w sprawie udziele ...

Dot. uznania usług kierowcy za działalność gospodarczą (w świetle nowej definicji działalności gospodarczej).

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 z późn. zm.) i art. 5a pkt 6, art. 5b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U Nr 14 z 2000 r., poz. 176 z późn. zm.), po wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie zmiany lub uchylenia postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kroś ...

Czy przychód uzyskiwany z tytułu świadczenia na rzecz przewoźnika usług związanych z transportem drogowym, polegających na kierowaniu pojazdami przewoźnika oraz wykonywaniu usług z tym związanych jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 5a pkt 6, art. 5b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w odpowiedzi na pisemny wniosek z dnia 31.01.2007 r. (data wpływu do Urzędu 06.02.2007 r.) złożony przez Pana P. o interpr ...

Generowanie strony w 45 ms