Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa

- dotyczy poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od stypendiów wypłacanych ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych przez szkołę w 2005 r.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w brzmieniu nadanym art. 27 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808), postanawia uznać stanowisko Wnioskodawcy zawarte w piśmie Nr ZSLiZ.K. 3120/4/2005 z 04 ...

Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa powinna zapłacic podatek VAT w przypadku gdy nieodpłatnie przejmie od Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomość ( kotłownie ) wraz z urządzeniami grzewczymi?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ) w związku z wnioskiem z dnia 26 kwietnia 2005 roku złożonym przez Spółdzielnię Mieszkaniowo – Administracyjną w ... w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ple ...

Czy Spóldzielnia Mieszkaniowo - Administracyjna powinna zapłacić podatek należny VAT od otrzymanej bezzwrotnej pomocy finansowej oraz czy może odliczyć podatek naliczony od faktury, otrzymanej od kontrahenta dot. modernizacji kotłowni?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ) w związku z wnioskiem z dnia ... złożonym przez Spółdzielnię Mieszkaniowo - Administracyjną w ... w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie uznaje za p ...

Powstanie obowiązku podatkowego (w podatku od spadków i darowizn) w przypadku nabycia przez spadkobierców byłych właścicieli, nieruchomości rolnej należącej do Skarbu Państwa oraz opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu uzyskanego ze sprzedaży ww. nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy w opisanym stanie faktycznym po stronie zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną wystąpi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w następstwie nieodpłatnego przekazania, w drodze umowy przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnej na własność zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną nieruchomości wchodzących w Skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 92 ms