Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: korzystanie z lokalu

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń przez szkołę państwową dla prywatnej firmy w zamian za nieodpłatne, cykliczne szkolenia jej uczniów?

Urząd Skarbowy Kraków - Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 14.07.2003 r. uprzejmie informuje. Na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu pod ...

Czy do kosztów uzyskania przychodu mogę zaliczyć wydatki eksploatacyjne dotyczące domu, w którym prowadzę działalność gospodarczą tj. wydatki na energię elektryczną, gaz, wodę, ubezpieczenie, telefon i innego typu wydatki służące utrzymaniu domu w niepogorszonym stanie w części w jakiej pozostaje powierzchnia przeznaczona na działalność kancelarii(10 m2) do powierzchni przeznaczonej na cele mieszkalne (47m2), co daje współczynnik w wysokości 17% (dom o powierzchnii użytkowej 86 m2)?

P o s t a n o w i e n i e Działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer stwierdza, iż;stanowisko przedstawione przez Pana we wniosku z dnia 24.01.2006r (stempel UPT 15.02.2006r) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania ...


Czy prowadząc indywidualnie praktykę stomatologiczną w lokalu, którego Podatniczka jest współwłaścicielką i w którym drugi z współwłaścicieli także prowadzi indywidualnie taką samą działalność, podatniczka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów swojej działalności, na podstawie sporządzonych dowodów wewnętrznych, część wydatków udokumentowanych wystawionymi na nazwisko drugiego współwłaściciela fakturami VAT, z tytułu: - opłat za media (energia elektryczna, gaz) zużywane w całym lokalu i - wydatków na zakupu materiałów oraz usług koniecznych do remontu lub modernizacji całości lokalu, które ponosi jako jego współwłaścicielka, zwracając drugiemu współwłaścicielowi przypadającą na siebie samą część poniesionych przez niego wydatków i któe wiążą się z osiąganiem przez podatniczkę w tym lokalu przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych? Podatniczka wyjaśnia, że prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów.

POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz 60 z 2005r. z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.05.2006r. (data wpływu 1.06.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasad zaliczania do kosztów uzy ...

Czy z tytułu nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń wartość ewentualnego czynszu stanowić będzie przychód?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.07.2006r. stwierdza, że korzystanie przez podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z pomieszczeń na podstawie umowy użycze ...

Czy podatek od wartości dodanej związany z prowadzeniem działalności gospodarczej - doradztwa prawnego - przy zakupie rzeczy potrzebnych do częściowego remontu można rozliczyć w deklaracji VAT-7?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Podatnika z dnia 26.06.2006 r., uzupełnionego w dniu 08.09.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy na ...

Czy zakup środków czystości, WC etc. można w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu czy też należy dokonać rozliczenia procentowego do wielkości zajmowanej powierzchni mieszkania na potrzeby działalności gospodarczej?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.05.2006 r. Pana o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zaliczenia do kosztu uzyskania przychodu zakupu środków czystości, WC etc., doko ...

Czy z tytułu otrzymanego odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu powstał u Podatnika obowiązek podatkowy w miesiącu otrzymania tego odszkodowania tj. w listopadzie 2006 r. kiedy kwota obrotu przekroczyła 10.000, Euro ?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a, § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.01.2007 r. złożonego w tut. Urzędzie 31.01.2007 r. przez Podatniczkę uzupełnionego w dniu 03.04.2007 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowani ...

Skoro brak jest konsensusu stron, co skutkuje brakiem zobowiązania po stronie Skarżącej do wynajęcia lokalu i właściciel lokalu wyraźnie i jednoznacznie wyraził swą wolę rozwiązania umowy i wystąpił z roszczeniem o zwrot zajmowanego lokalu to nie można kwalifikować takiego zachowania jako świadczenie usługi, zaś świadczenie podatnika nie stanowiące świadczenia usługi pozostaje poza zakresem regulacji art. 3 ust 1 ustawy o VAT.

Wnioskiem z dnia 14 lipca 2006 r. Zarząd Nieruchomości Komunalnych Zakład Budżetowy wystąpił o udzielenie, w trybie art. 14a § 1 i 4 ordynacji podatkowej, odpowiedzi na pytanie, czy pobieranie odszkodowania (w kwocie odpowiadającej wysokości czynszu) za zajmowanie lokalu użytkowego bez tytułu prawnego w sytuacji, gdy przeciwko osobie zajmującej taki lokal prowadzone są działania windykacyjne (w ty ...

Czy wydatki takie jak koszty eksploatacji, koszty mediów, koszty bieżących napraw i przeglądów, koszty ubezpieczenia, wyposażenia, umeblowania oraz odpisy amortyzacyjne dokonywane od mieszkania zakupionego przez Spółkę z przeznaczeniem na zaspokajanie potrzeb noclegowych członka zarządu Spółki podczas wykonywania jego obowiązków względem Spółki nie stanowią nieodpłatnego świadczenia Spółki na rzecz tego członka w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 6 ms