Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: linia

Czy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w sytuacji zakupu części składowych linii technologicznej i usługi montażu tej linii bez zachowania formy aktu notarialnego?

W odpowiedzi na pismo - zapytanie z dnia 15.01.2004 r., doręczone do Urzędu w dniu 21.01.2004 r., Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje: Podatnik zamierza unowocześnić i rozbudować istniejące linie technologiczne. Inwestycja wiąże się z zakupem częśc ...


1. Czy, od kiedy i w jaki sposób należy zmniejszyć wartość odpisów amortyzacyjnych od linii produkcyjnej w związku z trwałym wycofaniem z użytkowania niektórych jej elementów?2. Jak wydzielić wartość poszczególnych elementów linii?3. Jak interpretować pojęcie "zaniechania działalności, w której składniki majątkowe były używane" w rozumieniu art. 16c pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?4. Jak dokonać korekty rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do opisywanej kwestii?

W dniu 18.07.2006r. wpłynął do organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W przedmiotowym wniosku Spółka podnosi, iż w lutym 2003r. przyjęła do ewidencji środków trwałych - linię produkcyjną Beta - kompletną i zdatną do użytku, stanowiącą własność Spółki, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób praw ...

Czy linie światłowodowe podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

POSTANOWIENIE Prezydent Miasta Tarnowa na podstawie art. 14a § 1-5 w związku z art. 218 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - po rozpoznaniu wniosku (...) Spółka z o.o. z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do opodatkowania linii światłowodowych postanawia udzielić na wniosek Podatnika - (...) Spółka z o.o. interpreta ...

Czy zakupione od producentów i dealerów maszyny i urządzenia wchodzące w skład konkretnej linii produkcyjnej przez kontrahenta Wnioskodawcy, a następnie po zmontowaniu w jedną linię i przeprowadzeniu testów (m.in. produkcji testowej) zostaną przez Wnioskodawcę zakupione, będzie można uznać za nowe środki trwałe w rozumieniu przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

zwolnienie na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochodu osiągniętego ze sprzedaży wyrobów wytworzonych w wyniku rozruchu technologicznego maszyn na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

1. Czy samo wykonanie rysunków konstrukcyjnych będzie usługą podlegającą zwolnieniu z tytułu prowadzenia działalności w strefie? 2. Czy wykonanie rysunków konstrukcyjnych musi być połączone z produkcją elementów linii, aby podlegało zwolnieniu z tytułu prowadzenia działalności w strefie? 3. Czy wykonanie rysunków, elementów linii oraz montaż u klienta (poza strefą) będzie zwolnione z podatku dochodowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Nie jest możliwe wystawienie jednej faktury sprzedaży, która dokumentowałaby obrót dwóch różnych dostawców, tj. Przewoźnika za bilet i opłaty lotniskowe oraz Spółki za czynność wystawienia biletu. Spółka, dla udokumentowania sprzedaży biletu powinna wystawić odrębne faktury VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy różnice kursowe powstałe w związku ze zwrotem zaliczki na zakup linii technologicznej w związku ze zmianą charakteru finansowania zakupu maszyn będą przychodem/kosztem finansowym strefowym czyli będą zaliczone do dochodu podlegającego zwolnieniu zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych? (stan faktyczny)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu M ...

Czy różnice kursowe powstałe w związku ze zwrotem zaliczki na zakup linii technologicznej w związku ze zmianą charakteru finansowania zakupu maszyn będą przychodem/kosztem finansowym strefowym czyli będą zaliczone do dochodu podlegającego zwolnieniu zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych? (zdarzenie przyszłe)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 5 ms