Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wydawnictwo

Spółka pyta, jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować sprzedaż tygodnika "X".

Dnia 17 stycznia 2005r. Podatnik złożył w trybie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie określenia stawki opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka wydaje czasopismo o charakterze informacyjnym (obejmujące wydarzenia sportowe) - tygodnik pt. "X"", oznaczony numerem ISSN 1733-4799. Tygodn ...

Czy podatnikowi przysługuje odliczenie od dochodu wydatków poniesionych w 2004 i w 2005 roku na cele rehabilitacyjne z tytułu używania samochodu osobowego, stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, z tytułu zakupu wydawnictw i materiałów szkoleniowych, sosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz na zakup leków ?

Stan faktyczny Z pisma podatnika wynika, iż jest on inwalidą I grupy /do zapytania dołączona została kserokopia wypisu z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS z 2004 r., na podstawie którego podatnik został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i niezdolnego do samodzielnej egzystencji okresowo od lipca 2004 do września 2005 r./. Podatnik wskazuje również, iż lekarz orzecznik po zapoznaniu ...

Czy na fakturze VAT na wydawnictwa z nadanym nr ISBN stosuje się stawkę VAT 0% (działalność związana z drukarnią) ?

W odpowiedzi na zapytanie złożone w dniu 18.10.2004 r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach na podstawie art. 14a § 1 i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, iż: Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towaró ...

Czy na wydawnictwa muzyczne sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 22.11.20-60.90 można zastosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0%?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8 poz. 60) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rybniku stwierdza, że stanowiska Pana - przedstawione we wniosku bez znaku z datą 11.01.2005 r., który wpłynął w dniu 13.01.2005 r. i którego braki formalne zostały uzupełnione w piśmie bez znaku z datą 26.01.2005 r., które wpłyn ...

Czy w opisanej sytuacji można skorzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego złożonym w dniu 19 kwi ...

Czy Spółka ma obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłaconych słowackiemu kontrahentowi w świetle art. 21 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Spółka pismem z dnia 05.05.2005 r. (uzupełnionym pismami z dnia 19.07.2005 r.) wnosi o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłaconych słowackiemu kontrahentowi w świetle art. 21 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z ...

Czy przekazanie przez wydawnictwo egzemplarzy autorskich, wydanych książek na rzecz tłumaczy, autorów książek oraz agencji zagranicznych - właścicieli praw w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004r. podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

D E C Y Z J A Na podstawie:- art.14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) z urzędu uchylam postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Grunwald z dnia 14 kwietnia 2005r., Nr BP/443-20/05 dotyczące zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekazywanych przez wydawcę nieodpłatnie egzemplarzy autorskich i uznaję stan ...

1. Czy przekazanie przez Gazetę będącą własnością Gminy mieszkańcom gminy wydawnictwa informacyjno-promocyjnego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze. zm.). 2. Czy Urząd Gminy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupów związanych z wydaniem gazety (chodzi o zakup usług drukowania i naświetlania gazety oraz usług fotograficznych na potrzeby gazety) na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Na podstawie art. 15 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zaznaczyć jednak należy, iż zgodnie z art. 15 ust. 6 nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te ...

dotyczy stawki podatku od towarów i usług na książeczki otrzymane w ramach odszkodowania za naruszenie praw autorskich.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z art. 146 ust. 1 pkt 3 lit a i ust. 4, art. 41 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. postanawia uznać za nieprawidłowe stanowisko w ind ...

Czy wydawanie bezpłatnej gazety podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od sprzedaży?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U z 2005 roku Nr 8, poz. 60, ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04 lipca 2005 roku, uzupełnionego pismami z dnia 29 sierpnia 2005 roku i 26 września 2005 roku "A." s.c M. K. - R., B. K. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim udzielając pisemnej interpretacji co ...

Generowanie strony w 3 ms