Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: czynności niedokonane

Czy można złożyć korektę deklaracji VAT-7 w przypadku anulowania faktury VAT, która nie dokumentowała rzeczywistej sprzedaży?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Nowa Huta w odpowiedzi na Wasze pismo - zapytanie z dnia 24.06.2002 r., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług: Spółka zwróciła się w sprawie udzielenia odpowiedzi, czy można złożyć korekt ...

Czy Spółka ma prawo do odliczenia w całości podatku VAT naliczonego już w miesiącu otrzymania dostawy, w przypadku, gdy ilość towaru dostarczonego jest mniejsza od ilości wykazanej na fakturze lub asortyment towarów dostarczonych nie jest zgodny z asortymentem wykazanym na fakturze?

Wnioskiem z dnia 29.06.2005 r. (uzupełnionym pismem z dnia 11.08.2005 r.) Spółka Akcyjna zwróciła się do Naczelnika Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów o podatku od towarów i usług w odniesieniu do następującego stanu faktycznego: Spółka prowadzi działalność gospodarczą głównie w zakresie dystrybucji i logis ...

Zapytanie dotyczy obowiązku wystawiania faktur VAT z tytułu świadczenia najmu lokalu w sytuacji, gdy lokal został zniszczony i nie może być wykorzystywany przez wynajmującego zgodnie z przeznaczeniem.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze stwierdza, że stanowisko Pana X przedstawione we wniosku z dnia 15.09.2005 r. (data wpływu 15.09.2005 r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ...

Pytanie dotyczy możliwości dokonania zwrotu na rachunek bankowy kwoty podatku naliczonego wynikającego z zakupów dokonanych w okresie niewykonywania czynności podlegających opodatkowaniu za prawidłowe.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 06.04.2006r (wpływ do tut. urzędu 11.04.2006r), uzupełnionego pismem z dnia 05.05.2006r (wpływ do tut. urzędu 08.05.2006r) oraz pi ...

Nieodpłatny wstęp do muzeum nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra ...

Pytanie dotyczy momentu odliczenia podatku naliczonego z duplikatów faktur, których oryginały Podatnik otrzymał w 2002 r. i zwrócił wystawcy bez podpisu.

W dniu 22.12.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Trzebnicy wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Działając na mocy art. 14 a § 1 i 4 Ordynacja podatkowa, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Trzebnicy udzielił w formie postanowienia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznając, iż zaprezentowane przez Spół ...

Zgodnie z normą prawną zawartą w art. 199a § 3 Ordynacji podatkowej, obowiązek wystąpienia do sądu powszechnego ma miejsce wówczas, gdy istnieją wątpliwości co do istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, a nie w sytuacji gdy nie jest kwestionowane istnienie stosunku prawnego lub prawa, a jedynie wykonanie obowiązków wynikających z tego stosunku. W doktrynie ugruntowane jest stanowisko, że art. 199a § 3 ordynacji podatkowej odnosi się wyłącznie do kwestii ustaleń w zakresie prawa lub stosunku prawnego, nie dotyczy natomiast ustalenia przez sąd powszechny stanu faktycznego lub faktów.

Zaskarżonym wyrokiem z 27 czerwca 2006 r., sygn. akt I SA/Bd 222/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Krajowej Spółki ... SA na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 16 stycznia 2006 r. nr PP2-4407-82/05 w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2001 r. W uzasadnieniu Sąd ten wskazał, że zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzj ...

Opodatkowanie opłąt za ocenę wartości użytkowej koni. Natomiast opłaty za prowadzenie ksiąg koni hodowlanych oraz koniowatych i wydanie paszportu – jako czynności wykonane przez organ włądzy publicznej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Spółce przysługuje prawo do złożenia korekty deklaracji VAT-7 i odliczenia podatku naliczonego wynikającego z omawianej faktury, w zakresie, w jakim zakupiona centrala telefoniczna związana jest z działalnością opodatkowaną Spółki, w rozliczeniu za okres, w którym Spółka dokonała wpłaty zaliczki (kwiecień 2007 r.) lub za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 i ust. 11 ustawy).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

nieodpłatne przekazanie upominków reklamowych nie podlega ustawie o VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ...

Generowanie strony w 151 ms