Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zmiana wartości celnej

Czy przysługuje prawo do zwrotu nadpłaconego w imporcie podatku od towarów i usług (w związku z weryfikacją zgłoszenia celnego), w przypadku gdy kwota nadpłaconego w imporcie podatku od towarów i usług pomniejszyła kwotę podatku należnego?

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.10.2003 r., uzupełnione pismem z dnia 21.11.2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje, że: Z przepisu zawartego w art. 11h ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, ...

Czy otrzymanie decyzji organów celnych określających należności celne oraz podatek od towarów i usług w nowej, wyższej wysokości nie pozbawia Spółkę, mimo przeprowadzenia kontroli w sprawie, możliwości odliczenia podatku naliczonego (różnicy między kwotą podatku wynikającą z decyzji a uprzednio odliczoną na podstawie SAD-u) w deklaracji VAT-7 za okres otrzymania tej decyzji lub w rozliczeniu za miesiąc następny. Zdaniem Strony w opisanej sytuacji nie ma zastosowania art. 81b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr. 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać st ...

Generowanie strony w 5 ms