Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: obiekt kulturalny


Wysokość opodatkowania usług polegających na prowadzeniu sekcji plastycznej oraz wynajmie pomieszczeń domu kultury w celu organizowania imprez kulturalnych, np. spektakli, koncertów muzycznych.

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zwanej w dalszej treści Ordynacją podatkową, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie, po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 25 marca 2005r., uzupełnionego pismem z dnia 5 kwietnia 2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa pod ...

Wysokość opodatkowania usług polegających na wynajmowaniu pomieszczeń w domu kultury podmiotom gospodarczym lub osobom fizycznym w celu zorganizowania imprez o charakterze innym niż kulturalny, np. narady, szkolenia.

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zwanej w dalszej treści Ordynacją podatkowa, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie, po rozpatrzeniu wniosku (...), zwanego dalej „podatnikiem”, z dnia 25 marca 2005r., uzupełnionego pismem z dnia 5 kwietnia 2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i spos ...

Wysokość opodatkowania usług związanych z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych.

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zwanej w dalszej treści Ordynacją podatkową, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie, po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 24 maja 2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w zakresie opodatkowania usług związan ...

opodatkowanie wpisowego wnoszonego przez uczestników festiwalu dziecięcego organizowanego przez instytucję kultury

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz.U.z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w ....................... stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30.05.2005 r., który wpłynął w dniu 30.05.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidua ...

Jaka stawka podatku VAT obowiązuje przy świadczeniu usług kulturalnych i rekreacyjnych?

Miejski Ośrodek Kultury świadczy następujące rodzaje usług, stosując odpowiednio stawki podatku VAT, zgodnie z zajętym własnym stanowiskiem w sprawie: 1) usługi związane ze sprzedażą gazety PKWiU 22.13.11-00.00 - stawka podatku VAT 0%, 2) usługi związane z wynajmowaniem samochodów wraz z kierowcą PKWiU 60.22.12-00.00 i 60.23.11-00.00 - stawka podatku VAT 7%, 3) usługi związane z organizowaniem imp ...

Czy prawidłowe jest stanowisko wnioskodawcy i podział świadczonej kompleksowej usługi polegającej na organizowaniu balu i stosowanie w związku z tym odpowiednio stawek podatku od towarów i usług: -za konsumpcję 7%, –za napoje 22%, –za oprawę muzyczną 22%?

Wnioskiem z dnia 11 lipca 2005 r. (data wpływu 13 lipca 2005 r.) Spółka wystąpiła o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług. Pismem z dnia 29 lipca 2005 r. (data wpływu 1 sierpnia 2005 r.) Spółka uzupełniła swoje zapytanie, informując, że w cenie biletów wstępu na dyskotekę lub dancing nie jest wkalkulowana konsumpcja, natomiast ...


Gmina Urszulin jest podatnikiem podatku od towarów i usług i realizuje inwestycję pn. "Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Urszulinie". Obiekt ten będzie używany do celów kulturalno-sportowych a Gmina nie będzie uzyskiwała z tego tytułu żadnych przychodów. Czy w przedstawionej sytuacji Gmina Urszulin ma możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tą inwestycją.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 2, § 3 i § 4 oraz art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tj. Z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włodawie po rozpatrzeniu wniosku nr FK.0717/3/2006 z dnia 15.03.2006r. uzupełnionego pismem nr FK0717/3-1/2006 z dnia 17.03.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji ...

Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług związanego z realizacją inwestycji "Zagospodarowanie centrum z urządzeniem terenów zielonych w przestrzeni publicznej i adaptacja lokalu dla Biblioteki Publicznej Gminy" współfinansowanej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działalnia "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"?

Stan faktyczny i stanowisko Podatnika: Gmina jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, rozliczającym się z podatku z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych tj. umów na dostawę wody oraz umów o najem lokali komunalnych. Gmina zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą "Zagospodarowanie centrum z urządzeniem terenów zielonych w przestrzeni publicznej i a ...

Generowanie strony w 72 ms