Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: paliwo

(Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy)

Urząd Skarbowy w Jędrzejowie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem z dnia 27-01-2003 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatku od towarów i usług - prawidłowość wystawiania faktur przy sprzedaży paliwa, wyjaśnia: Zgodnie z § 35 ust. 4 rozporządzenia Minis ...

Koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na zapytanie dot. odliczenia podatku VAT z dokumentu celnego, zgodnie z art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) – Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje jak niżej: Podstawową zasadą podatku od towarów i usług wyrażoną w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, ...

Począwszy od dnia 5 grudnia 1997 r., tzn. od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zm.), Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki przysługuje kompetencja do wymierzania kar pieniężnych wobec podmiotów stosujących wyższe od zatwierdzonych ceny lub taryfy w odniesieniu do paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła (art. 56 ust. 2 i art. 56 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 72 Prawa energetycznego).

Urząd Skarbowy w Ł. decyzją z dnia (...), wydana na podstawie art. 270, art. 210, art. 21 § 1, art. 47 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195 ze zm.), nałożył na Spółdzielnię Mieszkaniową w K. obowiązek odprowadzenia do budżetu Państw ...

Obniżenie podatku należnego

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.07.2003 r Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z § 35 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 268 ze zm.) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży, z zastrzeżeniem § 37, powinna zawierać między ...

Czy przysługuje mi prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek nalliczony związany z: nabyciem w miesiącu styczniu 2004r. samochódu ciężarowego o dopuszczalnej ładowności powyższej 500kg, posiadającego homologację z zakupem paliwa do w/w pojazdu ?

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Powyższe nie dotyczy - zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy - podatku naliczonego związanego m.in. z ...

Dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na zakup oleju opałowego do urządzenia “Karcher”.

Na podstawie art. 14a §1 i §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kuj. w odpowiedzi na zgłoszone żądanie dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia, co następuje: jak wynika z przedmiotowego zapytania zakupione przez Pana urządzenie “Karcher” służy do “mycia, ...

Czy mogę odliczać podatek naliczony wynikający z faktur związanych z eksploatacją samochodu ciężarowego (paliwo, remonty, przeglady itp.) o ładowności 250 kg, który nie stanowi środka trwałego firmy ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2004r., uzupełnione pismem w dniu 12.02.2004r. stanowiące zapytanie w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatnika, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w przedmiocie podatku od towarów i usług i ...

Czy sprzedaż paliw na podstawie zawartych umów z jednym kontrahentem można uznać za sprzedaż o charakterze ciągłym?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu w odpowiedzi na zapytanie informuje: Powyższym pismem Podatnik zwrócił się o zinterpretowanie § 35 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 22.03.2002 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ora ...

Czy mam prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury zakupu paliwa do samochodu ŻUK (rok produkcji 1987)? Samochód ten zarejestrowany jest jako samochód ciężarowy lecz nie posiadam jego świadectwa homologacji.

W związku z pismem z dnia 22 lutego 2004r. (data wpływu: 27.02.2004r.), informuje się uprzejmie, że zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993r. Nr 11 poz. 50 ze zm), podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną. ...

Czy paragon fiskalny dotyczący zakupu paliwa poza granicami kraju jest dowodem księgowym upoważniającym do ujęcia go w księgach rachunkowych oraz czy ww. dokument jest podstawą do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w związku z pismem z dnia 01.03.2004 r., adresowanym do Izby Skarbowej w Łodzi i przekazanym do tutejszego organu podatkowego w dniu 05.03.2004 r. oraz pismem z dnia 09.03.2004 r. (data wpływu 10.03.2004 r.) w sprawie uznania paragonu za dowód księgowy dokumentujący zakup paliwa do samochodu ciężarowego za granicą, po stwierdzeniu, że zapytanie do ...

Generowanie strony w 27 ms