Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: posiadacz zależny

Dotyczy ustalenia na kim ciąży obowiązek podatkowy w świetle art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm. )- właściciel nieruchomości jednostka samorządu terytorialnego, użytkownik nieruchomości osobs prawna ( wpis ewidencji geodezji - użytkownik ), użytkownik zawiera umowę najmu pomieszczenia z osobą Y do prowadzenia działalności gospodarczej.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 1, 2, 3 i 4, art. 14 b 1, 2 i 7,art. 216 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm. ) p o s t a n a w i a m uznać , że podatnikiem podatku od nier ...

Firma buduje i następnie oddaje w najem klientowi instalację zbiornikową (tj. instalację doprowadzającą do budynku i zbiornik na gaz płynny). Przedmiotowe zbiorniki stanowią własność wyżej wymienionej firmy, a posadowione są na gruncie przedsiębiorcy, z którym została zawarta umowa o najem zbiornika i dostawy gazu. Czy w związku z tym w świetle zapisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 842 ze zm.) Spółka jest zobowiązna do zapłaty podatku od budowli oddawanych następnie innym przedsiębiorcom w posiadanie zależne?

Burmistrz Miasta i Gminy Kalisz Pomorski na podstawie art. 14 a § 1, § 4 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych#185; ( Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002 r. z późn. zm.) postanawia: uznać stanowisko zawarte w zapytaniu, w sprawie zobowiązania do zapłaty po ...

Na kim ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, w zakresie gruntu sklasyfikowanego w rejestrze gruntów jako użytek rolny, będącego przedmiotem umowy dzierżawy, zawartej pomiędzy osobami fizycznymi na cele prowadzonej działalności gospodarczej (wyciąg narciarski) - na właścicielu nieruchomości, czy na posiadaczu zależnym?

POSTANOWIENIE Burmistrz Stronia Śląskiego działając na podstawie art. 14a § 1, 216 i 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), w związku z wnioskiem podatnika o interpretację w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002 r. ze zm.) Postanawia uznać stanowis ...

Czy podlegają podmiotowemu zwolnieniu od podatku nieruchomości będące w użytkowaniu Wyższej Szkoły Oficerskiej ?

Postanowienie w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego Na podstawie art. 14a § 1,3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60) w związku z art.1 c ustawy z dnia 12 stycznia 1997r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.84, z poz. zm.) na wniosek podatnika Rejonowy Zarząd Infrastruktury … w sprawie udzieleni ...

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości w przypadku najmu nieruchomości będących własnością gminy innym podmiotom?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 - j. t. ze zm.), art. 2, art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 - j.t. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 lutego 2006 r. Miejskiego Zakładu Komunikacji z siedzibą w O. ul. ... w spra ...

Czy od gruntu, do którego podatnik ma ustanowione ograniczone prawo użytkowania, powinien być płacony przez niego podatek od nieruchomości w świetle przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ?

Prezydent Miasta Łodzi działając na podstawie art. 14 a § 1 - 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) po rozpatrzeniu wniosku podatnika l.dz.24655 dnia 30 czerwca 2006 r. (uzupełnionego pismem z dnia 7 września 20 ...

Generowanie strony w 36 ms