Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nadzorca sądowy

Jakie koszty uzyskania przychodu oraz zaliczkę w podatku dochodowym od osób fizycznych należy zastosować w przypadku wypłaty wynagrodzenia dla nadzorcy sądowego?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po zapoznaniu się z treścią pisma P. z dnia 15.11.2004 r., otrzymanego z Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie w dniu 24.11.2004 r. (uzupełnionego w dniu 17.12.2004 r.), udziela poniższych informacji: Z przedstawionego stanu fa ...

Czy czynności tymczasowego nadzorcy sądowego podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione ...

Czy wynagrodzenie syndyka, nadzorcy sądowego i tymczasowego nadzorcy sądowego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zdaniem podatnika czynności syndyka, nadzorcy sądowego i tymczasowego nadzorcy sądowego nie stanowią działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54 poz. 535/ i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stan faktyczny: Zapytujący wykonuje czynności syndyka, nadzorcy sądowego, tymczasowego nadzorcy sądowego. Jest powoływany przez sąd w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe i naprawcze /Dz. U. Nr 66 poz. 535 z późn. zm./. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54 poz. 535/ podatn ...

Czy wynagrodzenie wypłacone dla nadzorcy sądowego za wykonywanie nadzorstwa sądowego może być uznane za koszt uzyskania przychodu?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22.02.2005 r., który wpłynął w dniu 28.02.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku ...

Od jakiego okresu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wynagrodzenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej przyznane przez sąd za wykonywanie czynności syndyka lub nadzorcy sądowego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamiennej Górze stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 10.03.2005 r., który wpłynął w dniu 11.03.2005 r. (uzupełniony pismem z dnia 14.03.2005 r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zas ...

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynagrodzenia lub zaliczki na poczet wynagrodzenia za pełnienie funkcji syndyka lub tymczasowego nadzorcy sądowego

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 28 lutego 2005 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 17.03.2005 r., opłata skarbowa uiszczona w dniu 24.03.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej opo ...

Kwestia opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności tymczasowego nadzorcy sądowego.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając w trybie 14a § 1 i § 4 Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 stycznia 2005 roku znak: Ldz. 01-64/KPN w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w związku z wątpliwościami interpretacyjnymi powstającymi ...

Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności tymczasowego nadzorcy sądowego ustanowionego przez sąd gospodarczy na podstawie art. 38 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu zabezpieczającym poprzedzającym rozstrzygnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości niewypłacalnego dłużnika.

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 28 kwietnia 2005r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu z dnia 25 kwietnia 2005r. Nr PP/443-14/05 uznające Pana stanowisko wyrażone we wniosku z dnia 31 stycznia 2005r. za nieprawidłowe odmawiam uc ...


Czy czynności wykonywane jako nadzorca sądowy, tymczasowy nadzorca sądowy przez osobę mającą odpowiednie uprawnienia podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 15 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.09.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 19.09.2005 r.) ...

Generowanie strony w 22 ms