Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej

Dotyczy skutków podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług związanych ze zmianą wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej na imię obojga małżonków.

Z przedstawionego stanu faktycznego oraz analizy dokumentów rejestracyjnych wynika, iż małżonkowie prowadzą wspólnie działalność gospodarczą pod tym samym numerem ewidencyjnym. Działalność ta została zgłoszona w tut. Urzędzie na imię obojga małżonków bez zawiązania umowy spółki nie mającej osobowości prawnej. Rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług, z tytułu działalności prowadzonej pod ws ...

Czy i jakie skutki podatkowe spowoduje zmiana formy prowadzenia działalności gospodarczej tj. kontynuacja dotychczasowej działalności na nazwisko męża ?

Stan faktyczny: Podatnicy prowadzą wspólnie działalność gospodarczą na imię i nazwisko obojga małżonków, na podstawie jednego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. W 2005 roku wybrali w podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowanie według stałej stawki 19%. Podatnikiem podatku od towarów i usług jest mąż (Pan X). W związku z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gosp ...

Dot. obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjnego oraz jego opodatkowania podatkiem od towarów i usług, w przypadku wykreślenia małżonka z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej na imię obojga małżonków.

Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że małżonkowie prowadzą wspólnie działalność gospodarczą pod tym samym numerem ewidencyjnym. Działalność ta została zgłoszona w tut. Urzędzie na imię obojga małżonków bez zawiązania umowy spółki cywilnej. Rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług z tytułu działalności prowadzonej pod wspólnym numerem ewidencyjnym dokonuje mąż, który dok ...

Czy okres pomiędzy wykreśleniem z ewidencji działalności gospodarczej 01.12.2004 r. a ponownym zarejestrowaniem w dniu 29.12.2004 r. przy jednoczesnym nieprzerwanym wykonywaniu czynności z zakresu prowadzonej działalności gospodarczej należy uznać za okres nieprzerwanego prowadzenia działalności gospodarczej? W okresie między wykreśleniem z ewidencji działalności gospodarczej a ponownym zarejestrowaniem osiągnąłem przychody ewidencjonując je na kasie fiskalnej. Rozliczam się na zasadach ogólnych prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Na podstawie art. 14a §1, §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na wniosek z dnia 11.02.2005 roku (data wpływu do Urzędu 15.02.2005 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji co do uzyskiwania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej po dniu wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej postanawiam: - podzielić ...

Czy podatnik wnoszący aportem do spółki z o.o. całe prowadzone przedsiębiorstwo zwolniony jest z obowiązku ustalania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dochodu na dzień likwidacji działalności gospodarczej? Od którego momentu podatnik może zaprzestać składać deklarację na zaliczkę miesięczną w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT-5) w przypadku wniesienia przedsiębiorstwa aportem do spółki z o.o.?

Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, że na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa jednoosobowego, której przedmiotem jest sprzedaż sprzętu pomiarowego do ciśnienia tętniczego krwi (ciśnieniomierze). W związku ze znacznym rozwojem prowadzonej działalności, podatnik zamierza wnieść c ...

Czy w sytuacji, gdy małżonkowie prowadzili działalność gospodarczą w oparciu o jeden wpis do ewidencji działalności gospodarczej wykreślenie jednego z współmałżonków ze wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaprzestania przez niego prowadzenia działalności gospodarczej spowoduje obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego i odprowadzenia podatku dochodowego od tego remanentu?

Na podstawie: art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60), ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy, po rozpatrzeniu wniosku państwa Tadeusza i Violetty M. z dnia 26.02.2005 r. (data wpływu do tut. urzędu - 28.02.2005 r.) w sprawie udzi ...

Czy na dzień wykreślenia współmałżonka z ewidencji działalności gospodarczej należy sporządzić remanent i opodatkować go tak, jak w sytuacji likwidacji podmiotu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U.z 2005 roku Nr 8, poz. 60) w związku z wnioskiem z dnia 24.03.2005 roku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie podatnika - Nacz ...

Czy po dokonaniu zmiany w ewidencji działalności gospodarczej, dotychczasowego wpisu na imię obojga małżonków na dwa odrębne wpisy, która to zmiana winna być dokonana w związku z art. 68 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej małżonkowie nadal prowadząc działalność gospodarczą bez zawiązywania spółki cywilnej mogą prowadzić jedną księgę przychodów i rozchodów?

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 18.04.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lesku z dnia 15.04.2005 r. (znak: US-PDJ-415/2/05) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa pod ...

Czy po dokonaniu zmiany w ewidencji działalności gospodarczej dotychczasowego wpisu na imię obojga małżonków na dwa odrębne wpisy, która to zmiana winna być dokonana w związku z art. 68 ustawy z dnia 2.07.2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej małżonkowie nadal, prowadząc działalność gospodarczą bez zawiązywania spółki cywilnej, mogą rozliczać się na osobnych deklaracjach PIT-5L?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60.), w związku z art. 6 ust. 1 i 2, art. 30c, art. 44 ust. 6 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) i art. 68 ustawy z dnia 2.07.2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej ...


Generowanie strony w 23 ms