Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: uzupełnienie

- dotyczy prawa do odliczenia 19% poniesionych wydatków na przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu stwierdza, że stanowisko Państwa R. i T. M. zam. w E., w sprawie prawa do odliczenia 19% poniesionych wydatków na przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzi ...

1.Czy od umowy o przeniesienie własności odrębnej lokalu mieszkalnego ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu-gdy spółdzielcze prawo do lokalu zostało ustanowione przed 01.05.2004r stosuje się przepis art. 146 ust. 1 pkt 3c, czy art. 153 ust. 2 ustawy o VAT.Naszym zdaniem do umowy o przeniesienie własności odrębnej lokalu mieszkalnego ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinien znaleźć zastosowanie przepis art. 153 ust. 2 ustawy.2.Czy w przypadku uzupełnienia przez członka wkładu mieszkaniowego bądź budowlanego z tytułu nabycia własności gruntu lub modernizacji budynku podlega ustawie o VAT, czy też znajduje tu zastosowanie art. 19 ust. 13 pkt 10 ustawy.Spółdzielnia nabyła własność gruntu od Urzędu Miasta zabudowanego budynkami wielorodzinnymi będącego dotychczas w wieczystym użytkowaniu. Koszt zakupu gruntu (netto + podatek VAT) wraz z pozostałymi kosztami związanymi z nabyciem prawa własności, a więc opłaty notariusza, wypisy aktów notarialnych, opłaty sądowe zostały zaewidencjonowane jako nakłady inwestycyjne stanowiące zwiększenie wartości gruntu i rozliczone z członkami jako uzupełnienie wkładu mieszkaniowego lub budowlanego. Prawa do tych lokali ustanowione były przed 01.05.2004r.Naszym zdaniem uzupełnienie tych wkładów nie podlega ustawie ponieważ prawo do lokalu zostało ustanowione przed 01.05.2004r, a skoro nabycie tych gruntów dotyczy sprzedaży (uzupełnienie wkładu) nie objętej ustawą to podatek VAT naliczony przy zakupie ze stawką 22% należałoby uznać jako VAT nie do odliczenia.W uzupełnieniu wniosku wskazano następujące okoliczności. Spółdzielnia przeniosła aktem notarialnym na członka spółdzielni własność lokalu mieszkalnego. W akcie notarialnym notariusz napisał, że przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z tym, że w okresie do 31.12.2007r do czynności tej stosuje się obniżoną do wysokości 0 stawkę podatku. Przeniesienie prawa własności dotyczyło spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, a spółdzielcze prawo do tego lokalu zostało ustanowione przed 01.05.2004r.Naszym zdaniem w takim przypadku nie ma zastosowania przepis art. 146 ust. 1 pkt 3c jak wpisano do aktu notarialnego lecz zgodnie z art. 153 ust. 2 w takim przypadku przepisów ustawy od podatku od towarów i usług nie stosuje się.

P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14a par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 13 stycznia 2005r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Biłgoraju udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie indywidualne ...

- dotyczy prawa do odliczenia 19% poniesionych wydatków na przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

DECYZJA Działając na podstawie art. 233 § 1 pkt.1 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 29.03.2005 r. Państwa Teresy i Ryszarda M. wniesionego na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu Nr PD 3/415-08/05 z dnia 17.03.2005 r. stwierdzające, iż stanowisko małżonków ...

Jeżeli wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego zawiera braki, o których mowa w art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. Nr 155, poz. 1287 ze zm.), to pozostawienie tego wniosku bez rozpatrzenia może nastąpić po wezwaniu wnioskodawcy na podstawie art. 169 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) do usunięcia tych braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Pełny skład Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) wystąpił na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 ze zm.) do Naczelnego Sądu Administracyjnego z pytaniem prawnym przytoczonym w sentencji uchwały. Pytanie prawne zostało przedstawione w następującym stanie faktycznym: W dniu 14 listopada 2002 r. ...

Dotyczy zwolnienia z podatku od towarów i usług uzupełniającego wkładu budowlanego z tytułu modernizacji wnoszonego w związku z ustanowieniem odrębnej własności lokalu użytkowego lub garażu i przeniesieniem własności na rzecz członka w budynkach mieszkalnych używanych.

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 2 sierpnia 2005r. znak: DK/5250/2005 wniesionego przez Spółdzielnię Mieszkaniową, na postanowienie Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z dnia 26 lipca 2005r. nr PSUS/PPOI ...

dotyczy zasad udzielania interpretacji

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 25.08.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy z dnia 10.08.2005 r. (znak: POI 415/21/05), uchyla ww. postanowienie w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prze ...

Nie spełnione zostały przesłanki określone w art. 14a § 2 Ordynacji podatkowej umożliwiające udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 23 grudnia 2005 r. /data wpływu do Urzędu Skarbowego / na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie z dnia 02 listopada 2005r. Nr 1418/ZD/F/415/53/05/PM- pozostawiające bez rozpatrzenia wniosek z dnia 15 sie ...

Podatnik zwraca się z pytaniem, czy ma obowiązek deklarowania i odprowadzenia należnego podatku VAT od dopłat wkładu mieszkaniowego lub budowlanego wniesionych po 1 maja 2004r.

POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.97 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania dopłat do wkładów budowlanych i mieszkaniowych stwierdzam, że stanowis ...

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem VAT kwoty stanowiącej uzupełnienie wkładów mieszkaniowych i budowlanych, wnoszonej przy przeniesieniu własności poszczególnych lokali mieszkalnych i użytkowych tytułem przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław – Śródmieście stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 09.03.2006 r., który wpłynął do organu podatkowego w dniu 10.03.2006 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowan ...

Czy podatnik ma prawo do pomniejszania podatku od przychodów z najmu lokali użytkowych, będących jego własnością, o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzanej na podstawie indywidualnej umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani z dnia 20.02.2007r. (data wpływu do tut. Urzędu - 22.02.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie odliczania od podatku składek na dobrowolne ubezpiecze ...

Generowanie strony w 25 ms