Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: aktywa

Pytanie dotyczy ustalenia współczynnika na rok 2005 dla połączonego Nadleśnictwa ....

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Augustowie mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia tego zdarzenia, postanawia udzielić następującej interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. W myśl art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w stosunku do to ...


Czy i jaki wpływ na wartość składników majątkowych uwzględnianych przy określaniu wartości początkowej firmy w trybie art. 16g ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mają: zobowiązania, rezerwy na zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe przychodów i przychody przyszłych okresów?

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 16g ust. 2 w związku z art. 4a pkt 2 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu z dnia 4.04.2005 r. ( ...

Czy dla potrzeb naliczenia zryczałowanego podatku dochodowego od przychodów osób prawnych z tytułu dyskonta po wykupieniu papierów wartościowych przez emitenta, Płanik prawidłowo zastosował metodę FIFO w sytuacji, gdy nie jest możliwa identyfikacja daty nabycia przez podatnika wykupywanych papierów wartościowych (obligacji)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z pismem z dnia 29.04.2005 r. złożonym w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 - tekst jednolity) dotyczącym udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Banku, zwanego dalej Spółka, z siedzibą w Warszawie, Naczelnik Dru ...

Czy Spółka-płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego prawidłowo zastosowała w odniesieniu do osób prawnych metodę średniej ważonej w celu określenia przychodu z dyskonta po wykupieniu papierów wartościowych przez emitenta w sytuacji, gdy nie jest możliwa identyfikacja nabytych w tym samym dniu, lecz po innych cenach wykupywanych papierów wartościowych (obligacji)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z pismem z dnia 29.04.2005 r. złożonym w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 - tekst jednolity) dotyczącym udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Banku - zwanego dalej Spółka - z siedzibą w Warszawie, Naczelnik D ...

Pytanie w sprawie momentu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących aktywów przejętych przez Bank w zamian za zadłużenie kredytowe.

Postanowienie Działając na podstawie art. 14a §4 i art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Banku dotyczące momentu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących aktywów przejętych przez Bank w zamian za zadłużenie kredytowe opisane w piśmie ...

Pytanie dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości brutto przejętego przez bank przedmiotu w przypadku, gdy kredytobiorca nie wystawia faktury VAT oraz wartości rynkowej przejętych aktywów z dnia ich wyceny.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Banku z dnia 09.09.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu 13.09.2005 r.), uzupełnionego pismem z dnia 13.10.2005 r. i 28.10.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa poda ...

Czy wartością początkową firmy powstałą w wyniku nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest różnica między ceną nabycia rozumianą jako kwota należna zbywcy (z umowy sprzedaży) powiększoną o poniesione koszty związane z zawarciem umowy zgodnie z art. 16g ust. 3 updop, a wartością składników majątkowych pomniejszoną o przejęte zobowiązania pożyczkowe?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedsta ...

Czy zbycie aktywów poszczególnych zakładów produkcyjnych spółki będzie zbyciem przedsiębiorstwa, w związku z tym czy przedmiotowa transakcja podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czy tez podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Podatnik opisując stan faktyczny w zapytaniu oraz składanych do niego uzupełnień wskazał, że począwszy od roku 2000 dysponował majątkiem obejmującym nieruchomości, ruchomości i prawa stanowiące 4 zakłady produkcyjne oraz w części nie wchodzące w skład tych zakładów. Przedmiotem działalności realizowanej w poszczególnych zakładach była produkcja cegieł piaskowo-wapiennych oraz ceramicznych. W lipcu ...

Czy wniesione przez firmę macierzystą na rozpoczęcie działalności aktywa powinny być poprzedzone nabyciem wewnatrzwspólnotowym dla oddziału określonym w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z podstawą opodatkowania określoną z art. 31 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług i czy przysługuje od nich prawo naliczenia amortyzacji podatkowej?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10.02.2006 r., (wpływ do tut. organu w dniu 16.02.2006 r.), uzupełnionym pismami z dnia 21.04.2006 r., 24.04.2006 r. i 27.04.2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i ...

Generowanie strony w 44 ms