Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pralnia chemiczna

Czy ekwiwalenty pieniężne, wypłacane w 2005 r. pracownikom za używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego, a także za pranie odzieży roboczej, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

W dniu 26 stycznia 2005r. Jednostka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca, w oparciu o zarządzenie Rektora Uczelni, wydane w zwiazku z art. 237 Kodeksu Pracy, wypłaca pracownikom ekwiwalenty pieniężne za używanie odzieży i obuwia własnego, zamiast roboczego, lub za prani ...


Czy ekwiwalent pieniężny otrzymany przez pracownika za pranie odzieży roboczej oraz za używanie własnej odzieży i obuwia podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.03.2005r. (data wpływu do Kancelarii Podawczej tut. Organu: 14.03.2005r.); uzupełnione dnia 14.04.2005r. (data wpływu do Kancelarii Podawczej tut. Organu: 18.04.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zas ...

Jaką stawką VAT objęty jest remont pralni i maglowni będącej częścią domu zakonnego?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 ust. 12, art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a), art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu po rozpatrzeniu wniosku Jednostki z dnia 20.02.2006 r. - w sprawie udziel ...

Czy usługa przyjmowania odzieży do prania może być rozliczana na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, działając na podstawie art. 14a par. 1 oraz par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.03.2006 r. w sprawie interpretacji prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, uznaje stanowisko wyrażone we wniosku za niepra ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym korzystają ze zwolnienia z opodatkowania z podatku dochodowego od osób fizycznych wydatki, poniesione przez pracownika w czasie trwania podróży służbowej na korzystanie z usług pralni, dostępu do Internetu, na wyżywienie w czasie podróży służbowej w wysokości przekraczającej kwotę diety ustalonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Społki "X" o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, biorąc pod uwagę przedstawiony stan fak ...

Generowanie strony w 44 ms