Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ewidencja sprzedaży

Kasy rejestrujące

W odpowiedzi na zapytanie dot. obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas fiskalnych, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje jak niżej: Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze ...

Ewidencja sprzedaży

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.04.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz.50 ze zm.) zwalnia się od podatku VAT oraz od podatku akcyzowego sprzedaż towarów używanych, z wyjątkiem importu, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało spr ...

Zwolnienia podmiotowe

Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. działając na podstawie art. 14a § 2 z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 26.06.2003 r. (wpływ do urzędu 27.06.2003 r.), dotyczące rejestracji do podatku VAT oraz obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, wyjaśnia: Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy ...

Pytanie dotyczy zasad ewidencjonowania na kasie fiskalnej i sposobu dokumentowania przez ZLECENIOBIORCĘ usług pośrednictwa, świadczonych na podstawie zawartej umowy w imieniu i na rzecz ZLECENIODAWCY, przedmiotem których jest sprzedaż umów serwisowych w ramach Formuły Non Stop (sprzedaż dodatkowej GWARANCJI).

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualny ...

Czy zmiana rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej rodzi obowiązek likwidacji kasy rejestrującej?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielam pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatków pośrednich w indywidualnej sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 13.01.2004r. uzupełnionym w dniu 02.02.2004r.: Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993r. - o ...

Czy faktury VAT oraz wydruki z kasy fiskalnej stanowią podstawę dokonania wpisów do ewidencji VAT, jak również wykazania na podstawie wspomnianych dowodów obrotów w deklaracji VAT-7 ?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 11.02.2004r., uzupełnione pismem z dnia 20.02.2004r. w zakresie podatku od towarów i usług na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn.zm.) wyjaśniam, że zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz. U. Nr 11, poz. ...

Po osiągnięciu jakich obrotów Podatnik jest zobowiązany zarejestrować kasę fiskalną i czy do tych obrotów wlicza się obroty uzyskane na lottomacie ? Podatnik prowadzi działalność polegającą na sprzedaży chemii gospodarczej, papierosów, pośrednictwo w zakładach Totalizatora Sportowego.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 23.01.2004 r. informuje, iż zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 08 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z 1993 r. z późn. zm.) - podatnicy sp ...

Czy wystawiając za wykonaną usługę przewozu, rachunek na rzecz “Powiatowej ...” ma obowiązek ewidencjonowania wykonanej usługi przy użyciu kasy rejestrującej.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 29.12.2003r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rypinie w oparciu o art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm), udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w opisanej przez Pana sprawie dotyczącej prowadzenia ewidencji obrotu przy użyciu kasy rejestrującej. Z przedstawionego stanu fak ...

Kiedy następuje moment utraty prawa do zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przez podatnika rozpoczynającego czynności określone w art. 2 ustawy w ciągu roku podatkowego? Ustalenie wartości sprzedaży, skutkujące utratą prawa do zwolnienia od podatku od towarów i usług a także skutkującej powstaniem obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.

dotyczy: zapytania z dnia 11.04.2003 r. złożonego do Urzędu Skarbowego w Brzesku w zakresie dotyczącym określenia momentu utraty prawa do zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług. Izba Skarbowa w Krakowie działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 ...

Czy na tej samej kasie rejestrującej zainstalowanej w sklepie można ewidencjonować także sprzedaż usług dokonanych na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w miejcu ich zamieszkania?

Art. 29 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) mówi o prowadzeniu ewidencji obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących w każdym przypadku, gdy sprzedaż jest prowadzona na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników indywidualnych. Przepisy o stosowaniu kas rejestrujących nie reguluj ...

Generowanie strony w 21 ms