Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zasoby mieszkaniowe

Czy rozszerzenie działalności może spowodować utratę prawa do zwolnienia z podatku dochodowego.

POSTANOWIENIE Na podstawie: • art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie stwierdza, że: • stanowisko Spółki z o. o. przedstawione we wniosku z dnia 01.03:2005, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz ...


Podatnik (spółdzielnia mieszkaniowa) prosi o wyjaśnienie, czy na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: 1) kwota otrzymanej od Agencji Nieruchomości Rolnych bezzwrotnej pomocy finansowej jest przychodem Spółdzielni, 2) koszt zakupu towarów i usług ze środków bezzwrotnej pomocy finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów Spółdzielni oraz czy nabyte w ww. sposób środki trwałe podlegają amortyzacji?

Z treści zapytania Podatnika wynika, iż Spółdzielnia mieszkaniowa z początkiem roku 2003 stała się, w wyniku nieodpłatnego przekazania przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa (obecnie Agencja Nieruchomości Rolnych), właścicielem dwóch kotłowni wraz z ich infrastrukturą. Eksploatacja tychże środków trwałych związana jest z gospodarką i utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Natomiast, pierwszy e ...

Czy otrzymywana z gminy partycypacja w kosztach utrzymania zasobów mieszkaniowych gminy zwiększa obrót stanowiący podstawę opodatkowania zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku uznaje za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy przedstawione w piśmie złożonym w Urzędzie Skarbowym w dniu 13.09.2005r., uzupełnionym pismem z dnia 11.10.2005r. w sprawie udzielenia interpr ...

czy skorzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, jeżeli zadeklaruje cały dochód podatkowy wynikający z deklaracji podatkowej na utrzymanie zasobów komunalnych, nie mając pokrycia tego dochodu w zysku bilansowym, posiadając jednak realną możliwość uzyskania brakujących środków z innych źródeł w kolejnych latach podatkowych?

DECYZJA Na podstawie art. 233 i art. 239 w związku z art. 14 b§ 5 ustawy Ordynacja podatkowa Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 6 stycznia 2006 roku uzupełnionego pismem z dnia 6 lutego 2006 roku wniesionego przez Spółkę o. o. „G” na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście z dnia 16 grudnia 2005 r. znak 1436/1BP/423/Int.57/2005 ...

Czy spółdzielnia mieszkaniowa postępuje prawidłowo zaliczając do zasobów mieszkaniowych wszystkie budynki mieszkalne i niemieszkalne i uznając odpis na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych spółdzielni naliczony od wszystkich tych bydynków i lokali mieszkalnych za koszt uzyskania przychodu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), postanawia uznać stanowisko Wnioskodawcy zawarte w piśmie Nr 235/2006 z 27.01.2006 r. (data wpływu: 01.02.2006 r.) uzupełnionym pismem Nr 343/06 z 14.02.2006 r., jako prawidłowe. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż ...

Czy nieumorzona część środka trwałego (przedmiotowej nieruchomości), wyksięgowanego w momencie sprzedaży, będzie stanowić koszt uzyskania przychodu przy ustalaniu podstawy opodatkowania należnego podatku dochodowego od osób prawnych?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

Kto powinien wykazywać w deklaracji VAT, jako sprzedaż usług zwolnionych, Urząd Miasta czy Miejski Zakład Usług Komunalnych?

W dniu 03.08.2006r. Zakład ....... wystąpił do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W dniu 20.10.2006r. Wnioskodawca złożył uzupełnienie do przedmiotowego wniosku. Wniose ...

Czy do tych kosztów Wnioskodawca powinien doliczyć podatek VAT i w jakiej wysokości?

W dniu 03.08.2006r. Zakład wystąpił do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W dniu 20.10.2006r. Wnioskodawca złożył uzupełnienie do przedmiotowego wniosku. Wniosek dotycz ...

Czy tworzony przez spółdzielnię mieszkaniową fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych, obciążający koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowiącymi mienie spółdzielni, należy naliczyć od wszystkich budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (w tym wbudowane i wolnostojące lokale handlowo-usługowe)?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 165a § 1 w związku z art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wyszkowie po rozpatrzeniu wniosku złożonego w tutejszym Urzędzie w dniu 10.10.2006r. o pisemną interpretację stosowania prawa podatkowego w części dotyczącej zapytania: Czy tworzony przez spółdzielnię ...

Generowanie strony w 7 ms