Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: cesja leasingu

Czy cesjonariusz nabywając prawa do umowy leasingu, zachowa prawo do odliczania podatku VAT od rat leasingowych?

Stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę: W dniu 08.05.2004 r. została zarejestrowana w tutejszym Urzędzie Skarbowym umowa leasingu operacyjnego zawarta dnia 25.08.2003 r. Przedmiotem umowy leasingu był samochód ciężarowy Opel Vectra. W dniu 30.04.2004 r. przekształcono firmę osoby fizycznej i wniesiono aportem zorganizowaną część przedsiębiorstwa (w tym także przedmiot leasingu) do Spółki z o.o. ...

Czy nabywający prawa i obowiązki do umowy leasingu (cesjonariusz) zachowuje prawa do odliczenia podatku od towarów i usług od rat leasingowych?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: W dniu 10.02.2005 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Wnoszący ...

Czy, w przypadku cesji umowy leasingu na osobę trzecią, korzystający powinien skorygować koszty uzyskania przychodów o dotychczas zapłacone raty leasingowe, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

Z przedłożonego wniosku wynika, że przedmiotem leasingu operacyjnego są cztery ciągniki siodłowe oraz jedna naczepa. Opłaty wynikające z umów leasingu pozostają w bezpośrednim związku przyczynowym z uzyskiwanymi przychodami do czasu korzystania z przedmiotu umowy. Umowy zostały zawarte w związku z realizacją wieloletniego kontraktu na usługi transportowe. W kwietniu 2005 roku umowa ta ma zostać ro ...

Dotyczy momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat ponoszonych przez Spółkę z tytułu odpłatnego wstąpienia w umowy leasingu zawarte przez innego leasingodawcę ( tj. wynagrodzenie dla poprzedniego leasingodawcy, w tym prowizja ). Zdaniem Spółki koszty te nie powinny być uznane za k.u.p roku 2004, a rozliczane proporcjonalnie do wysokości przychodów uzyskanych w kolejnych latach .

D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie na podstawie art. 14 b § 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej ( tekst jednolity Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60) oraz art. 15 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. nr 54, poz.654 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 21.04.2005r. S.A. "B", na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warsz ...

Czy w sytuacji przejęcia przez inną jednostkę zobowiązań spłaty dalszych rat leasingowych, Podatnik będzie musiał skorygować koszty uzyskania przychodów o dotychczas zapłacone opłaty leasingowe?

Podatnik jest stroną umowy leasingu tzw. operacyjnego, której przedmiotem jest samochód ciężarowy. Opłaty wynikające z przedmiotowej umowy są przez Spółkę zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. W związku z utratą kontraktu, na rzecz którego umowa leasingu została zawarta, Podatnik zmierza do dokonania cesji ww. umowy na podmiot trzeci. Mając na uwadze powyższy stan faktyczny, Podatnik wystąpił ...

Czy umowa nieodpłatnej cesji praw i obowiązków wynikających z umowy leasingu operacyjnego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają wyłącznie czynności zawarte w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (jedn. tekst: Dz.U. z 2005 r., Nr 41, poz. 399 ze zm. – zwanej dalej u.p.c.c.). Czynności te zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę i stanowią katalog zamknięty. Czynności niewymienione we wspomnianym artykule nie po ...

1. Czy ma Pani prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów pozostałe do zapłaty 7 opłat okresowych ? 2. Czy spółka może wykupić przedmiot leasingu za ustaloną w umowie kwotę ?

Postanowienie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od os ...


Czy w przypadku zawarcia umowy nieodpłatnej cesji praw i przejęcia długu z tytułu umowy leasingu operacyjnego, zapłacone przez dotychczasowego leasingobiorcę raty leasingowe stanowią dla przejmującego dochód do opodatkowania jako nieodpłatne świadczenie?

Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (j.t.: Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana ... zam. .... z dnia 24.10.2005 roku (data wpływu do tut. Urzędu: 26.10.2005 roku) który uzupełniono pismami z dnia 23.11.2005 rokui 02.12.2005 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania pr ...

Czy w związku z zaprzestaniem użytkowania środka transportu w swojej firmie i cesją umowy leasingu na osobę trzecią powstanie konieczność zwrotu dotychczas odliczanego podatku VAT zawartego w poszczególnych ratach leasingowych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a, 14b § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst : Dz.U. Nr 8 poz. 60 z dnia 4 stycznia 2005r. Ze zm.) w związku z pismem z dnia 13.02.2006r. ( data wpływu do tut. Urzędu 16.02.2006r.) w sprawie cesji umowy leasingu na osobę trzeciąna mocy ustawy z dnia 11 marca 2004r.o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz ...

Generowanie strony w 87 ms