Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: handlowiec zarejestrowany

Czy uzyskanie statutu zarejestrowanego handlowca przy równoczesnym prowadzeniu składu podatkowego w innym miejscu ma wpływ na prawo do zawieszenia poboru akcyzy związane z prowadzeniem składu podatkowego?

Stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na pismo z dnia 10.11.2004r. (data wpływu 18.11.2004r.) wyjaśniam: Z przedstawionego przez stronę stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej dziełalności strona prowadzi skład podatkowy w miejscowości X, w którym są produkowane i magazynowane wyroby akcyzowe zharmon ...

Stosownie do przepisów art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm. ) XXXXX prosi uprzejmie o odpowiedź na następujące pytanie: czy w świetle obowiązujących przepisów XXXXX powinna złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako zarejestrowany handlowiec, oznaczaćnabywane wyroby znakami akcyzy oraz prowadzić ewidencję tych wyrobów? XXXXX dokonuje nabycia wewnątrzwspólnotowego smarów litowych EP NLGI 1, EP NLGI 2, EP NLGI 3 od firmy XXXXX.Nabywany przez XXXXX wyrób jest zaliczany do grupy smarów plastycznych sklasyfikowanych w pozycji PCN 27101999 ( PKWiU 23.20.18 - 50.80 ), które są wyłączone z opodatkowania podatkiem akcyzowym. Naszym zdaniem, w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem smarów plastycznych opodatkowanych stawką zerową ( zgodnie z poz. 2 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego, ( Dz. U. nr 87, poz. 825 ), XXXXX jest zobowiązana do złożenia wniosku o wydania zezwolenia na prowadzenie działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz do oznaczania nabywanych wyrobów znakami akcyzy. Ponadto na XXXXX nie ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji w/w wyrobów ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004 roku w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, wzoru deklaracji uproszczonej oraz sposobu prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych ).

Na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm. ) w związku z pismem nr DEF/EF/FO/5/2004/4986/04 z dnia 15 listopada 2004 r. ( data wpływu do tutejszego urzędu 24.11.2004 r. ) uzupełnionego pismem z dnia 29 grudnia 2004 r., Naczelnik Urzędu Celnego w Piotrkowie Trybunalskim, wyjaśnia co następuje: Opodatkowanie wyrobów podatkiem akc ...

Podatnik posiadając status zarejestrowanego handlowca dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia gazu płynnego propan-butan w procedurze zawieszenia akcyzy z przeznaczeniem go do produkcji wyrobów aerozolowych. W opinii Strony opisane powyżej działania umożliwiają jej skorzystanie w myśl § 15 ust 1 i ust 5 pkt 3 w/w rozporządzenia ze zwolnienia z podatku akcyzowego.

POSTANOWIENIE Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.05.2005r. złożonego przez Stronę w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z dnia 2005r. Dz.U. Nr 8 poz. 60) w sprawie interpretacji zapisu § 15 ust. 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 97, poz. 966, ze zm.) uznaje stan ...

Czy Spółka jest uprawniona do dokonywania w składzie podatkowym lub magazynie zarejestrowanego handlowca czynności związanych z przyjęciem przesyłki wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, wypełniania dokumentów ADT i prowadzewnia ewidencji za pośrednictwem osób, nie będących pracownikami Spółki, ale umocowanych do jej reprezentowania poprzez pełnomocnictwa wystawione przez Spółkę każdej z tych osób?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1, w związku z art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 28.02.2006r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego I w Warszawie nr 441000-PA-9100I-101/05/8813/JKW z dnia 14.02.2006r. stanowiące pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania praw ...

Czy podatnik posiadający status zarejestrowanego handlowca może uzyskać zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wina gronowego (kod CN 2204) nabywanego wewnątrzwspólnotowo w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z przeznaczeniem do dalszego eksportu?

Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 14b § 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.09.2006r. uzupełnionego pismem z dnia 02.10.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie następującego pytania: "czy podatnik prowad ...

Jaka jest wysokość zwolnienia od akcyzy z tytułu zawartości 30% biokomponentu w paliwie Biodiesel sprowadzanym ze Słowacji w nabyciu wewnątrzwspólnotowym?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach działając na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Państwa firmy z dnia 10.08.2006r. (data wpływu do Urzędu Celnego w Kielcach 10.08.2006r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania §12 ust. 1 pkt 2 ...

Jakie dokumenty są wymagane przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym win z Bułgarii, zwłaszcza ze strony dostawcy?

Postanowienie Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. Nr 8, poz. 60 i zm.) w związku z zapytaniem podatnika z dnia 31.10.2006r. Naczelnik Urzędu Celnego II w Łodzi uznaje stanowisko wnioskodawcy zawarte we wniosku - pytanie nr 2 - za prawidłowe. Uzasadnienie Stan faktyczny: Spółka z o.o. „E-P” współpracuje ...

Jakimi pozwoleniami muszą wylegitymować się strony nabycia towarów wewnątrzwspólnotowych tj. win w procedurze zawieszenia akcyzy?

Postanowienie Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r., Dz.U. Nr 8, poz. 60 i zm.) w związku z zapytaniem podatnika z dnia 31.10.2006r. Naczelnik Urzędu Celnego II w Łodzi uznaje stanowisko wnioskodawcy zawarte we wniosku- pytanie nr 1 - za prawidłowe. Uzasadnienie Stan faktyczny: Spółka z o.o. „E-P” współpracuje z ...

Jaki jest termin płatności akcyzy i czy jest on liczony oddzielnie dla każdego nabycia wewnątrzwspólnotowego, czy też obejmuje zapłatę miesięczną wg. deklaracji?

Postanowienie Na podstawie art. 216, art. 14a § 1i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. Nr 8, poz. 60 i zm.) w związku z zapytaniem podatnika z dnia 31.10.2006r. Naczelnik Urzędu Celnego II w Łodzi uznaje stanowisko wnioskodawcy zawarte we wniosku - pytanie nr 3 - za prawidłowe. Uzasadnienie Stan faktyczny: Spółka z o.o. „E-P” współpracuje ...

Według uregulowań art. 26 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy pobór akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest zawieszony, jeżeli wyroby są zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub dostarczane nabywcom upoważnionym do nabycia zwolnionego od akcyzy wyrobu. Jak wynika z powyższego zastosowanie procedury zawieszenia akcyzy jest niezbędnym warunkiem uzyskania zwolnienia od podatku. Tej z kolei zarejestrowany handlowiec dostarczając biopaliwo do wybranych flot nie może zastosować, co wyklucza tym samym zwolnienie niniejszych wyrobów z podatku akcyzowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Generowanie strony w 28 ms