Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: używany środek trwały

dotyczy możliwości ujęcia przedmiotowego lokalu w ewidencji środków trwałych jako używanego i amortyzowania przy zastosowaniu indywidualnej stawki amortyzacyjnej na zasadach określonych w art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Pismem z dnia 30.12.2004 r. zwróciła się pani do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z zapytaniem dotyczącym zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, które zostało uzupełnione w piśmie z dnia 25.01.2005 r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że jest pani podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. W ...

Czy przyjęte do ewidencji środków trwałych samochody, użytkowane uprzednio przez okres 6-11 miesięcy w celach testowych i demonstracyjnych, uznać - na podst. art. 16j ust. 2 pkt 1 updop - za używane środki trwałe i ustalić indywidualną stawkę amortyzacyjną wynoszącą 30 miesięcy, czy na podstawie art. 16i ust. 2 pkt 2 zastosować podwyższoną stawkę?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Pod ...

Jak rozliczyć w Spółce zwrot przez właściciela gruntu nakładów (inwestycje w obcych środkach trwałych, podlegające amortyzacji u leasingobiorcy) poniesionych przez Spółkę w trakcie trwania umowy leasingu operacyjnego, której przedmiotem była nieruchomość składająca się z działki, wybudowanych na niej budynków i budowli, maszyn?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej ...

Czy można zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną dla używanego środka trwałego, po raz pierwszy wprowadzonego do ewidencji środków trwałych.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a §1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2005rNr 8 poz. 60 ) - Ordynacja podatkowa.Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań - Nowe Miasto ocenia stanowisko przedstawione we wniosku podatniczki z dnia 15.02.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od os ...

Jak należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych od sprzętu pływającego używanego sezonowo?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1, § 3 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu stwierdza, iż stanowisko Spółki w sprawie interpretacji art. 16h ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr. 54 p ...

Jaką należy przyjąć wysokość stawki amortyzacyjnej dla samochodu marki Opel Astra Van, który został nabyty w celu wykorzystywania w działalności gospodarczej, a następnie wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy?

Na podstawie przepisów art. 14a § 1, 3 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst w Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sokołowie Podlaskim stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 22.08.2005 r., uzupełnionym pismami z dnia 01.09.2005 r. i 20.10.2005 r., w sprawie udzielenia interpretacji, c ...

Z opisu stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie wynika, że wnioskodawca w listopadzie 2002 r. nabył razem z teściem samochód marki "Citroen Xsara" za kwotę 52.200,00zł. Oprócz tego poniesiono inne wydatki przy odbiorze samochodu, takie jak: montaż alarmu, nabycie opon zimowych, pakiet ubezpieczeniowy ( OC, AC, NW ). W przedmiotowym wniosku wskazano, że koszty z tego tytułu wyniosły łącznie 5.200,00zł, aczkolwiek w piśmie uzupełniającym wniosek wskazano następujące kwoty: montaż alarmu - 1.500,00zł, opony zimowe - 699,99zł, pakiet ubezpieczeniowy - 2.715,00zł. Wnioskodawca rozpoczął od 1.02.2005 r. prowadzenie działalności gospodarczej - indywidualna praktyka lekarska - i zamierza wprowadzić ww. samochód do ewidencji środków trwałych swojego przedsiębiorstwa. Nadmienił też, że jest obecnie jedynym użytkownikiem ww. samochodu, teść zmarł w 2004 r.; nie przeprowadzono postępowania spadkowego. Wnioskodawca w związku z zamiarem wprowadzenia ww. samochodu do ewidencji środków trwałych ma wątpliwości dotyczące stosowania stawki amortyzacyjnej.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 17.10.2005 r., uzupełnionym pismem złożonym w dniu 10.11.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu ...

Czy sprzedaż samochodu osobowego przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą wpisanego do ewidencji środków trwałych , użytkowanego przez tę osobę dłużej niż 6 miesięcy i nabytego przez nią przed 1 maja 2004 r. podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Strony zawarły umowę sprzedaży samochodu osobowego, sprzedający będący osobą prowadzącą działalność gospodarczą użytkował ten samochód dłużej niż przez okres 6 miesięcy i wpisał go do ewidencji środków trwałych. Nabycie tego samochodu przez sprzedającego nastąpiło przed 1 maja 2004 r . W opisanym stanie faktycznym, według Podatnika zawarta umowa sprzedaży zwolniona jest od podatku od czynności cyw ...

Korekta odliczonego przy zakupie samochodu ciężarowego podatku od towarów i usług.

POST ANO WIE NIE Działając na podstawie art. 216 §I, art. 14a §I i §4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia 07.02.2006r. w sprawie korekty odliczonego przy zakupie samochodu podatku od towarów i usług. UZASADNIENIE W myśl art.14a §I ustawy z dnia 29.08.1997r. ...

Dotyczy prawa stosowania indywidualnej stawki amortyzacji w przypadku ulepszenia środka trwałego, który został uprzednio całkowicie zamortyzowany.

D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14b § 5 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Spółki z dnia 12 października 2005 r. na postanowienie interpretacyjne Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu nr PD-423-68/PW/05 z dnia 6 października 2005 r. wyd ...

Generowanie strony w 8 ms