Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: bezpodstawny zwrot

Czy w przypadku, gdy podatnik (jednostka samorządu terytorialnego - gmina) jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT jedynie z tytułu czynności cywilnoprawnych, a ponosiła wydatki pochodzące ze środków z funduszu SAPARD na realizację inwestycji - budowy kanalizacji, ma prawo do uzyskania zwrotu bezpośredniego podatku z urzędu skarbowego w sytuacji, gdy umowy cywilnoprawne dot. sieci kanalizacyjnej będą zawierane z korzystającymi z niej podmiotami przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej będący zakładem budżetowym gminy ?.

Stosownie do postanowień zawartych w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Brzesku uprzejmie informuje: W pismach z dnia 30 listopada 2004 r. oraz 1 grudnia 2004 r. Gmina zwróciła się o udzielenie in ...

Czy zwrot podatku przekazany nienależnie na konto bankowe podatnika - bez Jego winy - przez organ podatkowy pierwszej instancji stanowi zaległość podatkową w rozumieniu art. 51 lub 52 Ordynacji podatkowej?

Decyzja Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, działając na podstawie: art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego pismem z dnia 22 września 2005 r. przez Zakład Produkcyjny na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego nr DG-415-285/05 z dnia 20 września 2005 r. uznając, iż ww. ...

Generowanie strony w 3 ms