Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: amortyzacja liniowa

Czy w roku podatkowym trwającym 15 miesięcy spółka może dokonywać odpisów amortyzacyjnych metodą liniową w równych ratach co miesiąc?

Stan faktyczny: Spółka akcyjna dokonała zamiany roku podatkowego, przy czym pierwszy rok po zmianie stanowił okres od dnia 1 stycznia 2003r. do dnia 31 marca 2004r., tj. 15 miesięcy kalendarzowych. Spółka posiada środki trwałe, od których dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową w równych ratach co miesiąc. Natomiast w przypadku fabrycznie nowych środków trwałych spółka dokonuje – w pierwsz ...

Czy przyjęte do ewidencji środków trwałych samochody, użytkowane uprzednio przez okres 6-11 miesięcy w celach testowych i demonstracyjnych, uznać - na podst. art. 16j ust. 2 pkt 1 updop - za używane środki trwałe i ustalić indywidualną stawkę amortyzacyjną wynoszącą 30 miesięcy, czy na podstawie art. 16i ust. 2 pkt 2 zastosować podwyższoną stawkę?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Pod ...

Czy można zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną dla używanego środka trwałego, po raz pierwszy wprowadzonego do ewidencji środków trwałych.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a §1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2005rNr 8 poz. 60 ) - Ordynacja podatkowa.Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań - Nowe Miasto ocenia stanowisko przedstawione we wniosku podatniczki z dnia 15.02.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od os ...

Jaką metodą należy amortyzować fabrycznie nowy środek trwały w następnym roku podatkowym, po wprowadzenu go do ewidencji środków trwałych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 23.05.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwi ...

Czy po zmodernizowaniu używanego środka trwałego pierwotnie ustalona indywidualna stawka amortyzacji (33,33%) ulegnie zmianie , jeżeli kwota ulepszenia powyższego środka trwałego przekroczy 3.500zł a wartość początkowa przekroczy 50.000zł ?.

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 22.06.2005r. Znak: 1425/033/415/12/2005/MB postanawiające uznać za nieprawidłowe stanowisko Pana....... w sprawie pis ...

Jaką metodą należy amortyzować fabrycznie nowy środek trwały w następnym roku podatkowym, po wprowadzeniu go do ewidencji środków trwałych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 23.05.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przed ...

Czy można przy amortyzacji samochodu osobowego marki FIAT Seicento Van zastosować idywidualną stawkę amortyzacyjną w wysokości 40% w stosunku rocznym i amortyzować liniowo, wliczjąc co miesiąc w koszty odpisy amortyzayjne od ustalonej wartości początkowej?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późń. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.11.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga p o s t a n o w i ł uznać, że sta ...

Czy amortyzując budynek mieszkalny, przeznaczony na wynajem,według stawki amortyzacji 1.5% podatnik może, w 2006r. podwyższyć roczną stawkę amortyzacji z 1.5% do 10% w oparciu o art. 22j ust. 1 pk3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jedn. w Dz. U z 2005 roku Nr 8, poz. 60z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 15.05.2006 r. / złożonego w Kancelarii Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej dniu 17.05.2006 r./ wniesionego przez A. N. zam. Ruda Śląska , ul. xxx na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej z dnia 0 ...

1. Czy można obniżyć stawkę amortyzacyjną dla samochodów osobowych, np. do 1%, czy można dowolnie stosować różne obniżone stawki amortyzacyjne dla poszczególnych samochodów osobowych? 2. Czy można podwyższyć wcześniej obniżoną stawkę amortyzacyjną do poziomu stawek z wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przed ...

1) czy prawidłowe jest stanowisko, że otrzymując informację od Korzystającego o zmianie rodzaju samochodu z ciężarowego na osobowy, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu nie ma obowiązku zmiany metody amortyzacji z degresywnej na liniową ? 2) czy prawidłowe jest stanowisko, że Korzystający dokonując zmian konstrukcyjnych samochodu powodujących, że w dowodzie rejestracyjnym samochód zostanie przeklasyfikowany z samochodu specjalnego ( stawka amortyzacji 14 % ) na samochód ciężarowy lub osobowy ( stawka amortyzacji 20 % ), Finansujący ma prawo począwszy od nowego roku podatkowego dokonać zmian stawki amortyzacji na 20 % ? 3) czy prawidłowe jest stanowisko, że Korzystający dokonując zmian konstrukcyjnych samochodu powodujących, że w dowodzie rejestracyjnym samochód zostanie przeklasyfikowany z samochodu ciężarowego lub osobowego ( stawka 20 %) na samochód specjalny ( stawka 14% ), Finansujący ma obowiązek począwszy od nowego roku podatkowego dokonać zmiany stawki amortyzacji na 14 % ? 4) czy prawidłowe jest stanowisko, że zmiana stawki amortyzacji w przypadku jej zmniejszenia skutkuje koniecznością rekalkulacji umowy i ustalenia nowej wartości hipotetycznej w umowie leasingu opartej na nowej stawce amortyzacji ? 5) czy prawidłowe jest stanowisko, że zmiana stawki amortyzacji w takim przypadku skutkuje koniecznością ustalenia nowego podstawowego okresu umowy leasingu, przy czym do nowego okresu umowy leasingu wlicza się okres dotychczasowy?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 w związku z art. 239 i art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. , Nr 8, poz. 60 ze zm. ), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 11.04.2006r. S.A. "R", na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 03.04.2006r., Nr 1471/DPD2/423 ...

Generowanie strony w 61 ms